English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Partnerzy społeczni ze stroną rządową uzgodnili projekt ustawy dotyczącej dialogu społecznego

23-03-2015

Podczas wyjazdowego spotkania trzy strony – pracodawcy, związki zawodowe oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wypracowały ostateczną wersją projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Zgodnie z nim w miejsce Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych zostanie powołana – Rada Dialogu Społecznego. Z kolei na poziomie regionów mają powstać wojewódzkie rady dialogu społecznego, które będą funkcjonowały przy marszałkach województwa, a nie jak obecnie – przy wojewodach.

 

 

Celem projektu jest także wzmocnienie uprawnień partnerów społecznych. Dlatego przewidziano w nim możliwość przygotowywania przez stronę pracodawców oraz stronę związków zawodowych, w ramach Rady Dialogu Społecznego, wspólnych projektów legislacyjnych, które byłyby obligatoryjnie rozpatrywane przez Radę Ministrów. Kolejną istotną kompetencją przyznaną partnerom społecznym jest prawo do występowania do Sądu Najwyższego z wnioskami o interpretację przepisów budzących wątpliwości.

 

Ponadto Rada Dialogu Społecznego miałaby zyskać większą niezależność. Jej członków powoływałby Prezydent RP, a funkcja przewodniczącego byłaby rotacyjna (roczną kadencję sprawowałby naprzemiennie przedstawiciel: strony pracodawców, strony pracowników oraz strony rządowej). Natomiast obsługę techniczno-organizacyjną Rady Dialogu Społecznego ma zapewnić wyodrębnione biuro, którym będzie kierował Dyrektor, powoływany przez ministra pracy na wspólny wniosek co najmniej dwóch stron. Celem projektowanej ustawy jest również zapewnienie większej transparentności prac organu dialogu trójstronnego. Stąd jego posiedzenia będą jawne, a przewodniczący musiałby przedstawiać corocznie sejmowi sprawozdanie z działalności Rady. 

 

Co więcej, projekt zawiera pewne zmiany w zakresie reprezentatywności organizacji pracodawców. Zakładają one m.in. wprowadzenie wymogu posiadania przez organizację reprezentatywną, wśród swoich członków, regionalnych organizacji pracodawców o charakterze ponadbranżowym, mających siedziby w co najmniej połowie województw.

 

Projektem przedmiotowej ustawy już w kwietniu br. ma zająć się Rada Ministrów, a prawdopodobnie w maju trafi on do sejmu. Nowa ustawa może wejść w życie stosunkowo szybko, ponieważ przewidziano w niej 14-dniowy okres vacatio legis.