English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Zbieżne stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa i Pracodawców RP

06-11-2014

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa potwierdza obawy Pracodawców RP dotyczące nowej struktury organizacyjnej urzędów i izb skarbowych.

 

Założeniem proponowanych rozwiązań jest wzmocnienie organizacyjne Służby Celnej oraz administracji podatkowej poprzez podniesienie sprawności ich działania. Jednakże już na etapie konsultacji społecznych powstały zasadnicze wątpliwości co do tego, czy przepisy te będą realizowały założone cele. W ramach konsultacji Pracodawcy RP przesłali do Ministerstwa Finansów uwagi dotyczące tego projektu. Okazały się one zbieżne z opinią Krajowej Rady Sądownictwa, która również zgłosiła zastrzeżenia do zakładanych zmian.

 

Największe kontrowersje wzbudził pomysł przekształcenia izby i podległych jej urzędów skarbowych w jedną jednostkę budżetową, która stanowiłaby urząd. Funkcję kierownika jednostki miałby pełnić dyrektor izby skarbowej, a rolę pracodawcy osób zatrudnionych w jednostce odgrywałaby izba skarbowa. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa taka zmiana struktury organizacyjnej może naruszać podstawowe standardy postępowania podatkowego, a nawet postanowienia Konstytucji, gdyż może dojść do naruszenia fundamentalnej zasady dwuinstancyjności. Zaproponowany przez resort finansów model organizacyjny nie daje bowiem gwarancji niezależności organów orzekających w różnych stadiach postępowania podatkowego.

 

Krajowa Rada Sądownictwa zwróciła także uwagę na propozycję zmiany art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego, który miałby otrzymać następujące brzmienie: „Organ administracji publicznej może w formie pisemnej upoważnić pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń”. W ocenie Rady projektodawca zastosował w przepisie określenia nieostre, które w przyszłości mogą powodować wątpliwości i problemy. Wprowadzenie do ustawy wyrażenia „pracowników obsługujących ten organ” dawałoby prawo wydawania decyzji administracyjnych niesprecyzowanemu katalogowi podmiotów – zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji. Nie ulega wątpliwości fakt, że takie rozwiązanie nie wpłynie pozytywnie na pogłębianie zaufania obywatela do państwa.

 

Pracodawcy RP wyrażają nadzieję, że opinia Krajowej Rady Sądowniczej oraz partnerów społecznych zasadniczo wpłynie na ostateczny kształt nowej struktury organizacyjnej urzędów i izb skarbowych. Jednocześnie pozytywnie oceniamy przesłanki, którymi kierowano się przy tworzeniu tych przepisów – tzn. efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów kadrowych, rzeczowych, a więc i finansowych administracji podatkowej. Niemniej, z uwagi na ryzyko naruszenia postanowień Konstytucji, warto byłoby dokonać ponownej analizy skutków proponowanych rozwiązań.

 

Łukasz Czucharski, Komitet Podatkowy Pracodawców RP