English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy uzgodnili wspólne stanowisko w sprawie umów terminowych

21-11-2014

Reprezentatywne organizacje pracodawców (Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club oraz Związek Rzemiosła Polskiego) podpisały wspólne stanowisko wobec przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektu nowelizacji Kodeksu pracy, dotyczącego umów terminowych. Jednocześnie podkreśliły wolę dalszego udziału w pracach legislacyjnych nad odpowiednimi regulacjami prawnymi.

 

Organizacje pracodawców popierają potrzebę wprowadzenia rozwiązań, które przyczynią się do stabilizacji zatrudnienia na podstawie umów terminowych. Przygotowany w tym zakresie projekt uważamy za wyważony, jednak mamy do niego pewne zastrzeżenia. W naszej ocenie powinien on w większym stopniu uwzględniać specyfikę polskiego rynku pracy. Ponadto zwracamy uwagę na to, że zbytnie usztywnienie zasad dotyczących stosowania umów na czas określony może spowodować skutki odwrotne do zamierzonych – zamiast przyczynić się do szerszego stosowania umów bezterminowych może doprowadzić do wzrostu zatrudnienia pozapracowniczego.

 

 • Nie zgadzamy się na proponowany sposób limitowania umów o pracę na czas określony. Nie do przyjęcia jest okres 33 miesięcy i jego jednoczesne powiązanie z krotnością umów tego rodzaju (zgodnie z projektem będzie można zawrzeć maksymalnie 3 umowy tego rodzaju). Ponadto w naszej ocenie limit na poziomie 2 lat i 9 miesięcy jest oderwany od warunków rynkowych, gdzie najczęściej zawierane są umowy na pełne lata. Podtrzymujemy także swoje stanowisko, aby maksymalny czas wykonywania pracy na podstawie umów na czas określony wynosił 48 miesięcy.
 • Przygotowany projekt realizuje nasze propozycje dotyczące potrzeby sformułowania katalogu wyjątków od limitowania zatrudnienia na podstawie umów na czas określony. Nie popieramy jednak rozwiązania przewidującego nałożenie na pracodawców obowiązku poinformowania inspekcji pracy w terminie 5 dni roboczych, wraz z podaniem przyczyn zawarcia takiej umowy. Byłby to dla pracodawców, jak i dla inspekcji dodatkowy obowiązek administracyjny, albowiem kompetencje inspektorów nie obejmują prowadzenia kontroli czy weryfikacji prawnej takich informacji – leży to jedynie w gestii sądów. Zatem obowiązek ten byłby bezprzedmiotowy, co podnosi także sama Państwowa Inspekcja Pracy.
 • Mamy poważne zastrzeżenia co do propozycji wyeliminowania z Kodeksu pracy umów na zastępstwo oraz umów na czas wykonania określonej pracy. Zgodnie z projektem miałyby one funkcjonować na zasadzie wyjątku od limitu 33 miesięcy. Jednocześnie podkreślamy to, że inspekcja pracy nie stwierdza nieprawidłowości w stosowaniu umów tego rodzaju. Dlatego też rezygnacja z odrębności tych umów nie jest uzasadniona.
 • Nie popieramy wprowadzenia nowej formuły zawierania umów na okres próbny. Postulujemy bezwarunkowe wydłużenie okresu ich trwania do 6 miesięcy. W obecnych warunkach, gdy firmy wdrażają nowoczesne technologie i stosują atypowe rozwiązania w zakresie organizacji pracy, nie można przyjąć, że racjonalny okres próbny wynosi zaledwie 3 miesiące.
 • Z uwagi na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej popieramy uzależnienie okresów wypowiedzenia przy umowach na czas określony od stażu pracy. Jednak nie akceptujemy propozycji wprowadzenia dwutygodniowego okresu wypowiedzenia przy pracach sezonowych i dorywczych, ponieważ w praktyce trwają one bardzo krótko.
 • Nasze wątpliwości odnoszą się także do przepisów przejściowych. Obawiamy się tego, że stosowanie nowej regulacji również do trwających umów na czas określony może skutkować ich wcześniejszym wypowiadaniem. Dlatego proponujemy, aby nowe zasady dotyczyły jedynie umów zawartych po dniu wejścia w życie nowelizacji. W ten sposób nie dojdzie do naruszenia konstytucyjnych zasad – niedziałania prawa wstecz oraz zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.

 

Reprezentatywne organizacje pracodawców postulują także:

 

 • zniesienie obowiązku podawania przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony u pracodawców zatrudniających do 20 pracowników;
 • ograniczenie katalogu grup pracowników korzystających ze szczególnej ochrony stosunku pracy, a w szczególności skrócenie 4-letniego okresu ochrony przedemerytalnej (art. 39 k.p.);
 • modyfikację zasad konsultacji zamiaru rozwiązania umowy na czas nieokreślony poprzez wprowadzenie kontroli równoległej, a nie uprzedniej (art. 38, 52 i 53 k.p.);
 • zniesienie ograniczenia rodzaju prac wykonywanych przez pracownika tymczasowego;
 • wydłużenie okresu zatrudnienia pracowników tymczasowych do 24 miesięcy.

 

Pełna treść stanowiska reprezentatywnych organizacji pracodawców jest dostępna poniżej.