English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

103. sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy

09-06-2014

Reprezentant Pracodawców RP Pan Michał Maksymiuk przewodniczy polskiej delegacji pracodawców podczas 103. sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy. Odbywa się ona w Genewie od 28 maja do 12 czerwca 2014 r., pod hasłem: Budowanie przyszłości z godną pracą.

 

W trakcie sesji plenarnej konferencji, 5 czerwca br., Pan Maksymiuk zaprezentował wspólny głos organizacji pracodawców z Polski, dotyczący najważniejszych kwestii związanych z rodzimym rynkiem pracy.

 

W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, iż polska gospodarka od około roku doświadcza ożywienia gospodarczego, które nabiera coraz większego rozpędu. Realne dochody Polaków – za sprawą niskiej inflacji oraz umiarkowanego podnoszenia wynagrodzeń w ujęciu nominalnym – rosną w najszybszym tempie od 5 lat, co znajduje coraz większe odzwierciedlenie w wynikach sprzedaży detalicznej. Firmy również czują się coraz pewniej. Przestały się obawiać nawrotu europejskiego kryzysu i wreszcie zaczynają wykorzystywać zgromadzone na trudne czasy nadwyżki finansowe, przeznaczając je na inwestycje oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

 

Jednocześnie do głównych problemów Polski należy niski wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym. Dla grupy osób w wieku 20–64 lat wynosi on około 65 proc., czyli o ponad 10 pkt proc. mniej niż w najlepszych pod tym względem krajach europejskich. Podstawowym powodem takiego stanu rzeczy jest niski udział kobiet, a także osób powyżej 50. roku życia, w gronie osób zatrudnionych. Dużym wyzwaniem w najbliższej przyszłości pozostanie zmniejszenie bezrobocia – które w ostatnich latach przekraczało w Polsce 13 proc.

 

Szczególnie poważnym problemem jest bezrobocie wśród młodych ludzi oraz ich emigracja zarobkowa. Działania, które należy podjąć, powinny mieć na celu lepsze przygotowanie młodych ludzi do pomyślnego wejścia na rynek pracy oraz zachęcanie pracodawców do zatrudniania młodzieży.

 

Pod koniec maja 2014 r. zaczęły obowiązywać przepisy znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Cała gama nowych rozwiązań ma na celu poprawę jakości świadczonych usług, tak by w większej mierze aktywizować bezrobotnych na rynku pracy.

 

Ważnym wyzwaniem dla wszystkich partnerów społecznych jest powrót do dialogu trójstronnego. W czerwcu 2013 r. związki zawodowe zawiesiły prowadzenie instytucjonalnego dialogu społecznego na poziomie krajowym i regionalnym. W ich ocenie miał on bowiem dotychczas charakter fasadowy. Strona pracodawców godzi się co do zasady z potrzebą przebudowy dialogu społecznego w Polsce. W opinii pracodawców instytucja dialogu trójstronnego powinna być niezależna od władzy oraz mieć własny budżet i rotacyjne przywództwo. Podobnie jak centrale związkowe, oczekujemy urealnienia uprawnień partnerów społecznych w zakresie wpływu na proces legislacyjny oraz wydatkowanie środków z Funduszu Pracy, a także wzmocnienia odpowiedzialności samorządu województwa za sprawy dialogu społecznego na poziomie lokalnym. Jednocześnie za nieakceptowalne uznajemy niektóre pojawiające się propozycje – takie jak: ustanowienie obszarów wymagających bezwzględnego uzgadniania w ramach Rady Dialogu Społecznego, a także przyznanie Radzie kompetencji do wypracowywania źródeł prawa oraz modyfikacji zasad ustalania reprezentatywności organizacji pracodawców. Dalsze wspólne starania wszystkich partnerów społecznych na rzecz poprawy dialogu społecznego muszą być kontynuowane.

 

Międzynarodowa Konferencja Pracy jest najwyższym organem decyzyjnym Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organization, ILO). Odbywa się corocznie w czerwcu i gromadzi członków trójstronnych delegacji ze 185 państw członkowskich Organizacji. W tym czasie omawiane są aktualnie najistotniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem rynku pracy w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym. Konferencje składają się z sesji plenarnych i komitetów technicznych. Podczas sesji plenarnych delegaci uczestniczą w dyskusji nad raportami Przewodniczącego Rady Administracyjnej i Dyrektora Generalnego, Mogą się też wówczas odbywać posiedzenia z udziałem gości honorowych – w tym głów państw czy szefów rządów.

 

Więcej Informacji na temat Międzynarodowej Organizacji Pracy dostępne jest pod adresem: http://www.pracodawcyrp.pl/dzialalnosc-miedzynarodowa/gremia-miedzynarodowe/ilo/.