English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Akademia Zdrowia 2030 - zdrowie musi stać się priorytetem państwa

28-11-2013

Polski system opieki zdrowotnej powinien zapewniać społeczeństwu leczenie na europejskim poziomie. Aby tak się stało, potrzebne są głębokie zmiany w prawodawstwie oraz strategii państwa w zakresie ochrony zdrowia – powiedział Wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Mądrala podczas zorganizowanej w siedzibie Pracodawców RP konferencji prezentującej raport System Ochrony Zdrowia w Polsce – Diagnoza i Kierunki Reformy .

 

Twórcy raportu zespół ekspertów Akademii Zdrowia 2030 podkreślali, iż zmiany w ochronie zdrowia muszą być oparte na założeniach zmieniających perspektywę rządu i państwa.

 

W raporcie jako priorytety wskazano m.in. poprawę efektywności gospodarowania środkami w ochronie zdrowia i opiece społecznej, rozszerzenie kompetencji Ministra Zdrowia o zadania z zakresu polityki społecznej oraz zwiększenie roli podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

 

Zmiany są konieczne, bo bez nich system opieki zdrowotnej nie będzie w stanie zapewnić Polakom skutecznej i stojącej na wysokim poziomie opieki medycznej. Jest to szczególnie ważne w kontekście zmian demograficznych oraz starzenia się społeczeństwa – wymaga też więc wcześniejszego przygotowania rozwiązań usprawniających funkcjonowanie systemu. Dziś pieniądze na leczenie są wydawane nieefektywnie i w dużej mierze przypadkowo.

 

Nie można skutecznie leczyć bez precyzyjnie określonych celów: ile, na co i gdzie mają trafiać pieniądze, by leczenie było efektywne. Dziś słyszymy, że pacjenci zostają dłużej w szpitalach, by te mogły dostać więcej pieniędzy z NFZ. To nieracjonalny system, wymagający gruntownych zmian – powiedział Wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Mądrala.

 

Autorzy raportu nakreślili ramy dla zmian systemu ochrony zdrowia przy uwzględnieniu celów strategicznych, wynikających z analizy stanu obecnego oraz wyzwań, przed jakimi stoi społeczeństwo i gospodarka. Spójny, przejrzysty, efektywny i przyjazny dla pacjentów system powinien być zbudowany na zasadach opisanych z perspektywy: ekonomicznej, płatnika, pracowników ochrony zdrowia oraz pacjenta. Ten ostatni ma być dla systemu podmiotem, wokół którego koncentruje się działalność wszystkich interesariuszy. – Włączenie głosu pacjenta do projektowania nowych rozwiązań, poprzez dialog z organizacjami pacjentów oraz wsparcie ich udziału w projektach badawczych, powinno odbywać się na wszystkich poziomach: lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim  – powiedział Tomasz Szelągowski z Federacji Pacjentów Polskich.

 

Przez kilka miesięcy zidentyfikowaliśmy bardzo wiele zjawisk, które niekorzystanie wpływają na dzisiejszą sytuację w ochronie zdrowia w Polsce – powiedziała Małgorzata Gałązka-Sobotka z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. – Patrzyliśmy na problem całościowo, mając na uwadze wszystkich interesariuszy: personel medyczny, publicznego płatnika, polityka oraz przede wszystkim pacjenta, który dziś nie jest traktowany podmiotowo – dodała Małgorzata Gałązka-Sobotka. Z punktu widzenia personelu medycznego dzisiejsza ochrona zdrowia to niedobór kadr, nieefektywny system, starzejący się lekarze i biurokracja; dla płatnika najważniejszymi problemami są niskie nakłady, zbyt sztywne wydatki i brak dialogu, dla polityków zaś fakt, iż ochrona zdrowia nie jest priorytetem w polityce państwa, które nie ma długofalowej strategii. Dlatego konieczne jest m.in. podniesienie znaczenia politycznego tego sektora.

 

Jednym z najważniejszych postulatów zespołu ekspertów Akademii Zdrowia 2030 jest stworzenie Państwowej Agencji Zdrowia. Byłaby ona odpowiedzialna za tworzenie odpowiednich standardów, monitorowanie jakości, ocenę i wycenę technologii medycznych oraz zarządzanie informacją w ochronie zdrowia. Dziś funkcje te pełni wiele odrębnych instytucji – m.in. Agencja Oceny Technologii Medycznych, Centrum Monitorowania Jakości czy też Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. – Biurokracja, przerost procedur administracyjnych czy też brak kontaktu pomiędzy instytucjami w wielu przypadkach paraliżuje system. Stworzenie instytucji, która będzie koordynowała wszystkie te działania, na pewno usprawni system – uważa Gałązka-Sobotka.

 

Zdaniem autorów raportu sytuacja dojrzała do tego, by zdrowie w Polsce stało się priorytetem państwa i rządu. Taka zmiana pozwoli na horyzontalne, międzyresortowe postrzeganie zadań ochrony zdrowia. Dlatego też jedną z rekomendacji jest rozszerzenie kompetencji Ministra Zdrowia o zadania z zakresu polityki społecznej i powołanie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej (MZiOS).

 

Jako jeden z największych problemów zidentyfikowano ograniczone środki na zdrowie i sposób ich wydatkowania. Autorzy projektu uważają, że pieniądze na leczenie powinny być traktowane jako inwestycja w rozwój państwa, służąca podnoszeniu poziomu zdrowia i komfortu życia obywateli. – W tym celu konieczne jest podniesienie efektywności wykorzystania środków na potrzeby zdrowotne, a także zbudowanie dodatkowego, efektywnego strumienia pieniędzy z ubezpieczeń dodatkowych – uważa ekspert PIU i BCC Dorota M. Fal.

 

Korzyści z nowoczesnych terapii są oczywiste, ale innowacja zawsze będzie na straconej pozycji, jeśli będzie oceniana wyłącznie przez pryzmat kosztów – bez uwzględnienia długofalowych korzyści i oszczędności w innych obszarach gospodarki. Niezbędne jest całościowe spojrzenie, w tym uwzględnienie kosztów pośrednich i perspektywy społecznej, a nie tylko budżetowej – powiedział Paweł Sztwiertnia, ekspert Pracodawców RP i Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

 

Zdaniem ekspertów, mówiąc o rynku ochrony zdrowia w Polsce, powinniśmy przestać dzielić go na sektor prywatny i publiczny. Należy skupić się na jakości leczenia, jaką oferują polskie placówki medyczne, i na wynikach prowadzonego w nich leczenia. To właśnie te ośrodki powinny być promowane przez system. Wtedy będziemy mieli stuprocentową pewność, że publiczne pieniądze wydawane są efektywnie i rzeczywiście idą za pacjentem.

 

Potencjał finansowy sektora powinny wzmocnić inwestycje prywatne. Jednak, jak zaznacza ekspert ds. gospodarki zdrowotnej Pracodawców RP Robert Mołdach, inwestorzy będą powściągliwi w decydowaniu o kolejnych inwestycjach, jeśli nie zostanie wdrożony przejrzysty system promes inwestycyjnych. – Trudno angażować dziesiątki czy setki milionów złotych, jeśli nie ma gwarancji na to, że po zakończeniu procesu inwestycyjnego i spełnieniu warunków płatnika uzyska się kontrakt – powiedział Mołdach.

 

Zaproponowana koncepcja zmian w systemie ochrony zdrowia, oparta na pragmatycznych założeniach, wskazuje na potrzebę jednoznacznego zdefiniowania ról i zadań głównych interesariuszy rynku zdrowia. Eksperci Akademii Zdrowia 2030 postulują opracowanie Mapy Potrzeb Zdrowotnych, która będzie podstawą do opracowania Narodowego Planu Zdrowia – opisującego najważniejsze działania w zakresie ochrony zdrowia na poziomie krajowym. Podstawą do kontraktowania usług medycznych będą natomiast Regionalne Strategie Ochrony Zdrowia, tworzone przez samorządy województw w oparciu o Regionalne Mapy Potrzeb Zdrowotnych, za które odpowiadałby wojewoda.

 

 – Na poziomie regionów mamy zarówno największe możliwości rozeznania potrzeb zdrowotnych mieszkańców, jak i najlepszą orientację w niedoborach kadr medycznych. Możemy wpływać na racjonalną organizację i struktury placówek ochrony zdrowia. Regionalne Strategie Ochrony Zdrowia powinny być podstawowymi dokumentami planistycznymi, służącymi restrukturyzacji oraz rozwojowi sektora ochrony zdrowia – powiedział Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek.

 

Zgodnie z raportem WHO z 2008 r. istotnym elementem proponowanych zmian jest rozszerzenie roli będącej dziś w fatalnej kondycji Podstawowej Opieki Zdrowotnej, która stanowi fundamentalne ogniwo systemu. Wymaga to ustawowego podniesienia poziomu finansowania POZ, wprowadzenia minimalnych standardów świadczeń, zwiększenia liczby lekarzy rodzinnych przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby podopiecznych przypadających na jednego lekarza oraz ustanowienia stawki kapitacyjnej jako podstawy finansowania.

 

POZ stanowi miejsce podstawowego kontaktu jednostki i rodziny z systemem opieki zdrowotnej. Ze względu na jej powszechność i znaczenie, świadczeniami podstawowej opieki zdrowotnej powinien być objęty każdy obywatel Polski – powiedział Prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie Jacek Krajewski. – Konieczne jest rozszerzenie możliwości diagnostyczno-terapeutycznych POZ i zastosowanie opłaty za świadczenie za wykonanie określonych procedur. Procentowy udział Podstawowej Opieki Zdrowotnej w planie finansowym płatnika powinien wynosić co najmniej 20% – dodał Krajewski.

 

Autorzy raportu zwrócili także uwagę na szczególną rolę szpitali klinicznych jako placówek, które łączą leczenie z prowadzeniem badań naukowych oraz kształceniem młodych kadr. Z jednej strony są to podmioty lecznicze i podlegają tym samym regułom co inne szpitale, z drugiej – to miejsca, w których jego kluczowi pracownicy zasiadają we władzach uczelni, czyli właściciela szpitala. Szpitale kliniczne w większości utrzymują się z kontraktów z NFZ, a wspomniane funkcje szpitala – czyli dydaktyka i nauka – realizowane są w ramach tych środków. Sytuacja ta często prowadzi do konfliktu interesów szpitala i uczelni. W okresie kryzysu finansowego szpitale i uczelnie stają przed dylematem: efektywność ekonomiczna czy rozwój naukowy. Ponadto pracownicy szpitala, będący konsultantami krajowymi lub wojewódzkimi, tworzą zasady kontraktowania, czyli reguły dla siebie i pozostałych podmiotów leczniczych, konkurujących o te same środki.

 

W celu uniknięcia wspomnianych konfliktów, które wg autorów raportu mają kluczowe znaczenie dla całego systemu i które szczególnie hamują rozwój nauki, konieczne jest zniesienie odrębności organizacyjnej szpitala i uczelni. Budżet szpitala należy zaś uzależnić dodatkowo od jego aktywności na polu nauki i dydaktyki.

 

Uczestnicy spotkania podkreślili, iż przez długie lata szpital traktowany był jako miejsce bezpieczeństwa. Dopiero pojawienie się instytucji lekarza rodzinnego i POZ powoli zaczęło zmieniać to podejście. Nowe technologie sprawiły, że wiele procedur, które do tej pory musiał przechodzić pacjent, jest dziś w szpitalu zbytecznych – można je przeprowadzać w ambulatorium.

 

Zespół Akademii Zdrowia 2030 zwrócił też uwagę na jakość prawa tworzonego na rzecz ochrony zdrowia. Należy wymagać od rządu, parlamentu oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, by – zwłaszcza w tak wrażliwej dziedzinie, jaką jest zdrowie obywateli – stosowały zasady przyzwoitej legislacji i wytyczne OECD dotyczące procesów konsultacji społecznych.

 

Uczestnicy spotkania podkreślali, iż raport jest dopiero pierwszym krokiem do systemowych zmian. – Najpierw należy zdefiniować rolę poszczególnych podmiotów: za co odpowiada Ministerstwo Zdrowia, a za co NFZ; gdzie jest granica zadań, odpowiedzialności, jak je rozliczać, za pomocą jakich narzędzi – powiedziała Gałązka-Sobotka. W jej opinii brak zdefiniowanej strategii państwa to zdezorientowany pacjent i świadczeniodawcy i chaotyczne pomysły rzucane przez regulatorów.

 

Prace zespołu ekspertów Akademii Zdrowia 2030 będą kontynuowane. Skupią się na przygotowaniu szczegółowych rozwiązań i zaleceń ich wdrożenia.

 

***

 

Grupa doradcza Akademia Zdrowia 2030 została powołana z inicjatywy Andrzeja Mądrali, Wiceprezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, w kwietniu 2013 r. Impulsem do powstania Akademii Zdrowia 2030 była zapowiedź Ministerstwa Zdrowia na temat przeprowadzenia zmian funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Grupę tworzy zespół 18 ekspertów, wywodzących się z różnych środowisk i reprezentujących różnorodne doświadczenia oraz organizacje – w tym m.in. świadczeniodawców publicznych i prywatnych, szpitale kliniczne, środowiska pacjentów, lekarzy, menedżerów zdrowia i uczelni, organizacje pozarządowe, instytucje badawcze i doradcze związane z gospodarką zdrowotną.

 

Założeniem przyświecającym pracom grupy jest konsensus co do ponadśrodowiskowego charakteru współpracy i uzgodnienie pomiędzy wszystkimi uczestnikami konsultacji rozwiązań, priorytetów i rekomendacji kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia. Od kwietnia 2013 r. do tej pory odbyło się kilkadziesiąt sesji i seminariów eksperckich, które pozwoliły wypracować wspólny dokument, stanowiący podstawę do dalszych prac i dyskusji nad możliwościami i warunkami społecznymi, politycznym oraz finansowymi, koniecznymi do wdrożenia proponowanych zmian.

 

„System Ochrony Zdrowia w Polsce – Diagnoza i Kierunki Reformy” to dokument opracowany przez członków zespołu Akademii Zdrowia 2030 – ekspertów związanych z szeroko pojętym rynkiem ochrony zdrowia. Zawiera diagnozę funkcjonowania ochrony zdrowia i rekomendacje kompleksowych zmian. Raport ma być podstawą poważnej debaty o przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce.

 

Raport opracował zespół pod kierunkiem dr. Andrzeja Mądrali w składzie:

 

 • Grzegorz Byszewski, Pracodawcy RP
 • Dorota M. Fal, Polska Izba Ubezpieczeń, ekspert Business Centre Club
 • Barbara Gad-Karpierz, LUX MED         
 • Małgorzata Gałązka-Sobotka, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
 • Roman Kolek, Wicemarszałek Województwa Opolskiego
 • Daniel Kowalczyk, FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie
 • Jarosław Kozera, niezależny ekspert
 • Adam Kozierkiewicz, niezależny ekspert
 • Jacek Krajewski, FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie
 • Andrzej Krupa, niezależny ekspert
 • Krzysztof Macha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych
 • Robert Mołdach, ekspert Pracodawców RP
 • Jarosław Pinkas, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Tomasz Szelągowski, Federacja Pacjentów Polskich
 • Paweł Sztwiertnia, ekspert Pracodawców RP, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
 • Marek Wójcik, Związek Powiatów Polskich
 • Grzegorz Ziemniak, Instytut Zdrowia i Demokracji

 

Poniżej dostępne są raport oraz prezentacja z prac Akademii.

 

 A summary of this article is avilable in English at http://www.pracodawcyrp.pl/en/news/art,292,health-academy-2030-healthcare-has-to-be-a-priority-for-the-state.html