English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Ustawa o ochronie miejsc pracy przynosi efekty

23-05-2014

Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dzięki ustawie o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony miejsc pracy udało się uratować ponad 2 tys. etatów, a wsparcie finansowe otrzymało 110 firm. – W skali całego kraju to może niewiele, jednak przy stopie bezrobocia na poziomie kilkunastu procent ważne jest każde uratowane miejsce pracy – komentuje te dane ekspert Pracodawców RP Wioletta Żukowska.

 

Z pomocy korzystają głównie małe firmy, albowiem w przypadku dużych spadek obrotów na poziomie 15 proc. jest o wiele groźniejszy i może nawet oznaczać upadłość. Ponadto dla największych przedsiębiorstw, mających duże trudności finansowe, maksymalna kwota pomocy przewidziana w ustawie (tj. 200 tys. euro), często okazuje się niewystarczająca.

 

MPiPS podaje, że od wejścia w życie przepisów, tj. od 21 listopada 2013 r., na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeznaczono 11,6 mln zł. Resort pracy prognozuje, iż do końca czerwca pomocą zostanie objętych nawet ok. 4 tys. osób pracujących na etat. Tymczasem przez blisko dwa i pół roku obowiązywania poprzedniej ustawy antykryzysowej zostało zawartych z pracodawcami 119 umów o przyznanie pomocy finansowej. Na ich podstawie wypłacono świadczenia dla ponad 7 tys. pracowników, na łączną kwotę 7,9 mln zł.

 

Mniejsze zainteresowanie pomocą finansową w okresie obowiązywania poprzedniej ustawy antykryzysowej było spowodowane m.in. tym, że przepisy weszły w życie zbyt późno. Przedsiębiorcy natomiast chętnie korzystali z elastycznego czasu pracy, np. 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych (ok. 1100 firm) czy ruchomego czasu pracy. Teraz te rozwiązania obowiązują na stałe w Kodeksie pracy.

 

Warto też podkreślić, że obecnie przy składaniu wniosków jest mniej biurokracji, bowiem większość wymaganych dokumentów stanowią pisemne oświadczenia. Poza tym przedsiębiorcy mają większą wiedzę o zasadach przyznawania pomocy, a Powiatowe Urzędy Pracy starają się, aby informacja o ustawie dotarła do szerokiego grona pracodawców.

 

Przewidziane w ustawie instrumenty pomocowe:

 

  • przestój ekonomiczny (przedsiębiorcy przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników do wysokości ok. 1100 zł),
  • obniżony wymiar czasu pracy, jednak nie więcej niż do 50 proc. pełnego wymiaru (przedsiębiorcy przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników do wysokości ok. 1100 zł),
  • dofinansowanie z Funduszu Pracy na szkolenia dla pracowników (wysokość dopłaty wynosi na jedną osobę do 80 proc. kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 11 300 zł).

 

Warunki skorzystania z pomocy:

 

  • spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 15 proc. w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;
  • zawarcie układu zbiorowego lub porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli u danego pracodawcy nie działają związki zawodowe – z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy;
  • złożenie wniosku do marszałka województwa, wraz z dokumentami i oświadczeniami niezbędnymi do zawarcia umowy o wypłatę świadczeń.

 

Wioletta Żukowska, ekspert Pracodawców RP