English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski ocenia zmiany w rządzie

22-11-2013

Prezydent Pracodawców RP - dr Andrzej Malinowski - komentuje zmiany w rządzie w sektorach kluczowych dla pracodawców i przedsiębiorców.

 

 

Elżbieta Bieńkowska, Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju

 

Ogłoszenie połączenia resortów rozwoju regionalnego oraz transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w jedno ministerstwo infrastruktury i rozwoju to racjonalne posunięcie i w pewnym sensie uzasadnione.

 

Minister Elżbieta Bieńkowska, jako szefowa MRR, zajmuje się przygotowywaniem strategii wydatkowania środków unijnych. Znacząca część tych środków przeznaczana jest na rozwój infrastruktury transportowej. Tylko program budowy dróg krajowych na lata 2008–2012 zakładał wydanie 120 mld zł, z czego wkład UE wyniósł 97 mld zł.

 

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014–2020 Polska będzie dysponowała blisko 305 mld złotych, a ok. 25–30% tych środków to pieniądze na rozbudowę i modernizację infrastruktury. Znaczący nacisk ma zostać położony na infrastrukturę kolejową, w przypadku której inwestycje mogą wynosić nawet ponad 10 mld zł rocznie. Doświadczenia ostatnich lat pokazują zaś, iż w tym obszarze były znaczące problemy.

 

Połączenie resortów infrastruktury i rozwoju regionalnego powinno wyeliminować zbędne biurokratyczne bariery w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych. Umocowanie Minister Bieńkowskiej na stanowisku Wiceprezesa Rady Ministrów pokazuje rangę, jaką Szef Rządu przywiązuje do wydatkowania środków unijnych. Pieniądze te powinny nie tylko doraźnie pobudzać wzrost gospodarczy, lecz także wpłynąć na długoterminową modernizację fundamentów polskiej gospodarki.

 

Maciej Grabowski, Minister Środowiska

 

Powołanie Macieja Grabowskiego, dotychczasowego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialnego za system podatkowy, na stanowisko Ministra Środowiska to oryginalna i jednocześnie ciekawa koncepcja. Oryginalny jest też cel tej nominacji – przyspieszenie prac poszukiwawczych oraz przystąpienie do wydobycia gazu łupkowego.

 

Maciej Grabowski odpowiadał w resorcie finansów za przygotowanie ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym. Poznał więc dogłębnie problemy branży, z którą przyjdzie mu teraz współpracować przy eksploracji i eksploatacji niekonwencjonalnych węglowodorów. Przychodzi do resortu środowiska w chwili, gdy spór między Ministerstwem Środowiska a Ministerstwem Skarbu Państwa o drugą część ustaw łupkowych (nowelizację prawa geologicznego i górniczego) doprowadził do kuriozalnej sytuacji, czyli wniesienia pod obrady Rady Ministrów dwóch projektów tej samej ustawy. Nic dziwnego, że w obliczu niepewności prawnej oraz biurokratycznych sporów w rządzie inwestorzy ograniczyli swoją działalność. W 2013 r. liczba odwiertów – nawet zakładając najbardziej optymistyczny scenariusz – będzie mniejsza niż w 2012 r. Na 12 zakończonych odwiertów zaledwie w trzech przeprowadzono szczelinowanie. Rok temu na 24 odwierty szczelinowanie przeprowadzono w 11 z nich.

 

Potrzebny jest impuls, który doprowadzi do przyspieszenia prac poszukiwawczych. Inwestorzy potrzebują stabilnych i przejrzystych ram działania. Dopóki nie uda im się osiągnąć przepływów gazu gwarantujących opłacalność komercyjnego wydobycia, ich działalność ogranicza się do wydawania pieniędzy.

 

Mając na uwadze priorytetową sprawę, jaką jest wydobycie gazu łupkowego, nie możemy lekceważyć innych wyzwań. Z gazem wiąże się też kwestia polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która generuje znaczące koszty w gospodarce, a także zagraża istnieniu polskiego przemysłu wydobywczego – w szczególności górnictwa. W dalszym ciągu musimy twardo sprzeciwiać się przyjmowaniu jednolitych dla wszystkich państw UE rozwiązań, które są zupełnie oderwane od narodowej specyfiki.

 

Inne wyzwanie dla nowego Ministra Środowiska stanowi tzw. rewolucja śmieciowa, która, chociaż teoretycznie jest wdrażana, to w praktyce może wywołać duże problemy. Warszawa do dziś nie wdrożyła nowego systemu, który obowiązuje od lipca. Jednak przykład największego miasta w Polsce nie powinien przysłaniać nam głównego problemu – czy nowy system zagwarantuje nam odpowiedni, wymagany przez UE poziom odzysku odpadów?

 

Ministerstwo Środowiska nie należy do najbardziej medialnych resortów. Tymczasem odpowiada za kluczowe z punktu widzenia konkurencyjności gospodarki zagadnienia. Minister Maciej Grabowski słynął dotychczas z otwartości na dialog i współpracę z przedsiębiorcami. Liczę na to, że przeniesie te dobre praktyki do nowego miejsca pracy. W przypadku gazu łupkowego czy powstrzymywania kosztownej unijnej polityki klimatycznej Minister Grabowski może oczekiwać naszego wsparcia.

 

Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej

 

Przed nową Panią Minister stoi wiele wyzwań, związanych m.in. z trudną sytuacją demograficzną, budzącą wątpliwości jakością edukacji i jej oderwaniem od rzeczywistych potrzeb rynku pracy, a także z finansowaniem szkół i wynagrodzeń nauczycieli. Uwadze Pani Minister nie powinna ujść rozpoczęta przed rokiem reforma szkolnictwa zawodowego. Stworzenie (na wzór Niemiec) dualnego systemu w tym zakresie z pewnością będzie wymagało kolejnych zmian.

 

Na skuteczność polityki Joanny Kluzik-Rostkowskiej niebagatelny wpływ będzie miało mądre wydatkowanie 3,1 mld euro z funduszy unijnych w ramach nowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W przyszłej perspektywie finansowej ma to być następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Swoją sprawność polityczną Kluzik-Rostkowska udowodniła, realnie przyczyniając się do upowszechnienia dostępu do opieki przedszkolnej. Uznaje się to bowiem za jeden z podstawowych elementów nie tylko polityki prorodzinnej, lecz także wyrównywania szans rozwojowych dzieci wywodzących się z bardzo różnych środowisk oraz zwiększania poziomu zatrudnienia polskich rodziców (zwłaszcza matek).

 

Niezwykle cennym kapitałem polskiej gospodarki są ludzie – tym bardziej doniosła będzie rola nowej Pani Minister i jej aktywności na rzecz podnoszenia jakości polskiej edukacji. Dla utrzymania konkurencyjności naszych pracowników w dobie dynamicznie zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej niezbędne jest wypracowanie dobrych modeli uczenia się przez całe życie, zwłaszcza w przypadku starszych pracowników. W tym obszarze trzeba poszukiwać rozwiązań, które pozwolą skutecznie unikać niebezpieczeństw w postaci nieumiarkowanego i pozbawionego sensu kolekcjonowania dyplomów. Celem ma być rozsądne podnoszenie kwalifikacji, służące rozwojowi zarówno zawodowemu, jak i osobistemu, a w szerszej perspektywie – wzrostowi konkurencyjności polskiej gospodarki.

 

Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Doświadczenie Leny Kolarskiej-Bobińskiej pozwala liczyć na to, że jednym z priorytetów jej działań będą racjonalne inwestycje w badania i rozwój. Doskonała znajomość środowiska naukowego powinna przyczynić się do szczególnego uwrażliwienia na bariery rozwoju polskiej innowacyjności, co umożliwi lepsze wdrażanie odpowiednich rozwiązań.

 

W unijnej perspektywie finansowej na lata 2014–2020 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka zostanie zastąpiony przez Inteligentny Rozwój. W przełożeniu osiągnięć naukowych na praktyczne wykorzystanie w gospodarce dużym wsparciem będzie pochodząca właśnie z funduszy unijnych kwota 7,6 mld euro.

 

Zadaniem nowej Pani Minister będzie wsparcie polskich naukowców i przedsiębiorców – po to, by móc rozwijać współpracę z korzyścią dla całej gospodarki oraz z powodzeniem komercjalizować wyniki prac badawczo-rozwojowych. Należy kreować i popularyzować polskie know-how nie tylko w Polsce czy w Europie, lecz także na świecie. Duże szanse w tym zakresie posiada nasz sektor wydobywczy – węgiel i gaz łupkowy. Kolarska-Bobińska silnie zaangażowała się w Parlamencie Europejskim w prace nad polityką klimatyczno-energetyczną UE, dążąc do ograniczenia ambitnych – i wyjątkowo dla Polski kosztownych – celów redukcyjnych dwutlenku węgla. W interesie bezpieczeństwa energetycznego, a także polskiej nauki, jest rozwijanie technologii w obszarze wydobycia i wykorzystania węglowodorów. Pani Minister Kolarska-Bobińska jest zatem właściwą osobą na właściwym miejscu.

 

Mateusz Szczurek, Minister Finansów

 

Pracodawcy RP pozytywnie oceniają tę nominację, jednak oczekują od nowego Ministra Finansów czegoś więcej niż tylko biernego administrowania finansami publicznymi.

 

Wieloletnie doświadczenie ekonomiczne Mateusza Szczurka powinno pozwolić mu na sprawne zarządzanie finansami państwa, w warunkach szybko rosnącego uzależnienia Polski od zagranicznych inwestorów obecnych na rynku długu – m.in. w związku z ograniczeniem roli OFE.

 

System zarządzania polskimi finansami publicznymi pozostaje anachroniczny, a przedsiębiorcy mają coraz więcej uzasadnionych powodów do narzekania na zwiększającą się represyjność organów podatkowych. O porażce lub powodzeniu misji nowego Ministra Finansów decydować będzie właśnie to, czy zdecyduje się na kontynuowanie polityki swego poprzednika. Charakteryzowało ją bowiem poszukiwanie za wszelką cenę możliwości zwiększenia dochodów budżetowych bez podnoszenia nominalnych stawek podatkowych, co oznaczało wprowadzanie drakońskich przepisów podatkowych – które dławią rozwój przedsiębiorczości. Jeśli to nie ulegnie zmianie, zastąpienie Jacka Rostowskiego Mateuszem Szczurkiem należałoby potraktować wyłącznie jako zabieg wizerunkowy.

 

Mateusz Szczurek zastaje sektor finansów publicznych w stosunkowo trudnej sytuacji. Załamanie się budżetu na 2013 r. oznacza, że znaczna część wysiłku konsolidacyjnego została zmarnowana, a deficyt liczony zgodnie z metodologią unijną wrócił do bardzo wysokiego poziomu 4,8 proc. PKB. Dalsze utrzymywanie luźnej polityki fiskalnej jest w obecnej sytuacji bardzo ryzykowne. Jednak z racji wchodzenia w cykl wyborczy rząd nie będzie skłonny do wprowadzenia znaczących oszczędności. Czas pokaże, jak w tej sytuacji poradzi sobie nowy Minister.

 

 

Rafał Trzaskowski, Minister Administracji i Cyfryzacji

 

Powierzenie stanowiska Ministra Administracji i Cyfryzacji dotychczasowemu europarlamentarzyście jest trafnym wyborem. Praca w Parlamencie Europejskim nad zagadnieniami ochrony danych osobowych, handlem w Internecie, dostępem do informacji publicznych czy chmurą obliczeniową ułatwi nowemu Ministrowi rozwijanie polskiej przedsiębiorczości.

 

Nie ulega wątpliwości, że wiedza w tych zakresach pozwoli rozwijać gospodarkę z zastosowaniem innowacji informacyjnych. Mają one bowiem kluczowe znaczenie w takich branżach jak transport, energetyka, ochrona zdrowia, rynek pracy czy handel elektroniczny.

 

Dobrze by było, gdyby do głównych celów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji należało propagowanie wolności Internetu w celu zapewnienia podstawowych swobód obywatelskich. Nowy Minister powinien szybko odnaleźć się w nowej roli, w której będzie kierował się zasadą przestrzegania praw obywateli i przedsiębiorców.

 

This article is also available in English at  http://www.pracodawcyrp.pl/en/news/art,283,president-of-the-employers-of-poland-andrzej-malinowski-assesses-changes-in-government.html