English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia będzie wsparciem dla młodych osób

28-04-2014

Nowe rozwiązania mogą wpłynąć na poprawę sytuacji osób młodych na rynku pracy – ocenia podpisaną przez Prezydenta RP nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Monika Zaręba, ekspert Pracodawców RP ds. rynku pracy.

 

Ograniczenie kosztów związanych z zatrudnieniem osoby, która nie posiada odpowiedniego doświadczenia zawodowego, wsparcie rozwoju kompetencji młodych pracowników czy wzmacnianie mobilności zawodowej – to jedne z ważniejszych celów podpisanej przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wiele spośród wprowadzonych rozwiązań stanowi odpowiedź zarówno na potrzeby pracodawców, jak i pracowników.

 

Bardzo pozytywnym rozwiązaniem jest możliwość zaciągnięcia niskooprocentowanych pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej. Ta forma pomocy kierowana jest w znacznej mierze do studentów ostatniego roku studiów oraz poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego. Programem zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, natomiast za nabór i weryfikację wniosków oraz udzielanie pożyczek odpowiedzialni są pośrednicy finansowi wyłonieni w drodze przetargu przez BGK. Już teraz program działa na terenie trzech województw: małopolskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie http://www.bgk.pl/wws.

 

Warto podkreślić, że ustawodawca w ramach tego instrumentu przewidział także sfinansowanie usług doradczych i szkoleniowych. Taka konstrukcja wyraźnie zwiększy szansę powodzenia przedsięwzięć biznesowych, jakie będą podejmować młodzi ludzie w ramach programu.

 

W zakresie innych rozwiązań przewidzianych pod kątem wsparcia osób młodych, nowelizacja ustawy wygląda następująco: urząd pracy przedstawi bezrobotnemu do 25. roku życia ofertę pracy, szkolenia, stażu lub innej formy pomocy w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji. Termin ten został skrócony o dwa miesiące względem dotychczasowej regulacji. Pracodawca zatrudniający bezrobotnego do 30. roku życia skierowanego przez urząd pracy zostanie zwolniony z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za tę osobę przez 12 miesięcy. Ponadto, jeżeli taka osoba podejmuje pracę po raz pierwszy, starosta na podstawie zawartej z pracodawcą umowy, będzie mógł refundować składki na ubezpieczenia społeczne za takiego zatrudnionego do 12 miesięcy. Kwota refundacji nie będzie mogła przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia miesięcznie za każdego zatrudnionego bezrobotnego. Po zakończeniu okresu refundacji pracodawca będzie musiał zatrudniać danego pracownika jeszcze przez minimum 6 miesięcy, pod rygorem zwrotu refundacji z odsetkami.

 

Wśród dodatkowych instrumentów adresowanych do osób do 30. roku życia znajdują się wydawane przez starostę na wniosek bezrobotnego bony:

 

Bon szkoleniowy – stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia. Będzie to kwota wynosząca do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego. W jej ramach sfinansowane zostaną koszty jednego bądź kilku szkoleń, niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych, przejazdu na szkolenia oraz zakwaterowania. Koszty przekraczające limit określony w bonie szkoleniowym pokrywa bezrobotny.

 

Bon stażowy – stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudniania bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres kolejnych 6 miesięcy. Starosta wypłaci pracodawcy premię w wysokości 1500 zł. Koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu starosta będzie wypłacał zatrudnionemu bezrobotnemu w formie ryczałtu, do 600 zł, w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium, które wynosi miesięcznie 988,40 zł brutto. Z kolei koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych zostaną przekazane przez starostę w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

 

Bon zatrudnieniowy – stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon. Na podstawie bonu pracodawca będzie zobowiązany do zatrudniania młodej bezrobotnej osoby przez 18 miesięcy oraz przez 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji. Starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku 823,60 zł brutto miesięcznie.

 

Bon na zasiedlenie – stanowi pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Będzie przysługiwał przy spełnieniu kilku warunków, tj. osiągania przychodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia, podlegania ubezpieczeniom społecznym, świadczenia pracy co najmniej przez 6 miesięcy, odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania przynajmniej 80 km lub dojazdu środkami transportu publicznego w obie strony powyżej 3 godz. Bezrobotny będzie także zobowiązany do przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunków uprawniających do uzyskania bonu do 8 miesięcy od jego otrzymania. Kwota możliwa do uzyskania w ramach tego instrumentu nie może być wyższa niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

 

Przyznanie bonów szkoleniowego, stażowego i zatrudnieniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

 

Monika Zaręba, ekspert Pracodawców RP