English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Tempo poprawy sytuacji w maju spada – pokazują najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców

27-05-2014

Przedsiębiorcy odczuwają poprawę sytuacji bieżącej, choć jest ona wolniejsza niż przed miesiącem. Sugeruje to, że w II kwartale br. ożywienie gospodarcze może wytracić część swojego rozpędu, chociaż wciąż większość przesłanek przemawia za tym, iż problemy te będą miały przejściowy charakter. Umiarkowanemu pogorszeniu uległy również prognozy sytuacji przyszłej, ale wciąż zdecydowanie przeważają optymiści. Tak wskazują wyniki majowej edycji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

W maju 2014 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej przyjął wartość 104,5 pkt, wobec 105,4 pkt w kwietniu. Pogorszeniu uległa również prognoza sytuacji w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona ze 118,9 pkt w kwietniu do 116,2 pkt w maju.

 

Główne wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców – dane z maja 2014 r.

 

104,5

(0,9)

Ocena ogólna bieżącej sytuacji biznesowej

116,2

(2,7)

Ocena ogólna sytuacji biznesowej w perspektywie 6 miesięcy

 

Maj przyniósł spadek większości składowych oceny bieżącej Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców. Pozostają one w przeważającej mierze w strefie wzrostowej, sygnalizując jedynie spowolnienie tempa poprawy sytuacji. Przeciwną tendencję można natomiast zaobserwować w odniesieniu do subindeksów zatorów płatniczych oraz zatrudnienia, w przypadku których nastąpiło odwrócenie negatywnych tendencji z poprzedniego miesiąca.

 

O ile przedsiębiorcy coraz lepiej oceniają bieżącą sytuację w tych dwóch aspektach, o tyle coraz mniej optymistycznie zapatrują się na sytuację przyszłą w tym zakresie. Oczekiwany w perspektywie nadchodzącego półrocza spadek zatrudnienia oraz coraz większe opóźnienia płatności zaburzają obraz dynamicznego ożywienia gospodarczego. Należy jednak zaznaczyć, że duży wpływ na obniżenie wartości tych wskaźników w maju miały bardzo pesymistyczne oceny firm z sektora górniczego.


Jak pokazują wyniki badania, problemem, z którym nadal zmagają się polscy przedsiębiorcy, jest utrzymująca się presja na spadek cen sprzedawanych przez nich wyrobów gotowych, przy równoczesnym wolniejszym tempie spadku kosztów materiałów i półproduktów. Zjawisko to może bardzo negatywnie wpływać na wynik finansowy firm, a w skrajnych przypadkach – powodować wręcz straty. Niemniej jednak w maju mieliśmy do czynienia z ograniczeniem skali problemów z tym związanych.

 

Głównym motorem poprawy sytuacji przedsiębiorstw w Polsce pozostaje wzrost popytu na oferowane przez nie dobra i usługi, co przejawia się w dalszym wzroście liczby nowych zamówień – w perspektywie następnych 6 miesięcy aż 59 proc. ankietowanych firm (bez względu na ich wielkość) spodziewa się dalszego zwiększenia ich poziomu. O rosnącej skali działalności naszego biznesu świadczą również ich rozszerzająca się aktywność zakupowa oraz szybko malejący stan zapasów. Coraz bardziej realna konieczność uzupełniania magazynów będzie dodatkowo stymulowała wzrost polskiej gospodarki w kolejnych kwartałach. Optymistycznym sygnałem jest również to, że – chociaż spadła ocena ogólna przyszłej sytuacji biznesowej – plany inwestycyjne polskich przedsiębiorców stają się coraz bardziej ambitne.

 

 

Podsumowanie oceny sytuacji bieżącej

 

Wskaźnik

Wartość z maja 2014

Sygnalizowana zmiana

Ocena ogólna

104,5

Wolniejsza poprawa

Nowe zamówienia

113,2

Wolniejszy wzrost

Aktywność zakupowa

103,9

Wolniejszy wzrost

Stan zapasów

80,9

Szybszy spadek

Opóźnienia płatności

87,8

Odwrócenie trendu, spadek

Ceny kupna

93,1

Wolniejszy spadek

Ceny sprzedaży

92,5

Wolniejszy spadek

Zatrudnienie

109,6

Odwrócenie trendu, wzrost

 

 

 

 

 

Podsumowanie oceny sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy

 

Wskaźnik

Wartość z maja 2014

Sygnalizowana zmiana

Ocena ogólna

116,2

Wolniejsza poprawa

Nowe zamówienia

137,7

Wolniejszy wzrost

Aktywność zakupowa

121,9

Szybszy wzrost

Stan zapasów

80,3

Szybszy spadek

Opóźnienia płatności

112,0

Odwrócenie trendu, wzrost

Ceny kupna

112,7

Szybszy wzrost

Ceny sprzedaży

90,4

Wolniejszy spadek

Zatrudnienie

83,4

Odwrócenie trendu, spadek

Inwestycje

130,2

Szybszy wzrost

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 10 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu w przyszłości. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a gdy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).