English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP: Podsumowanie 2014 roku

29-12-2014

Po okresie spowolnienia rok 2014 przyniósł wreszcie długo oczekiwany wzrost polskiej gospodarki. Co więcej, rozwijała się ona w zaskakująco szybkim tempie, przewyższającym wcześniejsze oczekiwania zdecydowanej większości ekonomistów.

 

Polskiej gospodarce nie zaszkodziły nawet tak bardzo, jak można by się spodziewać, wstrząsy zewnętrzne – ani stagnacja w strefie euro, ani konflikt na Wschodzie. Wprawdzie dynamika PKB nie osiągnęła jeszcze poziomów, które byłyby w pełni satysfakcjonujące, jednak pozytywne tendencje się utrzymują. Lepsza sytuacja w skali makro przełożyła się na przyspieszenie inwestycji sektora prywatnego, spadek stopy bezrobocia, ergo – wzrost siły nabywczej gospodarstw domowych.

 

Zdaniem Pracodawców RP jednym z największych sukcesów 2014 r. jest nowelizacja prawa dotyczącego zamówień publicznych, nakazująca zamawiającym stosowanie pozacenowych kryteriów rozstrzygania przetargów. To pierwszy zwiastun opuszczania przez Polskę ślepej uliczki, jaką było niewolnicze wręcz (ponad 90% przetargów) przywiązanie do kryterium najniższej ceny. Jednocześnie należy podkreślić, iż wraz z koniecznością wdrożenia przyjętych na początku 2014 r. dyrektyw niezbędna będzie też gruntowna zmiana przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Postulujemy, by wykorzystać tę szansę i napisać PZP od nowa. Mamy na to jeszcze kilkanaście miesięcy, ale rok wyborczy nie będzie sprzyjał pracy i merytorycznej dyskusji.

 

Do minusów 2014 r. z pewnością należy zaliczyć brak rozwiązań dotyczących polskiego górnictwa. Dramatyczna sytuacja Katowickiego Holdingu Węglowego, poważne kłopoty Jastrzębskiej Spółki Węglowej – nie skłoniły decydentów po podjęcia radykalnych działań ratunkowych w tym sektorze.

 

Plusy:

 

 • In dubio pro tributario – główną ideą projektowanych zmian przez Kancelarię Prezydenta w Ordynacji podatkowej jest dodanie do przepisów ogólnych procedury podatkowej regulacji stanowiącej, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Pomimo że projekt ustawy jest na początkowym etapie procesu legislacyjnego to za wielki plus należy uznać podjęte przez  Prezydenta Bronisława Komorowskiego prace zmierzające do wprowadzenia rozwiązań, które mogą uczynić polską gospodarkę bardziej przyjazną przedsiębiorcom.

 

 • Deregulacja zawodów – uchwalono drugą transzę tzw. deregulacji zawodów, ułatwiając dostęp do ponad 90 profesji, m.in. agenta ubezpieczeniowego, agenta celnego, technika-mechanika lotniczego. Takie działania sprzyjają konkurencji i obniżaniu cen. Wpływa to też na spadek bezrobocia.

 

 • Dereglamentacja gospodarki – czwarta już tzw. ustawa deregulacyjna, przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z organizacjami pracodawców, wprowadza kolejne ułatwienia oraz usprawnia procedury – m.in. w portach czy prawie podatkowym – a także ogranicza obowiązki informacyjne. Eliminacja barier w prowadzeniu działalności gospodarczej zmniejsza koszty oraz uwalnia czas i energię przedsiębiorców, tak aby mogli się oni skupić na rozwijaniu biznesu. Kolejne transze deregulacji zmniejszają obciążenie przedsiębiorców biurokratycznymi obowiązkami.

 

 • Górnictwo i wydobycie – przyjęto nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze, upraszczającej procedury związane z wydobywaniem węglowodorów. Celem zmian było w szczególności przyspieszenie prac poszukiwawczych w zakresie gazu łupkowego. Prace nad tą ustawą trwały kilkanaście miesięcy, jednak ich efekty okazały się niewystarczające do tego, by powstrzymać exodus zagranicznych inwestorów z branży. W efekcie Ministerstwo Skarbu Państwa rozpoczęło przygotowania do „specustawy węglowodorowej”, która ma jeszcze bardziej uprościć procedury. Tworzenie specustaw pokazuje, że „normalne” przepisy są złe i to one powinny zostać zmienione. Mnożenie liczby wyjątków od reguły – a takim ma być wydobycie węglowodorów niekonwencjonalnych – z jednej strony sprzyja psuciu prawa, a z drugiej daje nadzieję na uzyskanie postępów w niezwykle ważnej dziedzinie. Możliwość wykorzystania własnych zasobów surowców energetycznych poprawiłaby nasze bezpieczeństwo i zapewniła gospodarce tańszą energię.

 

 • Energetyka – po wyjątkowo wielu zwrotach akcji udało się wreszcie rozpocząć inwestycje w nowe bloki energetyczne w Opolu. Jest to kluczowa inwestycja z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

 

 • Gospodarka odpadami – udało się obronić historyczny kompromis zawarty w 2011 r., podczas uchwalania tzw. rewolucji śmieciowej, dotyczący konieczności ogłaszania przetargów na zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenia otwartego, konkurencyjnego postępowania i braku możliwości zlecania tych zadań przez gminy spółkom komunalnym. W ramach przeprowadzonej w tym roku nowelizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie istniało duże ryzyko unieważnienia kompromisu z 2011 r., za czym usilnie lobbują samorządy.

 

 • Przyspieszenie inwestycji sektora prywatnego – firmy dobrze oceniają perspektywy rozwoju polskiego rynku, dzięki czemu coraz chętniej rozpoczynają kolejne projekty inwestycyjne i zwiększają moce wytwórcze. W skali roku, nakłady inwestycyjne na środki trwałe rosną o ok. 10 proc., co jest najlepszym wynikiem od kilku lat. To dobrze rokuje dla wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach oraz świadczy o trwałości ożywienia gospodarczego, z jakim mamy obecnie do czynienia.
   
 • Wyraźna poprawa sytuacji na rynku pracy – stopa bezrobocia rejestrowanego spada w najszybszym tempie od 6 lat. Liczba tworzonych obecnie miejsc pracy jest znacznie większa niż w latach 2010–2011, pomimo że wówczas dynamika PKB była wyższa niż obecnie. Od początku roku liczba osób bezrobotnych obniżyła się o ok. 0,4 mln, co stanowi duże osiągnięcie.

 

 • Wzrost siły nabywczej gospodarstw domowych – na skutek wzrostu poziomu zatrudnienia, ale także i spadku cen, polscy konsumenci mogą sobie pozwolić na coraz większe zakupy. Pomimo że od połowy roku mamy do czynienia z deflacją, tempo wzrostu wynagrodzeń utrzymuje się na poziomie nieznacznie poniżej 4 proc. rocznie, co przekłada się na najszybszy od 2008 r. wzrost płac realnych. Większa zasobność konsumentów pozytywnie wpływa na popyt wewnętrzny, co jest również bardzo dobrą wiadomością dla polskiej gospodarki.

 

 • Pozytywny szok cenowy na rynku energii – od połowy roku ceny ropy naftowej na światowych rynkach zaczęły gwałtownie spadać, osiągając najniższe poziomy od 5 lat. Przekłada się to na niższe ceny paliw, co pozytywnie wpływa na budżety gospodarstw domowych, jak również na działalność przedsiębiorstw. Niższe koszty ponoszone przez firmy są bardzo silnym impulsem podażowym, który dodatnio oddziałuje na całą gospodarkę.

 

 • „Polska Cyfrowa” – to pierwszy zaaprobowany przez Komisję Europejską program operacyjny, który ma być finansowany w ramach perspektywy finansowej na lata 2014–2020. Dzięki temu programowi sfinansowane zostaną inwestycje w rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej, w tym likwidację białych plam, a także w edukację cyfrową obywateli, aby zapobiegać zjawisku wykluczenia cyfrowego. Polsce potrzebne jest istotne przyspieszenie w obszarze rozwoju infrastruktury i technologii teleinformatycznych – nie tylko po to, by osiągnąć cele Europejskiej Agendy Cyfrowej, lecz przede wszystkim po to, by czerpać zyski z dywidendy cyfrowej, czyli dynamicznego rozwoju wielu sektorów gospodarki korzystających z nowoczesnych technologii.

 

 • Podjęcie prac nad zmianami w zakresie umów terminowych – Pracodawcy RP za zasadne uznają działania legislacyjne mające na celu stabilizację zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony. Niemniej mamy pewne zastrzeżenia do projektu przygotowanego przez resort pracy i polityki społecznej. Propozycję ustanowienia limitu zatrudnienia w oparciu o umowy na czas określony na poziomie 33 miesięcy, przy jego jednoczesnym powiązaniu z możliwością zawarcia maksymalnie 3 umów tego rodzaju, uznajemy za zbyt duże ograniczenie. Ponadto nasze wątpliwości budzą m.in. przepisy przejściowe oraz pomysł wprowadzenia obowiązku informowania inspekcji pracy o zawarciu dłuższej umowy na czas określony.

 

 • Eliminacja części szarej strefy – analiza Pracodawców RP dotycząca szarej strefy pokazała utrzymanie się jej na dotychczasowym poziomie w przypadku papierosów i wzrost w przypadku tytoniu do palenia. Ministerstwo Finansów odpowiedziało jednak na część naszych postulatów i znowelizowało ustawę akcyzową, dzięki czemu od 1 stycznia 2015 r. mają być wyeliminowane ze sklepów automaty do produkcji papierosów oraz m.in. możliwość omijania prawa poprzez produkcję tzw. cygar imprezowych. Daje to nadzieję na zlikwidowanie nielegalnych kanałów dystrybucji tytoniu do palenia i w ten sposób na zahamowanie wzrostu sprzedaży tego produktu w szarej strefie.

 

 • Zatrudnianie cudzoziemców – w 2014 r. weszło w życie wiele regulacji, które upraszczają niektóre procedury związane z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców oraz ułatwianiem im nauki. Wśród korzystnych zmian znalazły się m.in.: wprowadzenie jednolitych zezwoleń na pobyt i pracę, brak obowiązku wykazania się tytułem prawnym do zajmowanego lokalu czy wydłużenie – z 1 roku do 3 lat – okresu, na jaki możliwe jest wydanie zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemca posiadającego status studenta. Z uwagi na niekorzystne trendy demograficzne i deficyty kadrowe – m.in. w usługach opiekuńczych, usługach IT oraz przy pracach dla wykwalifikowanych pracowników fizycznych – polska gospodarka coraz bardziej będzie potrzebowała wzmocnienia kadrami z zagranicy. Z tej przyczyny kształtowanie polityki migracyjnej z uwzględnieniem dostosowania regulacji prawnych do sytuacji na rynku pracy należy ocenić jako właściwy krok.

 

 • System edukacji wyższej – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wdrożyło regulacje, które ułatwią dostęp do szkolnictwa wyższego osobom dorosłym, w ramach programów uczenia się przez całe życie. Jednocześnie szkoły wyższe zostaną podzielone na te o profilu praktycznym i profilu ogólnoakademickim, zaś wśród wykładowców powinno pojawić się więcej doświadczonych w danej dziedzinie praktyków. Należy jednak podkreślić, że same regulacje prawne, choćby najlepsze, nic nie zmienią, jeżeli nie zmieni się też świadomość i mentalność ich odbiorców.

 

 • Polityka prorodzinna – pozytywnie oceniamy działania podejmowane na tym polu przez Kancelarię Prezydenta RP, które doprowadziły do powstania projektu zmian w Kodeksie pracy. Mają one na celu ułatwienie rodzicom godzenia życia zawodowego z rodzinnym, przy jednoczesnym uwzględnieniu problematyki związanej z potrzebą zachowania ciągłości pracy i jej prawidłowej organizacji. Proponowane regulacje dotyczą przede wszystkim większej elastyczności w organizowaniu czasu pracy rodziców oraz korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem. Nawet jeśli rozwiązania te nie są doskonałe i wymagają dalszych prac oraz wsparcia odpowiednimi regulacjami w innych ustawach, to wytyczają one pożądany kierunek zmian. Na uwagę zasługuje też fakt, iż były one wcześniej szeroko konsultowane ze środowiskami rodziców, pracodawców, związków zawodowych i ekonomistów.

 

 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów – samo podjęcie debaty na temat potrzeby popularyzacji alternatywnych metod rozwiązywania sporów należy ocenić zdecydowanie pozytywnie. Dyskusja jest potrzebna po to, by zaprojektować najlepsze rozwiązania, które będą nadawały się do wdrożenia do naszego systemu instytucjonalno-prawnego oraz będą stanowiły atrakcyjną ścieżkę dla wypracowywania porozumień pomiędzy stronami pozostającymi w sporze. Oczekujemy, że uwagi zgłoszone przez poszczególnych interesariuszy do spodziewanego w 2015 r. projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów będą podstawą konstruktywnej debaty z Ministerstwem Gospodarki.

 

 • Reforma publicznych służb zatrudnienia – po niemal dwóch latach intensywnych prac, koordynowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w maju 2014 r. weszła w życie kompleksowa nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. M.in. dzięki profilowaniu pomocy, stworzeniu nowych instrumentów wsparcia dedykowanych poszczególnym grupom problemowym na rynku pracy, w większym stopniu włączeniu się w system wsparcia podmiotów innych niż urzędy pracy oraz utworzeniu stanowiska doradcy klienta – pomoc udzielana osobom bezrobotnym jest bardziej dostosowana do ich indywidualnych potrzeb, a także pod kątem wymagań lokalnych rynków pracy.

 

 • Podatek PIT i CIT – sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym. Nowelizacja wprowadza zwolnienie od podatku PIT dochodów ze sprzedaży otrzymanych darowizną lub odziedziczonych udziałów albo wkładów spóldzielni, udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Zwolniony z PIT będzie dochód w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Dodany został też przepis określający nową kategorię kosztów uzyskania przychodów, który umożliwia spadkobiercom pomniejszenie przychodów ze sprzedaży wymienionych wyżej wkładów, akcji, papierów wartościowych itp. o koszty poniesione na ichzakup przez spadkodawców.

 

Minusy:

 

 • Górnictwo i wydobycie – przez rok nie udało się wypracować żadnych konkretnych rozwiązań, które pozwoliłyby poprawić sytuację w górnictwie węgla kamiennego na Śląsku. Sytuacja Kompanii Węglowej nadal jest bardzo zła, a odwołanie prezesa po zaledwie kilku miesiącach pracy to bardzo zły sygnał. W okresie wyborczym brakuje jednak odwagi do przeprowadzenia restrukturyzacji przez duże „R”, zamiast tego zaś mamy coraz bardziej kreatywne próby „dosypywania” pieniędzy, byle tylko odłożyć w czasie moment podjęcia newralgicznych decyzji.

 

 • Górnictwo i wydobycie – opodatkowanie tego sektora budzi coraz większe wątpliwości. Uchwalono ustawę o specjalnym podatku węglowodorowym, chociaż żaden z odwiertów nie doprowadził jeszcze do komercyjnego wydobycia gazu łupkowego. Przyjęte w ustawie algorytmy podatkowe nakładają na firmy duże ryzyko związane z koniecznością płacenia danin publicznych. Jednocześnie w kolejnym roku obowiązywania podatku od wydobycia kopalin (wprowadzonego w 2012 r.) sytuacja jedynego podmiotu płacącego ten podatek – KGHM – pogorszyła się: część zakładów koncernu stała się trwale nierentowna.

 

 • Górnictwo i wydobycie – mimo rozpoczęcia wstępnych prac nad Strategią Surowcową Polski proces ten toczy się zbyt wolno, co w średnim i dłuższym terminie w poważnym stopniu ogranicza szanse na osiągnięcie dynamicznego wzrostu gospodarczego w perspektywie dłuższej niż 10 lat. Dostęp do własnych surowców zapewnia stabilność i bezpieczeństwo, ale dziś zbyt wiele przepisów i ośrodków decyzyjnych stoi na drodze do racjonalnego gospodarowania surowcami.

 

 • Podatek VAT (obowiązek podatkowy, ustalanie podstawy opodatkowania, fakturowanie)negatywnie należy ocenić wprowadzenie zmian w zakresie powstania zmiany obowiązku podatkowego, zmiany ustalania podstawy opodatkowania oraz zasad wystawiania faktur. Przepisy te są nieczytelne i trudne do interpretacji.

 

 • Podatek VAT (odliczanie VAT od samochodów i paliw)  regulacja zablokowała możliwość odliczania VAT od paliw do samochodów firmowych wykorzystywanych także do celów prywatnych.

 

 • Podatek VAT (towary używane)bardzo negatywna zmiana dotyczy dostawy tzw. towarów używanych, które od 1 stycznia 2014 r. w większości przypadków zostały opodatkowane VAT wg stawki 23 proc. Sprzedaż takich towarów używanych zwolniona jest z podatku tylko i wyłącznie w przypadku, gdy były one wykorzystywane na cele działalności zwolnionej i jeżeli przy ich zakupie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Inaczej mówiąc, z tego przywileju mogą skorzystać jedynie firmy podmiotowo zwolnione z VAT (ze względu na niski poziom obrotów) lub firmy świadczące usługi wyłącznie zwolnione z VAT (m.in. placówki medyczne, szkoły, firmy ubezpieczeniowe).

 

 • Podatek CIT (opodatkowanie spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych podatkiem dochodowym od osób prawnych) pozostałe spółki osobowe, jak spółki jawne i spółki cywilne, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem CIT (opodatkowani są wyłącznie wspólnicy). Takie więc zastosowanie prawa powoduje złamanie konstytucyjnej zasady równości wobec prawa.

 

 • Zmiany w Ordynacji podatkowej 11 maja 2014 r. weszły w życie zmiany spowodowane Ustawą z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Z nowych rozwiązań (i to w ograniczonym zakresie) można korzystać dopiero od 18 sierpnia 2014 r. (sprawy z zakresu podatków majątkowych i karty podatkowej). Możliwość kompleksowego elektronicznego obsługiwania wszystkich podatków pojawi dopiero się w 2017 r., gdy Portal Podatkowy będzie już w pełni uruchomiony.

 

 • E-administracja – ten rok upłynął pod znakiem afer, aresztowań, dymisji i porażek w obszarze cyfryzacji naszego kraju. Świat coraz bardziej nam ucieka, a my pogrążamy się w marazmie i cierpimy z powodu ewidentnego braku koordynacji prac w zakresie e-administracji.

 

 • Energetyka – po wielu latach prac na finiszu etapu sejmowego znalazła się ustawa o odnawialnych źródłach energii, lecz liczne poprawki wprowadzane do niej na każdym posiedzeniu podkomisji utrudniają wyrobienie sobie zdania o tym projekcie. Nie doczekały się natomiast finiszu prace nad Polityką Energetyczną Polski do 2050 r., które są znacznie opóźnione. Odwleka się także decyzja o budowie bądź zaniechaniu budowy elektrowni jądrowej. Brak odpowiedniego otoczenia prawno-regulacyjnego oraz bezdecyzyjność stanowią barierę rozwoju polskiego sektora elektroenergetycznego.

 

 • Konflikt ukraiński – konflikt militarny za naszymi wschodnimi granicami ograniczył ożywienie gospodarcze w Polsce. Napięta sytuacja międzynarodowa wpłynęła na znaczący wzrost niepokoju wśród inwestorów, a rosyjskie embargo boleśnie uderzyło w niektóre sektory polskiej gospodarki. Branża przetwórstwa spożywczego straciła ważne rynki zbytu, a firmy transportowe zaczęły napotykać na poważne utrudnienia w działalności na Wschodzie. Wiele polskich przedsiębiorstw, które zainwestowały swoje środki na Ukrainie, poniosło spore straty – część zakładów znajdowała się na terenie walk i utracono nad nimi kontrolę, a głęboka recesja, w której nagle znalazła się Ukraina, sprawiła, że tamten rynek szybko się skurczył, uderzając w działające na nim polskie firmy.

 

 • Spowolnienie w przemyśle – o ile w 2013 r. sektor przemysłowy znalazł się w awangardzie ożywienia gospodarczego, o tyle już od początku bieżącego roku zaczął on pogrążać się w problemach, z których nie wydobył się do tej pory. Dynamika produkcji przemysłowej utrzymuje się znacznie poniżej potencjału naszej gospodarki. Osłabł też eksport, będący jeszcze do niedawna głównym motorem wzrostu gospodarczego w Polsce. Wynika to przede wszystkim z sytuacji w strefie euro, która pogrążyła się w głębokiej stagnacji i niestety nic nie wskazuje na to, by miało to się szybko zmienić.

 

 • Trudne warunki prowadzenia biznesu – rok 2014 był straconym czasem, jeśli chodzi o ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej. W sejmie utknął projekt ustawy zwalniającej początkujących przedsiębiorców z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne w pierwszym półroczu działalności. Obniżyła się pozycja Polski w globalnym rankingu konkurencyjności, a raporty Komisji Europejskiej i Banku Światowego wskazują na to, że wciąż rozliczenia podatkowe dokonywane przez przedsiębiorstwa pochłaniają niespełna 300 godzin rocznie.

 

 • Kodeks urbanistyczno-budowlany – przedłużają się prace nad projektem wyczekiwanego i niezwykle potrzebnego aktu prawnego. Mimo deklaracji Premier Ewy Kopacz nie wydaje się, by realne było skierowanie Kodeksu do prac sejmowych na początku 2015 r. W efekcie kolejne miesiące, a zapewne i lata, przedsiębiorcy oraz obywatele będą borykać się z długotrwałymi (i generującymi dodatkowe koszty) procedurami budowlanymi.

 

 • Tzw. oskładkowanie umów cywilnoprawnych – w naszej ocenie tego rodzaju rozwiązania odniosą skutek odwrotny do zamierzonego, doprowadzą bowiem do wzrostu pozapłacowych kosztów pracy, co przełoży się na wzrost bezrobocia i szarej strefy. Liczymy jednak na to, że decyzja o wydłużeniu okresu vacatio legis do 1 stycznia 2016 r. ograniczy negatywny wpływ tej regulacji na rynek pracy, jak i gospodarkę.

 

 • Impas dialogu trójstronnego – od półtora roku Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych działa w niepełnym składzie – bez związków zawodowych. Kryzys dialogu społecznego utrudnia wprowadzanie niezbędnych zmian prawnych, które powinny być wynikiem konsensusu. Różne wizje funkcjonowania nowego organu dialogu trójstronnego również nie ułatwiają prac nad nową ustawą. Liczymy jednak na to, że w niedługim czasie zostanie przygotowany odpowiedni projekt legislacyjny, którego celem będzie podniesienie rangi organu dialogu oraz zwiększenie uprawnień przysługujących partnerom społecznym.

 

 • Aneksowanie umów – w tym roku, mimo sprzeciwu przedsiębiorców, po raz kolejny były aneksowane umowy na udzielanie świadczeń medycznych. To oznacza kolejny rok zamknięcia rynku dla nowych inwestorów, którzy nierzadko są gotowi do tego, by rozpocząć przyjmowanie pacjentów. Ponadto aneksowanie zostało przeprowadzone bardzo chaotycznie, świadczeniodawcy otrzymywali z niezrozumiałych powodów oferty zaniżone i nie pozostawiało się im czasu na ich renegocjacje. Podobna sytuacja miała miejsce na przełomie lat 2013 i 2014.

 

 • Dyrektywa tytoniowa i skarga do TSUE – w lutym br. Parlament Europejski zatwierdził tzw. dyrektywę tytoniową, która wprowadza bardzo niekorzystne dla polski rozwiązania – przede wszystkim zakaz sprzedaży papierosów mentolowych. Dzięki sprzeciwie Polski udało się wykreślić z dyrektywy zakaz sprzedaży papierosów typu slim. Dzięki zabiegom m.in. Pracodawców RP polski rząd podjął decyzję o złożeniu skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko zapisom dyrektywy tytoniowej.

 

Neutralnie

 

 • Pakiet kolejkowy – w lipcu br. zostały przyjęte ustawy w ramach tzw. pakietu kolejkowo-onkologicznego. Kierunki rozwiązań zawarte w pakiecie są co do zasady pozytywnie odbierane przez przedsiębiorców i będą korzystne dla pacjentów. Niestety dużą wadą jest sposób ich implementacji – już teraz widać niemożność porozumienia się między poszczególnymi środowiskami (możliwość niepodpisania umów przez lekarzy POZ z NFZ), ponadto lekarze i przedsiębiorcy nie otrzymali odpowiednio wcześnie informacji o zasadach funkcjonowania pakietu. Budzi to więc bardzo negatywny przekaz medialny i pokazuje chaos przy wdrażaniu reformy. Jednak jak finalnie będzie wyglądała implementacja pakietu – to okaże się po 2 stycznia 2015 r.

 

 • Zatrudnianie cudzoziemców – pomimo iż w 2014 r. weszło w życie wiele zmian ułatwiających cudzoziemcom podejmowanie pracy w Polsce, należy zwrócić uwagę na obszary, w których nadal oczekiwane jest podjęcie działań przez ustawodawcę. Problematyczne pozostaje zachowanie obecnej formy zezwolenia na pracę cudzoziemca, w ramach której jest on przypisany do określonego pracodawcy, co ogranicza elastyczność poszukiwania zatrudnienia. Coraz częściej pojawiają się propozycje wprowadzania limitu zezwoleń ograniczonych do określonej branży, zawodu czy regionu. Z krytyką spotyka się także utrzymywanie fikcji testów rynków pracy, które na ogół stanowią dla pracodawców i urzędów pracy niepotrzebną stratę czasu i pieniędzy.

 

 • System edukacji zawodowej – różnorodność form organizacji kształcenia zawodowego z udziałem pracodawców, profesjonalne doradztwo zawodowe przynajmniej od poziomu gimnazjum oraz promocja kształcenia zawodowego na poziomie średnim i wyższym pozostają ciągle w sferze postulatów i deklaracji. Co prawda Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło plan działań, które wydają się uwzględniać znaczną część potrzeb systemu edukacji zawodowej, niemniej wydanie ewentualnej pozytywnej oceny dla resortu należy odłożyć do momentu, kiedy zaczniemy obserwować, że plany te są terminowo realizowane i prowadzą do osiągnięcia konkretnych, trwałych rezultatów. Na razie jednak system dualnego kształcenia zawodowego realizowany w krajach takich jak Niemcy czy Austria pozostaje dla nas niedoścignionym wzorem.

 

 • Polityka prorodzinna – nadal w dramatycznym stopniu niezaspokojone pozostają potrzeby rodzin w obszarze zapewnienia instytucjonalnej opieki nad dziećmi, zwłaszcza żłobków. Dostępność tę należy rozpatrywać zarówno pod kątem zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc dla dzieci, jak i z uwagi na racjonalne rozmieszczenie placówek, elastyczne godziny ich otwarcia oraz niskie koszty obciążające rodziców w związku z tą opieką. Bezwzględnie należy dążyć do zachowania jak najwyższych standardów tej opieki, tak aby rodzice w godzinach pracy mogli ze spokojem powierzyć swoje dzieci profesjonalnej opiece.