English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

System szkolnictwa powinien uczyć myślenia o przyszłym życiu zawodowym

06-03-2015

 

 

Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP zorganizowało debatę pod tytułem: Dostosowanie modeli kształcenia do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Odbyła się ona w nawiązaniu do rozpoczętego podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego 2014 dialogu o sytuacji młodzieży na rynku pracy. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci pracodawców, wyższych uczelni, organizacji studenckich, związków zawodowych i przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

 

Pojawiająca się na rynku pracy luka kompetencyjna to jeden z problemów sygnalizowanych przez firmy. Równolegle absolwenci wyższych uczelni sygnalizują, że modele kształcenia nie zawsze przystają do późniejszych wymagań z którymi konfrontuje ich rynek pracy. Problem pogłębia fakt, że uczelnie wyższe często mają utrwaloną od lat wizję metod kształcenia młodych ludzi, a jednocześnie zbyt wolno przebiega proces nawiązywania praktycznej współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie wspólnego ustalania programów kształcenia. Pojawiają się w związku z tym istotne pytania dotyczące zarówno jakości kształcenia, jak i jego celów.

 

W ocenie uczestników dyskusji podstawowym problemem jest brak mechanizmów komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami, uczelniami wyższymi i studentami. Równolegle brakuje też skoordynowanej polityki, mającej na celu przygotowywać do wyboru przyszłej ścieżki kształcenia i zawodu już od najmłodszych lat. Jak stwierdził w czasie otwarcia debaty Wiceprezydent Pracodawców RP Janusz Pietkiewicz, w globalnej gospodarce pracodawcy w coraz większym stopniu włączają się w debatę dotyczącą modeli kształcenia młodzieży, bo przekłada się to wprost na kompetencje późniejszych pracowników. Równocześnie sami pracownicy chcą odgrywać coraz aktywniejszą rolę w tym dialogu, w oparciu o doświadczenia nabyte w trakcie kariery zawodowej.

 

W trakcie dyskusji prof. Adam Babiński z Uniwersytetu Warszawskiego zwrócił uwagę na fakt, że obecna formuła kształcenia powinna dawać absolwentowi bazę wiedzy – umiejętności miękkie, które pozwolą mu się dostosować do zmieniającej się sytuacji w trakcie całego życia zawodowego., Prof. Andrzej Wysmołek jako przykład podał Wydział Fizyki UW, na którym studentów uczy się już nie tylko samej fizyki teoretycznej, lecz także możliwości jej zastosowania w innych dyscyplinach – np. biologii, medycynie, budownictwie, geologii. Według Krzysztofa Inglota z Work Service, badanie Barometr rynku pracy , zrealizowane w styczniu b.r. ukazuje, że aż 53% absolwentów nie pracuje w wykształconym zawodzie, a 51% chciałoby zmienić swój wybór edukacyjny. Świadczy to o słabości systemu mającego przygotować ludzi młodych do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. Anna Kozińska – Dyrektor Centrum Relacji Zewnętrznych i Transferu Technologii SGH – zwróciła też uwagę na to, że na uczelniach powinna spoczywać coraz większa odpowiedzialność za losy zawodowe absolwentów i ich monitorowanie – niezależnie od tego, czy jest to wymagane ustawowo. Obecni na debacie przedstawiciele organizacji studenckich podkreślali, że takiej właśnie odpowiedzialności studenci oczekują, a jednocześnie rosną ich oczekiwania w stosunku do roli uczelnianych biur karier.

 

W opinii uczestników istnieje duży rozdźwięk w uwarunkowaniach przyświecających decyzjom podejmowanych przez kandydatów na studia a późniejszymi wyzwaniami rynku. Sposobami na jego zmniejszenie mogą być: rozwój systemu studiów dwustopniowych, kształcenie dualne oraz lepsze wsparcie wyborów edukacyjnych, rozpoczynające się już na etapie szkoły podstawowej. Jednocześnie wszyscy uczestnicy zgodnie podnosili kwestię konieczności rozwoju platform do komunikowania pomiędzy biznesem, pracodawcami i instytucjami rynku pracy. Tego rodzaju narzędzia, wspierające współpracę uczelni wyższych z biznesem mogą być rozwijane m.in. w ramach dostępnych na wspieranie staży i praktyk ze środków unijnych.

 

Jacek Brzozowski, Doradca Prezydenta Pracodawców RP

 

 

 

 

 

Debata z cyklu Spotkania na Brukselskiej odbyła się w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badań i Analiz”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.5.2 – Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego.