English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Stanowisko Pracodawców RP do założeń projektu na 2011 rok

10-08-2010

Pracodawcy RP zgadzają się z autorami założeń projektu budżetu państwa na 2011 r., że wzrost gospodarczy będzie się opierał przede wszystkim na konsumpcji.

 

  • Dynamika PKB

Poziom bezrobocia utrzymuje się na stabilnym poziomie co powoduje, że konsumenci nie wstrzymują się z zakupami w obawie przed utratą zatrudnienia. Jednocześnie, wraz ze spodziewaną w przyszłym roku dalszą poprawą ogólnej sytuacji gospodarczej, sytuacja na rynku pracy będzie się polepszać, co z kolei stanie się pozytywnym impulsem dla konsumpcji. Trzeba jednak mieć na uwadze wejście w życie Rekomendacji T KNF (szacunki mówią ograniczeniu akcji kredytowej o 5 proc, w obszarze kredytów mieszkaniowych oraz o 10 proc. w obszarze kredytów konsumpcyjnych). Z drugiej jednak strony, w porównaniu do ubiegłego roku banki komercyjne liberalizują kryteria kredytowe. W 2011 roku będzie następować dalsza poprawa sytuacji gospodarczej u naszych głównych partnerów handlowych. Stwarza to szansę na dobry wynik naszego eksportu. Zagrożeniem jest natomiast niestabilny kurs złotówki. Założony przez resort finansów przyszłoroczny wzrost PKB ma, w naszej ocenie, charakter realistyczny.

 

  • Inflacja

Co do prognozy dotyczącej przyszłorocznej inflacji, może się okazać, że jest ona niedoszacowana, szczególnie biorąc pod uwagę podniesienie stawek VAT. Podobnie było w ubiegłym roku, gdy resort finansów założył zbyt konserwatywny poziom wzrostu cen. Trzeba zwrócić także uwagę na związane z powodzią zagrożenie w postaci możliwego wzrostu cen żywności w tym i przyszłym roku. Zalanie upraw może spowodować niższą podaż żywności.

 

  • Bezrobocie

W naszej ocenie stopa bezrobocia na koniec 2010 r. może przekroczyć 11 proc. Jej obniżenie do 9,9 proc. wymaga wzrostu zatrudnienia o ponad 300 tys. Trudno zakładać, że przedsiębiorstwa zwiększą zatrudnienie w 2011 r. w takiej skali. Trzeba mieć na uwadze potrzebę stworzenia optymalnych warunków tworzenia miejsc pracy, do czego może doprowadzić uelastycznienie prawa pracy i ogólna poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to szczególnie istotne w kontekście planowanego ograniczenia przywilejów emerytalnych, co doprowadzi do zwiększenia podaży pracy.

 

  • Zadłużenie Skarbu Państwa

Zadłużenie Skarbu Państwa oscyluje wokół 700 mld zł, jego obsługa kosztuje ok. 30 mld zł rocznie. Deficyt sektora finansów publicznych przekroczył 7 proc. Te dane wskazują na konieczność pilnego wprowadzenia działań mających na celu ograniczenie wydatków państwa. Dlatego też popieramy propozycję zamrożenia płac w sferze budżetowej oraz proponowane przez rząd ustalenie wysokości płacy minimalnej w 2011 roku na 1386 zł. Potrzebne są jednak decyzje o szerszym spektrum działania. Chodzi przede wszystkim o ograniczenie wydatków sztywnych – powinien powstać pakiet ustaw realizujący ten postulat. Wprowadzenie reguły wydatkowej stabilizującej (proponowanej w projekcie nowelizacji ustawy o finansach publicznych) jest krokiem w dobrym kierunku, ale nie będzie miało decydującego znaczenia dla poprawy stanu finansów publicznych. Czekamy na projekt wprowadzający tzw. regułę budżetową zapowiadaną w Planie Rozwoju i Konsolidacji finansów Publicznych. By zwiększyć przychody (ograniczyć wydatki) budżetu proponujemy:
• Ograniczenie przywilejów emerytalnych – zniesienie tzw. mundurówek oraz reforma KRUS po uprzednim stworzeniu nowej definicji rolnika.
• Wprowadzenie podatku VAT od usług medycznych.
• Wprowadzenie podatku ekologicznego od samochodów.

To dobrze, że zły stan finansów publicznych jest dostrzegany przez resort finansów, szczególnie w kontekście zagrożenia przekroczeniem progów ostrożnościowych zawartych w ustawie o finansach publicznych. Jesteśmy gotowi do współpracy i rozmów nad przygotowaniem pakietu działań ukierunkowanych na uzdrowienie finansów publicznych. Z drugiej strony jednoznacznie negatywnie oceniamy zmiany stawek VAT. Bez reform po stronie wydatkowej budżetu nowe stawki VAT będą skutkować jedynie hamowaniem wzrostu gospodarczego.

 

  • Uwarunkowania i ryzyka dla prognozy makroekonomicznej i projektu budżetu państwa.

Zgadzamy się, że najważniejszym czynnikiem warunkującym kształtowanie się sytuacji makroekonomicznej w Polsce w latach 2010 – 2011 będzie skala i szybkość ożywienia koniunktury w strefie euro. Wszelkie prognozy w tym obszarze są obarczone dużą dozą niepewności. Jednocześnie trudna sytuacja Grecji i Portugalii rodzi obawę o stabilność złotego w stosunku do euro. To wszystko powoduje, że rozwój sytuacji w obszarze handlu zagranicznego oraz inflacji jest trudny do przewidzenia.

 

Wydaje się, że zaobserwowana w 2009 roku zwiększona skłonność do oszczędzania gospodarstw domowych miała charakter incydentalny. Spokojna sytuacja na rynku pracy oraz przewidywane przyspieszenie wzrostu gospodarczego pozwalają założyć, że konsumpcja będzie mocnym punktem dynamiki PKB.

 

Również w naszej ocenie sytuacja finansów publicznych jest czynnikiem ryzyka. Trzeba jednak zauważyć, że jego zmniejszenie leży w kompetencjach i możliwościach rządu. Oczywiście nie da się tego zrobić nawet w ciągu jednego roku, ale pozytywnym sygnałem dla rynków finansowych byłoby rzeczywiste wprowadzanie potrzebnych reform (cięcia wydatków, ograniczanie przywilejów, ograniczanie wydatków sztywnych), a nie tylko mówienie o ich potrzebie. Pozwoliłoby to na podwyższenie ratingów Polski, a co za tym idzie tańszy dostęp do kapitału oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej kraju.

 

Budżet państwa na rok 2011 będzie przygotowywany w oparciu o następujące założenia:
• PKB w ujęciu realnym: wzrost o 3,5%,
• PKB w cenach bieżących: 1496,3 mld zł,
• średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,3%,
• przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej: 3359 zł,
• nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 3,7%,
• realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 1,4%,
• przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej: zmiana o 1,9%,
• stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku 9,9%