English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1: Wsparcie inwestycji w badania i rozwój

01-02-2016

Pomoc może być udzielona na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę.

 

Do konkursu w ramach działania 2.1 PO IR, mogą przystąpić:

1) mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy spełniający kryteria określone w Załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 oraz

2) przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

 

Termin składania wniosków planowany jest na okres od 01.03.2016 do 29.04.2016 r.

 

Przez niezbędną infrastrukturę rozumie się niezbędne wydatki dotyczące tworzenia lub rozwijania działalności B+R związane z zakupem lub wytworzeniem środka trwałego w postaci budowli i budynków, pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu objętego wsparciem, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

 

Przedmiotem dofinansowania w ramach składanych projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.  

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie w ramach Działania 2.1 PO IR wynosi 1 000 000 000 PLN, w tym:

1) dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 89 000 000,00 PLN;

2) dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie – 911 000 000,00 PLN.

 

Wybór projektów do dofinansowania następować będzie w trybie konkursowym, zgodnie z ustawą wdrożeniową oraz Wytycznymi z dnia 31 marca 2015 r. w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014 – 2020.

 

Więcej informacji na stronie znajdą Państwo tutaj.