English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Zdaniem Komisji Europejskiej Polska najlepiej poradziła sobie z kryzysem

04-03-2015

W najnowszym sprawozdaniu krajowym – przygotowanym w ramach tzw. semestru europejskiego – Komisja podkreśla, że Polska najlepiej ze wszystkich krajów UE zniosła kryzys gospodarczy i jego następstwa. Prognozuje także, że rozwijające się w 2014 roku ożywienie aktywności gospodarczej powinno trwać, wspierane przez stabilny popyt wewnętrzny, będący m.in. wynikiem wzrostu zatrudnienia i płac realnych.

 

W raporcie KE odnosi się w szczególności do kwestii związanych z równowagą ekonomiczną, reformami systemowymi i polityką fiskalną. Wedle oceny ekspertów Komisji, w Polsce postępuje poprawa stanu finansów publicznych, ale wciąż mamy do czynienia z wyzwaniami strukturalnymi, zwłaszcza w dziedzinie efektywności wydatków. Jednocześnie system podatkowy wymaga modernizacji i poprawy – od strony zarówno efektywności poboru podatków, jak i zmniejszenia obciążeń dla przedsiębiorców.

 

Komisja dostrzega liczne doraźne problemy osłabiające efektywność polskiego rynku pracy. Należą do nich niski poziom aktywności zawodowej niektórych grup, segmentacja rynków oraz niezadowalający poziom mobilności geograficznej i zawodowej Polaków. Jako przyczyny tej niskiej mobilności wskazane są m.in. uprzywilejowane systemy zabezpieczenia społecznego dla wybranych grup społecznych czy preferencyjny system podatkowy dla rolników. Komisja ocenia także, że w dłuższej perspektywie coraz większym wyzwaniem dla polskiego rynku pracy staną się niekorzystne zmiany demograficzne, znacznie redukujące podaż pracy.

 

W raporcie podkreśla się także to, że niewydolność infrastruktury sieciowej (transportowej, telekomunikacyjnej, energetycznej) wciąż hamuje potencjał wzrostu w Polsce. Pomimo znaczących inwestycji dokonanych w tych obszarach problemem pozostają „wąskie gardła” – zwłaszcza w sektorze kolejowym oraz dostępie do szerokopasmowego Internetu.

 

Według ekspertów KE głównym wyzwaniem dla Polski będzie transformacja do gospodarki opartej na innowacjach, wymagającej pracowników o wyższych kwalifikacjach. Utrzymanie długotrwałego, satysfakcjonującego wzrostu bez przesunięcia się w górę łańcucha wartości dodanej oraz zwiększania zdolności innowacyjnych będzie niemożliwe. Przyczynią się do tego także czynniki demograficzne. Polska należy bowiem do państw o najmniej korzystnych prognozach dotyczących wielkości współczynnika obciążenia demograficznego. W połączeniu z niską stopą inwestycji przełoży się to na wygaszanie tempa wzrostu gospodarczego w długim okresie. Obrazuje to przygotowana przez KE prognoza wzrostu gospodarczego w rozbiciu na poszczególne komponenty, w której szczególną uwagę zwraca przewidywana pogarszająca się łączna produktywność czynników produkcji (total productivity factor – TFP).Źródło: Komisja Europejska, Sprawozdanie krajowe – Polska 2015 r.

 

 

Jacek Brzozowski, doradca Prezydenta Pracodawców RP