English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

To pracodawcom zawdzięczamy sukces gospodarczy

11-09-2014

Podczas pierwszego dnia obrad Walnego Zgromadzenia Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE) delegaci skupili się przede wszystkim na historii i przyszłości organizacji pracodawców w krajach postsocjalistycznych.

 

Gospodarz wydarzenia, Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski otwierając Walne Zgromadzenie IOE podkreślał zmiany, jakie w ostatnim ćwierćwieczu zaszły w Europie. – Zresztą nie tylko Europa diametralnie się zmieniła. Zakończył się też na kuli ziemskiej apartheid, zawaliło się kilka reżimów, a świat przystąpił do wielkiej rekonstrukcji lat dziewięćdziesiątych, by stawić czoła nowym wyzwaniom przed wejściem w  XXI wiek – powiedział Prezydent Malinowski.

 

Podkreślił także fakt, iż Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej od 25 lat współtworzą historię wolnego, demokratycznego państwa. Od samego początku ustrojowych zmian u nas i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej budowaliśmy indywidualną przedsiębiorczość obywateli; zachęcaliśmy do brania swoich spraw we własne ręce. To nasza Organizacja – jako pierwsza w tej części Starego Kontynentu – stała się wyrazicielką interesów formującego się środowiska pracodawców, któremu przyszło odegrać pierwszoplanową rolę w postsocjalistycznej gospodarce – przypomniał Andrzej Malinowski, dziękując przedstawicielom Międzynarodowej Organizacji Pracodawców za wsparcie, jakie otrzymaliśmy w dążeniu do zmian.

 

Przypomniał też cele, jakie na początku transformacji były dla organizacji najważniejsze: reprezentowanie wspólnych interesów pracodawców na forum publicznym, wymuszanie na decydentach rozwiązań korzystnych dla rozwoju firm, inicjowanie publicznych debat, prezentowanie własnych pomysłów na rozwój przedsiębiorczości, aktywne przenoszenie na polski grunt najlepszych zagranicznych wzorców.

 

Prezydent Malinowski zwrócił także uwagę na fakt zbudowania przez pracodawców podstaw dialogu społecznego. – Dziś jednak dialog ten daleki jest od społecznych oczekiwań i cywilizacyjnych wyzwań stojących przed Polakami. Jedna ze stron – związki zawodowe – partnerstwo utożsamia z dyktatem, negocjacje z narzucaniem swojego zdania, a ustępstw domaga się wyłącznie od pracodawców i rządu. Tymczasem bezdyskusyjne przyjmowanie i realizowanie związkowych żądań nie ma nic wspólnego z autentycznym dialogiem – przypomniał Prezydent, odnosząc się także do wpływu, jaki mieli i mają pracodawcy, na tworzenie prawa. – Ustawa o swobodzie gospodarczej, elastyczny czas pracy, deregulacja gospodarki, ustawy antykryzysowe – to tylko najnowsze przykłady naszych inicjatyw legislacyjnych – przypomniał Andrzej Malinowski. Wybiegł też w przyszłość. – Musimy zastanowić się nad naszym udziałem w określaniu nowych ram dla rynków pracy, finansowania państwa, zarządzania gospodarką. Musimy aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu problemu łączenia potrzeb edukacji z potrzebami biznesu, a także konieczności dokształcania się przez całe życie – dodał Prezydent Pracodawców RP.

 

Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu z Kancelarii Prezydenta RP, nawiązując do rocznicy 25-lecia transformacji ustrojowej, dużą część swojego wystąpienia poświęcił wolności. – Wszystko się od niej zaczyna. Jej kultywowanie jest warunkiem rozwoju przedsiębiorczości; ale wolność oznacza także odpowiedzialność za to, co dzieje się w podległych nam instytucjach – przypomniał.

 

Gościem obrad był także Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Jacek Męcina, który stwierdził, iż ruch pracodawców był fundamentem rozwoju polskiej demokracji i dialogu społecznego. – To właśnie pracodawcom i organizacjom je reprezentującym zawdzięczamy sukces gospodarczy. Byli motorem zmian, jakie zaszły w Polsce w ostatnich dwóch dekadach. By jednak nie osiąść na laurach, konieczne jest stałe pobudzanie przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród młodzieży – powiedział Jacek Męcina, zwracając także uwagę na stojące przed Polską wyzwania – bezrobocie, rozwój innowacyjności, reagowanie na zmiany demograficzne.

 

Podczas pierwszego dnia Walnego Zgromadzenia IOE dyskutowano także na temat rozwoju organizacji pracodawców w krajach postsocjalistycznych. Jacek Męcina zaprezentował sposób ich funkcjonowania w życiu publicznym naszego kraju. – Podstawą działalności organizacji pracodawców są ustawy: o Komisji Trójstronnej oraz o organizacjach pracodawców. Tworzą one ramy prawne m.in. dla procesu konsultowania aktów prawnych oraz dla funkcjonowania komisji trójstronnej, w która, w chwili obecnej, niestety, działa w niepełnym składzie (z udziału w obradach komisji ponad rok temu zrezygnowały związki zawodowe – przyp. red.). Sposób funkcjonowania Komisji Trójstronnej w Polsce jest bliski zaleceniom Międzynarodowej Organizacji Pracy – powiedział Jacek Męcina. Podał przykłady inicjatyw, które na przestrzeni 25 lat polskiej transformacji udało się zrealizować dzięki bliskiej współpracy rządu z organizacjami pracodawców.  To m.in. uchwalenie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej czy ustalenie stawki podatku CIT na poziomie 19 proc. – Przedstawiciele organizacji pracodawców zasiadają także w  radach nadzorczych czy konsultacyjnych jednostek mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, np. NFZ, ZUS, PEFRON – dodał minister.  Jego zdaniem kluczowe dla przyszłości organizacji pracodawców w Polsce będą m.in. kwestie ich udziału w globalnych procesach i wpływ, jaki będą na nie wywierać, a także zwiększenie liczby członków. – Przedsiębiorstwa należące do organizacji pracodawców są bardziej odpowiedzialne społecznie, lepiej przestrzegają przepisów, wykazują wyższy poziom innowacyjności – podkreślał minister.

 

O tym, jak ogromny postęp stał się udziałem naszego kraju na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza, przypomniał prof. Witold Orłowski, dyr. Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP, natomiast przedstawiciele pracodawców z Łotwy, Rosji oraz Węgier przedstawili specyfikę działania – związaną przede wszystkim uwarunkowaniami politycznymi – swoich organizacji.

 

Moderator debaty, Wiceprezydent Pracodawców RP Janusz Pietkiewicz nawiązał do inicjatywy polskich organizacji pracodawców, które Komisję Trójstronną chcą zastąpić Radą Dialogu Społecznego. Każda ze stron miałaby w niej jednego reprezentanta, ich głosy były równoważne oraz miałyby bardziej wiążący charakter dla rządu. – Byłaby to rewolucyjna zmiana, zwłaszcza jeśli chodzi o pozycję strony rządowej – przyznał Wiceprezydent Pracodawców RP.

 

Kolejnym tematem obrad były priorytety IOE, jej współpraca z Międzynarodową Organizacją Pracy (ILO), a także działania samej ILO. Jej głównymi zadaniami na najbliższe lata będą m.in. regulacja bezpieczeństwa socjalnego, promowanie bezpiecznych warunków pracy oraz tworzenie korzystnych warunków dla przedsiębiorczości.

 

Związki zawodowe muszą rozumieć, że istnieją pewne warunki graniczne niezbędne dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorczości – powiedział Roberto Suarez Santos, zastępca Sekretarza Generalnego IOE. Podkreślił także, że ILO musi promować – na poziomie lokalnym – warunki sprzyjające przedsiębiorczości dotyczy to zwłaszcza MSP, które przyniosą wzrost zatrudnienia.

 

Sekretarz Generalny IOE Brent Wilton zwrócił uwagę, że względu ma szybko zmieniającą się rzeczywistość istnieje konieczność jeszcze bardziej dynamicznej współpracy członków organizacji.

 

Partnerzy wydarzenia