English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Nabór partnera do projektu dotyczącego wsparcia w ramach outplacementu w woj. wielkopolskim

29-03-2016

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają otwarty nabór partnera krajowego

do współpracy w przygotowaniu i realizacji

projektu dotyczącego wsparcia w ramach outplacementu

do konkursu nr RPWP.06.05.00-IZ-00-30-001/16

ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

 

w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.

 

Wymagania wobec Partnera:

  1. nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania
  2. posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) i/lub Rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  3. posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów lub usług, w ramach których realizowany był outplacement tj. kompleksowe działania, mające na celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania zatrudnienia,

- w obszarze wsparcia projektu,

- na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt,

- na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu.

(np. referencje, opinie, listy obecności uczestników, umowy dotyczące realizacji projektów, usług itp.).

 

Zgłoszenia do współpracy należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail:

 

Osoba uprawniona do udzielania informacji o zasadach naboru: Dariusz Kapusta – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, tel.: 22/518-87-80, 512-599-064; e-mail: