English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

II spotkanie Platformy ds. Funduszy Europejskich

29-03-2013

Członkowie Pracodawców RP spotkali się 26 marca br., by przedyskutować możliwości korzystania ze środków unijnych w bieżącej perspektywie na lata 2007–2013 oraz poznać stopień zaawansowania prac nad nową perspektywą na lata 2014–2020.

 

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele pionu funduszy UE w Banku Gospodarstwa Krajowego podzielili się doświadczeniem banku, dotyczącym finansowania rozwoju MMŚP w kontekście wykorzystania funduszy UE dla Polski na lata 2014–2020.

 

Pani Marzena Tymińska-Ładziak, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego, przybliżyła uczestnikom spotkania doświadczenia banku w zakresie wsparcia finansowego przeznaczonego na realizację inwestycji technologicznych. Wsparcie to ma na celu zakup i wdrożenie nowej lub własnej technologii, która pozwoli na wytwarzanie nowych lub ulepszonych towarów, procesów oraz usług. Pan Wojciech Marcinkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej BGK – odpowiadający za wdrażanie inicjatywy JEREMIE – opowiedział natomiast uczestnikom spotkania o możliwościach związanych z otrzymaniem niskooprocentowanego kredytu, pożyczki, poręczenia. Program JEREMIE ma na celu dostarczenie zwrotnego kapitału na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, które mają utrudniony dostęp do pozyskania finansowania na rynku.

W drugiej części spotkania przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Gospodarki zaprezentowali stan prac nad nową perspektywą finansową na lata 2014–2020. Pan Łukasz Małecki – kierujący Zespołem do spraw Programowania w Departamencie Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności – omówił stan przygotowań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w którym główny nacisk położony będzie na wzmocnienie współpracy między przedsiębiorcami a ośrodkami badawczymi. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem jednolitego dokumentu do Komisji Europejskiej, w którym opisane zostaną konkretne działania w tym kierunku. Aby dokument taki mógł powstać, niezwykle ważne jest określenie przez województwa branż, w jakich będą się specjalizować, i odnotowanie tej kwestii w swoich strategiach rozwoju. Wiceprezydent Pracodawców RP oraz Przewodniczący Platformy Mirosław Ślachciak wskazał na potrzebę wsparcia województw w dokonaniu mądrych wyborów, tak aby były one spójne z perspektywą ogólnokrajową.

 

Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Pan Tomasz Wierzbicki przybliżył natomiast zasady wsparcia przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej. Duży nacisk położył przy tym na rolę Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Poruszył także problem niskiego poziomu wdrażania wynalazków w Polsce – tylko 10% z nich znajduje zastosowanie w praktyce. Członkowie Platformy wskazywali na ważną rolę przedsiębiorców w tym zakresie – postulowali, by to oni zlecali badania ośrodkom naukowym. Pan Tomasz Wierzbicki opowiedział także uczestnikom spotkania o realizowanym przez PARP pilotażowym programie Funduszu Pożyczkowego, wobec którego są plany kontynuacji w kolejnej perspektywie.

 

Pan Wojciech Wróblewski, Naczelnik Wydziału Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zaprezentował plany realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jak wskazał, jednym z ważniejszych wniosków z doświadczeń z poprzednich lat jest przesunięcie pomocy ze wspierania określonych podmiotów – takich jak przedsiębiorstwa czy administracja publiczna – na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów.

 

W trakcie spotkania podniesiono postulat umożliwienia partnerom społecznym pozyskiwania finansowania z programów Pomocy Technicznej.

 

Przed partnerami społecznymi stoi ogromna odpowiedzialność związana ze stworzeniem systemu dystrybucji funduszy europejskich na lata 2014–2020 oraz zamknięciem obecnej perspektywy na lata 2007–2013. Aby sprostać tym wyzwaniom, Pracodawcy RP powołali Platformę ds. Funduszy Europejskich, na której czele stanął Wiceprezydent Pracodawców RP, lider Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Mirosław Ślachciak.