English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Stanowisko Pracodawców RP do ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

20-08-2010

W dniu 20 sierpnia 2010 r. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej przesłali do Ministerstwa Zdrowia stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medyczny oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu realizację postulatów zgłaszanych przez operatorów ratownictwa medycznego.


Projektodawca doprecyzował w w/w akcie prawnym kwestię rejonu operacyjnego i obszaru działania, uznał zadania wykonywane przez dyspozytora medycznego za udzielanie świadczeń zdrowotnych, przedłużył funkcjonowanie czasowych odstępstw od kwalifikacji członków zespołów ratownictwa medycznego jak i przedłużył okres, na który mają być zawierane umowy do 5 lat.
Pracodawcy RP, co do zasady, popierają kierunek zmian przedstawiony przez Ministra Zdrowia. Jest on odpowiedzią na propozycje zgłaszane przez operatorów, również tych zrzeszonych w organizacji Pracodawcy RP. Szczególnie istotne jest przedłużenie okresu, na który będą zawierane umowy. Pozwoli to realizatorom świadczeń z jednej strony realizować planowy rozwój w oparciu o kredyty bankowe, a z drugiej strony efektywniej wykorzystywać środki unijne. Ponadto przyczyni się to do poprawy infrastruktury operatorów, co będzie korzystne dla pacjentów.

 

Uwagi Pracodawców RP do poszczególnych zapisów :

 

Nasze zastrzeżenia budzi art. 1 ust. 5 pkt. b, który umożliwia obniżenie wymaganego doświadczenia zawodowego dla lekarza koordynatora ratownictwa medycznego z 5 do 3 lat. Zdaniem Pracodawców RP w miejscach gdzie doświadczenie i podejmowanie szybko odpowiedzialnych decyzji jest kluczowe, powinny pracować osoby spełniające najwyższe wymagania. Uważamy, że komentarz zawarty z uzasadnieniu, mówiący, ze zmiana ta jest spowodowana problemami wojewodów z zapełnieniem pełnej obsady stanowisk, w tym przypadku nie jest wystarczającą przesłanką. Apelujemy o pozostawienie obowiązku posiadania 5 lat doświadczenia dla koordynatorów ratownictwa medycznego.


Uważamy, że w art. 1 ust. 8 zmieniającym art. 44 ust. 1 należy dodać zapis dotyczący bezpośredniego przewożenia pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym do najbliższej pracowni hemodynamicznej zajmującej się leczeniem. W takich przypadkach powinno się pominąć Szpitalny Oddział Ratunkowy. Mimo dobrze skonstruowanej opieki kardiologicznej czasy dotarcia do pracowni są bardzo długie i zdaniem Pracodawców RP mogą powodować mniejszą skuteczność leczenia.


Zwracamy również uwagę na art.1 ust 11 w/w projektu. Uważamy za niezasadne przedłużenie obowiązywania art. 63 do 2012 roku, gdyż niższe kwalifikacje członków zespołów wyjazdowych mogą zagrażać osobom poszkodowanym. Ministerstwo Zdrowia powinno dbać o jak najlepszą jakość kontraktowanych świadczeń i w tym celu wprowadzać odpowiednie zapisy legislacyjne ją wymuszającą. Zdaniem Pracodawców RP także w tym przypadku zmniejszanie wymogów w odpowiedzi na apele niektórych dysponentów związane z problemami z zatrudnieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników nie powinny prowokować Ministra Zdrowia do przedłużania obowiązywania art. 63.


Nasze zastrzeżenia budzi także art. 5 mówiący, że umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z dysponentami jednostek na wykonywanie zadań przez zespołu ratownictwa medycznego podlegają rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2010 r. Nie znajdującemu wystarczającego uzasadnienie dla wprowadzenia takiego zapisu. Jesteśmy zdania, że lepszym rozwiązaniem byłoby zawieranie umów na dłuższy okres sukcesywnie w przypadku wygasania już podpisanych umów. Dzięki temu nie będzie potrzeby w sposób skumulowany przeprowadzania dużej ilości konkursów, które w tym roku w związku z art. 4 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej z dnia 25 września zbiegną się z koniecznością kontraktacji z większością podmiotów, które aby zachować niższe wymagania zawarte w rozporządzeniach kontraktowych aneksowali umowy. Ponadto istotna jest kwestia stałości stosunków prawnych. Konieczność rozwiązania umowy i zawarcia ponownie nowej może spowodować istotne problemy dla podmiotów, które zaciągnęły kredyty na poprawę infrastruktury, lub już skorzystały z pomocy unijnej na zakup np. karetek. Rozpisanie nowego konkursu wiąże się z możliwością jego przegrania i koniecznością zwracania pieniędzy. Jeśli dochowamy terminu pierwotnie zawartej umowy, umożliwimy realizatorom, którzy musieli od początku liczyć się z tym ryzykiem, na planowy rozwój i przygotowanie się do konieczności konkurowania na tym rynku.