English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

IOE 2014, czyli w jedności siła

13-09-2014

Głównymi tematami drugiego dnia obrad Walnego Zgromadzenia sekcji Europa i Azja Środkowa Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE) w Warszawie były problemy związane z szeroko rozumianym rynkiem pracy oraz możliwościami współpracy krajowych organizacji pracodawców z IOE.

 

Jednym z najważniejszych problemów, który przewijał się w wielu plenarnych i kuluarowych rozmowach przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE), było z jednej strony bezrobocie na Starym Kontynencie, z drugiej zaś – starzejące się społeczeństwo.

 

Zdaniem Wiceprezydenta Pracodawców RP Tomasza Misiaka jednym z rozwiązań jest mobilność pracowników, pozwalająca zapełnić luki na rynkach pracy wynikające właśnie między innymi z sytuacji demograficznej. Nie należy bać się imigrantów, to oni coraz częściej budują gospodarki krajów, w których pracują. – W powszechnej opinii, zwłaszcza wśród polityków, imigracja kojarzy się z czymś złym. Jednak strach przed imigrantami bierze się głównie z niewiedzy – powiedział Tomasz Misiak. Przypomniał, że za granicą pracuje dziś 1,5 mln Polaków przy 38-milionowej populacji; dla porównania, z Rumunii wyemigrowało 2,2 mln osób przy blisko 20 milionach ludzi mieszkających w tym kraju. Całkowita liczba emigrantów z Europy Wschodniej to 5,6 mln osób. To właśnie ci ludzie są często wręcz zbawieniem dla gwałtownie starzejących się gospodarek. – Przed nami wielkie wyzwanie – skąd pozyskiwać nowych pracowników, bowiem Europa nie poradzi sobie z zapełnianiem miejsc pracy. Trzeba się zwrócić w stronę Azji, może Ukrainy. Z tą kwestią będziemy musieli się zmierzyć w ciągu najbliższych kilku-kilkunastu lat – ostrzegł wiceprezydent Pracodawców RP. Dlatego tak ważne jest staranne przygotowanie strategii imigracyjnej. W opinii Tomasza Misiaka kluczową kwestią jest system informowania o ofertach pracy.

 

Zdaniem doradcy Prezydenta Pracodawców RP Michała Kuszyka, który zaproponował holistyczne spojrzenie na gospodarkę, w której tworzenie miejsc pracy zajęłoby centralne miejsce.  problemem są nadmierne regulacje, ograniczające dialog społeczny i swobodę tworzenia dobrych relacji między pracownikiem a pracodawcą.

 

Uczestnicy zgromadzenia przedstawiając sytuację na rynku pracy w poszczególnych krajach przede wszystkim zwrócili uwagę na bardzo wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi. By temu zapobiec, potrzebne są reformy strukturalne, pobudzenie zrównoważonego wzrostu, m.in. za pomocą nie do końca wykorzystanych pożyczek z EBOR-u. Zgodzono się, że przyczyną utrzymującego się wysokiego poziomu bezrobocia są m.in. zwiększające się obciążenia pozapłacowymi kosztami pracy, zbiorowe układy pracy oraz wysokość podatków, które nie zachęcają do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Rozwiązaniem tych problemów mogą być np. większy zakres dialogu między pracodawcą a pracownikiem, czy też ustalanie przepisów prawa z zachowaniem równości stron. Lepsze prawo spowoduje, że firmy przestaną uciekać w szarą strefę, a także umożliwi małym pracodawcom elastyczne zatrudnianie. Inna ważną kwestią jest również przewidywalność przepisów, których nie da się różnie interpretować. Zwrócono także uwagę na to, iż należy też zająć się kwestiami związanymi z konkurencyjnością, także z wykorzystaniem finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zauważono, że firmy, które mają dostęp do kredytów, a także do private equity, radzą sobie lepiej i zatrudniają więcej osób.

 

Jako przykład skutecznej walki z bezrobociem wymieniono Niemcy, Austria i kraje skandynawskie; Renate Hornung-Draus podkreśliła jednak fakt, że niezwykle trudno wypracować jednolite zalecenia, które pasowałyby do każdego kraju.

 

Ciekawa dyskusja toczyła się także wokół współpracy krajowych organizacji pracodawców z IOE. Goście spotkania podkreślili fakt, że ich przedstawiciel jest silnym adwokatem biznesu na arenie międzynarodowej. Proponowali w swoich wystąpieniach ściślejszą współpracę z sekretariatem IOE, by w jej pracach skupiać się na sprawach najważniejszych, a w nich uzyskiwać jak najszerszy konsensus. Pojawił się m.in. pomysł powoływania grup roboczych i organizowania bezpośrednich spotkań, w których będzie możliwość wymieniania się doświadczeniami i wiedzą. – To prawda, że zwiększyła się międzynarodowa aktywność IOE, lecz nadal mówimy tylko o Europie, a powinniśmy wyjść dalej – powiedział Wiceprezydent Pracodawców RP Janusz Pietkiewicz.

 

Jeden z paneli by poświęcony prawu do strajków. Goście przedstawili prawodawstwo w tym zakresie w swoich krajach.

 

Ostatnia część Walnego Zgromadzenia IOE była poświęcona m.in. zagadnieniom dotyczącym nadchodzącej prezydencji Turcji w Grupie G20. Bülent Pirler, Sekretarz Generalny Tureckiej Konfederacji Stowarzyszeń Pracodawców przedstawił plan działań grupy B20 (podmiotu zrzeszającego przedstawicieli  biznesu, w tym IOE, który przygotowuje rekomendacje dla polityków spotykających się w ramach grupy G20). Jednym z problemów, któremu Turcja, jako kraj-gospodarz G20, będzie chciała poświęcić szczególną uwagę, jest wzrost poziomu zatrudnienia. W tej chwili bowiem w tym kraju rozwój gospodarczy nie przekłada się na tworzenie nowych miejsc pracy. 

 

Christian Hess, przedstawiciel IOE zaprezentował z kolei ofertę organizacji dla lokalnych stowarzyszeń pracodawców z Europy i Azji Centralnej, w skład której wchodzi m.in. wsparcie merytoryczne specjalistów np. z prawa pracy; możliwość przeprowadzenia szkoleń dla przedstawicieli poszczególnych organizacji czy też pośrednictwo w nawiązywaniu dwustronnych relacji partnerskich między przedstawicielami przedsiębiorców z poszczególnych krajów. – Organizacje pracodawców powinny być silniejsze i bardziej reprezentatywne – wyjaśnił cel tych działań. 

 

Głos podczas ostatniego panelu zabrał także Toril Riddervold z Norweskiej Konfederacji Przedsiębiorstw. Poinformował o możliwościach finansowego wsparcia w ramach tzw. funduszy (grantów) norweskich. W Norwegii prowadzone są właśnie prace nad uruchomieniem nowej transzy tych środków.

 

Ostatnia prezentacja podczas tegorocznego spotkania członków IOE poświęcona była CSR-owi. Biserka Sladovic, przedstawicielka Chorwackiego Stowarzyszenia Pracodawców, zaprezentowała projekt, który organizacja ta, we współpracy z partnerami z kilku innych krajów regionu, realizowała dzięki wsparciu funduszy unijnych. W trakcie dyskusji po jej wystąpieniu podkreślono, że zagadnienia związane z CSR nabierają szczególnego znaczenia w kontekście nowej unijnej dyrektywy, nakładającej na największe firmy obowiązek składania raportów z tych działań.

 

Wyniki dwudniowej konferencji podsumowała Renate Hornung-Draus.  Podkreśliła znaczenie tego typu wydarzeń, mogących pomóc pracodawcom w radzeniu sobie zarówno z aktualnymi wyzwaniami, jak i z tymi, które czekają ich w przyszłości. Zwróciła uwagę na znaczenie  rewolucji cyfrowej i towarzyszącym jej skutkom dla rynku pracy. Podziękowała Pracodawcom RP za organizację spotkania i ogłosiła jednocześnie, że gospodarzem następnego będzie Chorwacja. Odbędzie się ono w dniach 10-11 września 2015 r. najprawdopodobniej w Dubrowniku.

 

Podziękowania dla uczestników Walnego Zgromadzenia wygłosił także Prezydent Pracodawców RP, Andrzej Malinowski. – Z ogromną satysfakcją odnotowałem, że w ciekawym i znakomicie zbalansowanym programie spotkania tak aktywnie braliście Państwo udział. Dziękuję za to – powiedział. – Mam nadzieję, że wrócą do nas Państwo w niedalekiej przyszłości. Zarówno po to, by dyskutować o biznesie, ale również, by spędzić w naszym kraju wolne chwile jako aktywni turyści. Serdecznie zapraszam – podsumował.

 

Partnerzy wydarzenia