English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Przedsiębiorcy powinni zostać włączeni do prac nad szczegółowymi opisami priorytetów

15-05-2014

Z informacji płynących z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wynika, że już za chwilę nowe Fundusze Europejskie szerokim strumieniem zasilą gospodarkę – trwają bowiem negocjacje Programów Operacyjnych z Komisją Europejską, a rząd 8 maja przyjął ustawę wdrożeniową. Ale diabeł tkwi w dokumentach wykonawczych, czyli w Szczegółowych Opisach Priorytetów do Programów Operacyjnych.

 

Nową pulę pieniędzy z Unii Europejskiej będziemy inwestować w innowacje, rozwój współpracy B+R oraz infrastrukturę o znaczeniu ponadregionalnym. Środki te zostaną wykorzystane lepiej niż w poprzedniej perspektywie – nie dość bowiem, że będą „pracować” kilka razy (bo część z nich zostanie zwrócona), to jeszcze zostaną wykorzystane na wsparcie rzeczywiście potrzebnych projektów – zapewni to ulepszony system konkursów. Na razie jednak jest to tylko ogólna wizja, ponieważ wciąż brakuje dokumentów wykonawczych. Dlatego przedsiębiorcy jeszcze przez jakiś czas nie będą wiedzieli, na ile udało się spełnić te założenia.

 

Programy Operacyjne (PO) i ustawa wdrożeniowa (a dokładniej rzecz biorąc: Ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020) to najważniejsze dokumenty ramowe wydatkowania środków z nowej perspektywy, będące w środku drogi legislacyjnej. PO są przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską (które zapewne zakończą się na przełomie II i III kwartału), a ustawę wdrożeniową czeka żmudna droga sejmowa.

 

Tymczasem PO są bardzo ogólne – nie zawierają kluczowych z punktu widzenia beneficjentów (czyli wszystkich przedsiębiorców starających się o wsparcie) informacji: w jakich trybach udzielane będzie wsparcie? W jakiej wysokości potrzebny będzie wkład własny? Jakie dokumenty będą wymagane przy aplikacji? Jakie wydatki będą mogły zostać sfinansowane? Jakie podmioty będą mogły startować w konkretnych konkursach? Odpowiedzi na te i inne – nie mniej ważne – pytania będą zawierały dokumenty wykonawcze, m.in. Szczegółowe Opisy Priorytetów, wytyczne w sprawie kwalifikowania wydatków czy rozporządzenia dotyczące udzielania pomocy w programach operacyjnych.

 

W 2013 r., na mocy uchwały Międzyresortowego Zespołu do spraw programowania i wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności z 4 lutego, zostały powołane grupy robocze wspierające prace nad przygotowaniem PO na lata 2014–2020. Utworzono je dla wszystkich Programów wdrażanych na szczeblu centralnym (a także dla PO przewidzianego dla obszarów wiejskich oraz – oddzielnie – dla Polski Wschodniej), zaś zarządom województw zarekomendowano powołanie analogicznych ciał do przygotowania programów regionalnych. Grupy te – poza funkcją doradczą – zapewniały także członkom informacje o postępach prac.

 

Kiedy PO zostały przygotowane, ciała te zakończyły swoje działanie. Tymczasem zdaniem Pracodawców RP misja tych grup nie została wypełniona. Wskazane wyżej dokumenty są bowiem nierozerwalnie złączone z PO; bez nich nie można mówić o przygotowaniu pełnego systemu wdrażania Funduszy Europejskich.

 

Uważamy zatem, że dobrze byłoby wykorzystać formułę tych grup do dalszej współpracy przy programowaniu nowej perspektywy. Szczegółowe Opisy Priorytetów czy wytyczne są na tyle ważnymi dokumentami, że powinny powstawać przy wsparciu środowiska przedsiębiorców – tym bardziej że procedura legislacyjna nie narzuca obowiązku konsultowania aktów tego rzędu w trybie konsultacji społecznych.

 

Tak duża pula europejskich pieniędzy nie powinna zostać rozdysponowana jedynie przez urzędnika, który może zbyt wąsko postrzegać potrzeby i możliwości przedsiębiorców oraz gospodarki. Dlatego najlepszym rozwiązaniem byłoby jak najszybsze włączenie przedsiębiorców w prace nad tymi dokumentami.