English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy sprzeciwiają się zmianie dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników

06-05-2016

Strona pracodawców Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy przekazała Wiceministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Panu Stanisławowi Szwedowi, swoje wspólne stanowisko wobec propozycji zmiany dyrektywy 96/71/WE w sprawie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Pracodawcy negatywnie oceniają przedstawioną w tym zakresie inicjatywę Komisji Europejskiej, uznając ją za polityczną, a przez to szkodzącą idei rozwoju wspólnego rynku. Jednocześnie wyrażają poparcie dla stanowiska rządu polskiego, który również skrytykował zaproponowany projekt zmiany dyrektywy.

 

W opinii organizacji pracodawców wprowadzenie zawartych w projekcie rozwiązań, w szczególności 24-miesiecznego limitu delegowania oraz zasady równej płacy, doprowadzi do istotnego ograniczenia traktatowej swobody świadczenia usług. Przyczyni się to do eliminowania ze wspólnego rynku przedsiębiorstw świadczących usługi transgraniczne z wykorzystaniem własnych pracowników, co w największym stopniu dotknie firmy z tzw. nowych państw członkowskich, w tym z Polski, która deleguje najwięcej pracowników.  To z kolei negatywnie wpłynie na sytuację pracowników z tych państw.

 

Ponadto, zdaniem pracodawców, projekt zmiany dyrektywy w żadnym stopniu nie jest ukierunkowany na lepsze eliminowanie nieuczciwych praktyk. Zamiast tego doprowadzi do zwiększenia szarej strefy poprzez wykluczenie z rynku przedsiębiorstw działających w pełni legalnie. Co więcej, projektowane zmiany, przez użycie niejasnych konstrukcji i pojęć, w istotny sposób skomplikują obecną regulację. Będą one skutkować wzrostem formalności i wydatków po stronie pracodawców delegujących pracowników, tworząc nierówności i dodatkowe bariery w swobodzie świadczenia usług. Doprowadzi to w praktyce do zwiększenia zawiłości prawnych oraz wzrostu kosztów świadczenia usług za granicą i cen usług w UE.

Strona pracodawców uznaje także inicjatywę Komisji Europejskiej za niezgodną z zasadą pomocniczości. Przypomina również, że nie została ona poprzedzona konsultacjami społecznymi. Ponadto w ocenie pracodawców inicjatywa Komisji jest przedwczesna w kontekście trwającego procesu implementacji tzw. dyrektywy wdrożeniowej 2014/67/UE. Państwa członkowskie mają bowiem czas na jej wprowadzenie do 18 czerwca br. – prace legislacyjne w tym zakresie trwają obecnie również w Polsce.

 

Szcegóły: Stanowisko strony pracodawców