English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Wyjątki od zasady doręczenia dłużnikowi upomnień przed wszczęciem egzekucji

05-11-2014

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (Dz.U z 31 października 2014 r. ).

 

Rozporządzenie określa, że egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia m.in. wtedy, gdy dotyczy ona należności pieniężnych, w przypadku których – przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego – zobowiązanemu zostało doręczone wezwanie do zapłaty lub których obowiązek uiszczenia powstaje z mocy prawa, a wysokość tych należności została określona w ostatecznym orzeczeniu albo wynika z orzeczenia, któremu nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 

 

Do 31 grudnia 2015 r. egzekucja może zostać wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia również w przypadku grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia lub należności pieniężnych, orzeczonych w postępowaniu karnym skarbowym.

 

Ministerstwo Finansów wychodzi z założenia, że jeżeli zachodzą sytuacje ustanowione jako wyjątki od zasady doręczania dłużnikowi upomnień przed wszczęciem egzekucji, upomnienie jest zbędne. Prawo nakłada bowiem na wierzyciela obowiązek wezwania dłużnika do zapłaty. Zarówno upomnienie jak i wezwanie do zapłaty pełnią tę samą funkcję, przypominając o konieczności uregulowania należności oraz o konsekwencjach zaniechania tej czynności. Według Ministerstwa Finansów obowiązek wysyłania upomnienia w takiej sytuacji tylko wydłuża postępowanie i narusza istotę tej instytucji.  

 

Klaudia Kaniecka, Komitet Podatkowy Pracodawców RP