English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Czy jakość opieki medycznej przestała interesować NFZ?

08-01-2016

Pracodawcy RP negatywnie opiniują projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zdaniem Pracodawców RP należy zaprzestać prowadzenia nad nim prac ponieważ jest po prostu zbędny, a ponadto  może - przez usunięcie punktacji za certyfikaty ISO - obniżyć jakość świadczeń.

 

Konsultacje projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zakończyły się w czwartek. Przede wszystkim w ocenie Pracodawców RP zupełnie niezrozumiałym jest procedowanie projektu zmieniającego kryteria oceny ofert w sytuacji, gdy ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r. zakłada aneksowanie umów o kolejny rok – to znaczy do połowy 2017 r. Czas ten jest potrzebny Ministerstwu aby określić nowe warunki zawierania umów ze świadczeniodawcami – a więc także na określenie nowych kryteriów oceny ofert. To powoduje, że procedowanie projektu, który wprowadza istotne zmiany w ocenie ofert jest zupełnie niepotrzebne i nieracjonalne.

 

Projekt koncentruje się na trzech obszarach – wykreśleniu punktacji za posiadanie certyfikatów ISO, dodatkowej ocenie za współpracę z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także na dodatkowym punktowaniu świadczeniodawców, którzy prowadzą badanie satysfakcji pacjenta.

 

Wszystkie te trzy zmiany w przedstawionej w projekcie formie są nie do zaakceptowania. Rezygnacja z oceny posiadania certyfikatów ISO może spowodować istotne pogorszenie jakości funkcjonowania podmiotów leczniczych - poprzez odejście od zawartych w tych normach standaryzacji z zakresu zarządzania, bezpieczeństwa danych osobowych czy standardów żywności. Pominięcie certyfikatów jest zresztą niespójne z dotychczasową polityką oceny ofert promowaną przez NFZ. Dotychczasowe wymogi wygenerowały bowiem istotne nakłady finansowe i organizacyjne po stronie świadczeniodawców. Wpłynęły przy tym na sprawność funkcjonowania podmiotów leczniczych - co bezpośrednio przełożyło się na jakość świadczeń medycznych oraz satysfakcję pacjentów. Certyfikaty ISO określiły standardy działalności w obszarach bezpośrednio dotyczącej usług medycznych.

 

Uważamy, że propozycja obowiązku badania satysfakcji pacjenta jest co do zasady słuszna i godna uznania, jednak niestety nie w formule zawartej w projekcie. W opinii Pracodawców RP zapis ten jest skrajnie nieprecyzyjny, bowiem nie jest jasne według jakich standardów (brak wzoru formularza ankiety) ma być prowadzone badanie satysfakcji pacjenta. Nie wiadomo, czy ma być ono prowadzone przed zwarciem umowy, czy zaraz po zakończeniu udzielania świadczeń, czy wystarczy deklaracja świadczeniodawcy, iż w chwili zawarcia umowy rozpocznie owo badanie (to nie oddaje specyfiki wielu rodzajów świadczeń – np. sytuacji kiedy pacjent otrzymuje wynik w późniejszym terminie)? Jednocześnie odłożenie badania satysfakcji na późniejszy termin i kontaktowanie się z pacjentami po zakończonej procedurze medycznej w żaden sposób nie pozwoli zagwarantować uzyskania odpowiedzi od 100% pacjentów. Propozycja ta nie uwzględnia także specyfiki funkcjonowania niektórych podmiotów leczniczych

 

Uważamy także, że nieprecyzyjny jest również zapis, zgodnie z którym świadczeniodawca będzie uzyskiwał dodatkowe punkty za współpracę z AOTMiT. Ocenie winna podlegać gotowość do pracy z AOTMiT, a nie faktyczne realizowanie umowy, za którą i tak podmiot leczniczy otrzymuje wynagrodzenie finansowe.

 

Ponadto nieakceptowalną praktyką jest przyjmowania projektów zarządzenia, które mają mieć moc prawną z datą wsteczną – zmienione zarządzenie ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. podczas gdy jego konsultacje zakończyły się 7 stycznia 2016 r.

 

W opinii Pracodawców RP należy powrócić do uwzględniania certyfikatów ISO wśród kryteriów oceny ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także utrzymanie dotychczasowej liczby punktów możliwych do uzyskania w obszarze jakości oraz wyższą wycenę punktową certyfikacji Ministerstwa Zdrowia.

 

Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP