English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Jak policzono koszty obietnic wyborczych kandydatów na Prezydenta i jakie mogą być źródła ich sfinansowania

21-05-2015

Przedstawiamy szacunek kosztów obietnic wyborczych kandydatów na Prezydenta RP. Zostały one dokonane z perspektywy finansów publicznych – z tego powodu nie znalazł się wśród nich m.in. szacunek kosztów przewalutowania kredytów denominowanych CHF.

 

 

 

 

 

Szacunek kosztów obietnic wyborczych kandydatów

 

 

Obietnice zwiększające wydatki sektora finansów publicznych

Andrzej Duda

Bronisław Komorowski

500 zł na dziecko

120 mld zł

Program „pierwsza praca”

13,5 mld zł

Bezpłatne przedszkola

20 mld zł

Bon opiekuńczy

6 mld zł

Obniżenie wieku emerytalnego

53,6 mld zł

 

 

Razem

193,6 mld zł

Razem

19,5 mld zł

 

Obietnice zmniejszające dochody sektora finansów publicznych

Andrzej Duda

Bronisław Komorowski

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8000 zł

80 mld zł

Program wspierania innowacyjności

15 mld zł

Obniżenie wieku emerytalnego

17,8 mld zł

 

 

Razem

97,8 mld zł

Razem

15 mld zł

 

Łączny koszt obietnic wyborczych z perspektywy finansów publicznych

Andrzej Duda

291,4 mld zł

Bronisław Komorowski

34,5 mld zł

 

 

500 zł na drugie i kolejne dziecko (oraz na pierwsze z ubogiej rodziny)

 

Jak wynika z wypowiedzi Andrzeja Dudy dla „Rzeczpospolitej”, koszt programu jest szacowany przez samych jego autorów na ok. 24 mld zł rocznie (co dawałoby 120 mld zł do 2020 r.).

 

http://www.rp.pl/artykul/1090114.html?print=tak&p=0

 

 

Bezpłatne przedszkola

 

Jak wynika z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, w 2014 r. niespełna 74% dzieci w wieku od 3 do 5 lat jest objętych edukacją przedszkolną. Dane GUS wskazują zaś na to, że w 2013 r. wydatki gmin na przedszkola osiągnęły poziom 7,7 mld zł. Biorąc pod uwagę fakt, iż w celu zwiększenia dostępności przedszkoli konieczne byłoby również ograniczenie udziału rodziców w ich finansowaniu (wynoszącego obecnie ok. 12 proc.), można oszacować, że koszt zapewnienia darmowych przedszkoli wyniósłby ok. 4 mld zł rocznie (20 mld zł do 2020 r.).

 

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8000 zł

 

Obecnie kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł. W przypadku wzrostu kwoty wolnej od podatku do 8000 zł kwota zmniejszająca osiągnęłaby poziom 1440 zł, a tym samym byłaby wyższa od dotychczasowej o niecałe 884 zł. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, w rozliczeniu PIT za rok podatkowy 2013 ponad 23,1 mln podatników opodatkowanych przy zastosowaniu skali podatkowej wykazało dochód. Oznaczałoby to, że maksymalny ubytek wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych mógłby wynieść 20,4 mld zł rocznie. Uwzględniając fakt, iż jedynie część podatników wykazuje dochód w kwocie 8000 zł lub wyższej, bezpośredni koszt wprowadzenia tego rozwiązania można oszacować na 80 mld zł do 2020 r.

 

Obniżenie wieku emerytalnego

 

Dane dotyczące kosztów obniżenia wieku emerytalnego bazują na wynikach badania Szacunek niesfinansowanych zobowiązań systemu emerytalnego w latach 2015‒2020, zrealizowanego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W ramach analizy wrażliwości zbadano finansowe skutki obniżenia ustawowego wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. W perspektywie krótkoterminowej koszty cofnięcia zmian uchwalonych w 2012 r. byłyby stosunkowo niewielkie, jednak znacząco rosłyby one z każdym kolejnym rokiem. Uzyskane wyniki wskazują na to, że do 2020 r. skumulowana kwota dodatkowych wydatków wynikających z dokonania tej operacji wyniosłaby 53,6 mld zł, podczas gdy łączna wartość utraconych wpływów z tytułu składek emerytalnych ukształtowałaby się na poziomie 17,8 mld zł. Ostatecznie więc całkowity koszt wprowadzenia tych zmian wyniósłby dla sektora finansów publicznych 71,4 mld zł.

 

Bon opiekuńczy

 

Zakładając, że rodziny otrzymywałyby bon opiekuńczy na 200 tys. dzieci (ok. 25%
3- i 4-latków) w wysokości 500 zł miesięcznie, szacunkowy koszt wprowadzenia tego rozwiązania wyniósłby 1,2 mld zł rocznie (6 mld zł do 2020 r.).

 

Program „pierwsza praca”

 

Jak wynika z informacji podanych przez Ministra Pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza, koszt programu wyniósłby ok. 2,7 mld zł rocznie (13,5 mld zł do 2020 r.).

 

 

Wspieranie innowacyjności

 

Zakładając, że program przyniesie oczekiwane skutki i nastąpi dynamiczny wzrost wartości nakładów przedsiębiorstw na działalność badawczo-rozwojową oraz rozwinie się działalność funduszy typu venture capital, łączny ubytek wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (m.in. na skutek zwolnienia venture capital z CIT oraz możliwości wykazania wyższych kosztów uzyskania przychodu, w związku z poniesieniem wydatków na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań) powinien wynieść maksymalnie 15 mld zł do 2020 r.

 

Potencjalne źródła finansowania obietnic wyborczych

 

Andrzej Duda stwierdził, że sposobem na sfinansowanie jego obietnic wyborczych mogłoby być opodatkowanie przedsiębiorstw transferujących swoje zyski za granicę – takich jak banki oraz sieci handlowe prowadzące sklepy wielkopowierzchniowe. Ponieważ nie zostały przedstawione szczegóły dotyczące proponowanych rozwiązań, trudno dokładnie oszacować, ile wyniosłyby dodatkowe dochody budżetu państwa z tego tytułu. Mając jednak na uwadze fakt, iż propozycje te są inspirowane rozwiązaniami wprowadzonymi na Węgrzech przez rząd Viktora Orbána, można założyć, iż ich konstrukcja będzie podobna. Zakładając, że zostałby wprowadzony podatek bankowy, w przypadku którego podstawą opodatkowania byłaby suma aktywów banków, a jego stawka wyniosłaby 0,5% (a więc byłaby ukształtowana na poziomie zbliżonym do węgierskiego), roczne wpływy państwa z tego tytułu wyniosłyby ok. 7,7 mld zł (38,5 mld zł do 2020 r.). Jeśli zaś chodzi o podatek od sklepów wielkopowierzchniowych, to w przypadku gdy roczne wpływy z tego tytułu ‒ podobnie jak na Węgrzech – wyniosłyby 0,11% PKB, można liczyć na dodatkowe dochody budżetowe w kwocie 1,9 mld zł (9,5 mld zł do 2020 r.). Oznaczałoby to jednak, że do 2020 r. nadal brakowałoby 243,4 mld zł na sfinansowanie obietnic kandydata.

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej