English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Podsumowanie pół roku rządu Premier Szydło

18-05-2016

W ramach podsumowania pierwszego półrocza rządu Beaty Szydło przedstawiono przede wszystkim założenia i pierwotnie zakładane efekty wprowadzanych w życie rozwiązań. Więcej też mówiono o przyszłych działaniach niż zrealizowanych projektach. Nie oznacza to jednak, że obecny gabinet cechuje bierność – część projektów była procedowana wręcz zbyt szybko, z pominięciem procesu konsultacji społecznych, co niekiedy w niekorzystny sposób odbijało się na jakości uchwalanych aktów prawnych. Należy jednak przyznać, że pełna ocena efektów nawet tych projektów rządowych, które były wprowadzane w życie w pierwszej kolejności, nie jest w tym momencie jeszcze możliwa.

 

Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako najważniejsze działanie swojego resortu wskazała uruchomienie programu „500 +”. W następnej kolejności wymieniła uchwalone 13 maja br. przez Sejm zmiany Kodeksu pracy, których celem jest likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki. Choć takie rozwiązanie z pewnością nie wyeliminuje całkowicie zjawiska „pracy na czarno”, to niewątpliwie stanowi ono krok w dobrym kierunku. Kolejny istotny projekt realizowany przez resort rodziny to tzw. minimalna stawka 12-złotowa. Pani Minister zapewniła, że rząd uszanuje porozumienie zawarte przez partnerów społecznych na forum Rady Dialogu Społecznego. Zapowiedziała również, że zmiany te wejdą w życie dopiero od stycznia 2017 r. Wydłużenie okresu vacatio legis tej regulacji stanowi realizację postulatu Pracodawców RP, którzy zwracali uwagę na dalekosiężny wpływ tych przepisów na rynek pracy oraz na fakt, że przedsiębiorcy potrzebują czasu na dostosowanie prowadzonej działalności do nowych wymogów prawnych.

 

To o czym nie wspomniała Pani Minister to przygotowane zmiany w obszarze zbiorowego prawa pracy. Chodzi tu o ustawę o związkach zawodowych oraz o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Projektowane regulacje miały jedynie realizować wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozszerzenia prawa koalicji. Tymczasem zmieniają one ustrój zbiorowych stosunków pracy w Polsce i stanowią daleko idącą interwencję w relacje partnerów społecznych. Dlatego apelujemy o to, aby były one przedmiotem negocjacji autonomicznych pomiędzy organizacjami pracodawców a centralami związkowymi na forum Rady Dialogu Społecznego, a nie wyłącznie inicjatywą rządową.

 

Informacja na temat prac nad stanowiskiem Rady Ministrów wobec procedowanego w Sejmie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o rentach i emeryturach z FUS, przywracającego stary wiek emerytalny, była bardzo enigmatyczna. Premier Beata Szydło podkreślała zaś konieczność przyspieszenia prac nad tym projektem, tak aby został on uchwalony jeszcze przed końcem bieżącego roku. Można przypuszczać, że rząd wciąż poszukuje rozwiązań które pozwalałyby na realizację tej wyborczej obietnicy bez nadmiernego przeciążania budżetu na przyszły rok i kolejne lata, tak aby uniknąć ponownego objęcia Polski procedurą nadmiernego deficytu oraz negatywnych reperkusji z tym związanych.

 

Mateusz Morawiecki jako swoje główne osiągnięcie wskazał szybkie przyjęcie Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Należy liczyć na to, że w równie szybkim tempie będą w najbliższym czasie realizowane cele, które są przed nim stawiane. Wicepremiera i Ministra Rozwoju będzie w tych staraniach wspierać właśnie reaktywowana m.in. przez Pracodawców RP Polska Rada Przedsiębiorczości. Pozytywnie należy również ocenić zapowiedź rychłego opracowania projektu zmian w funkcjonowaniu III filara systemu emerytalnego, mających zdynamizować przyrost oszczędności krajowych. Oszczędności te są bardzo potrzebne polskiemu rynkowi kapitałowego oraz polskim przedsiębiorstwom, którym niezbędne są stabilne, długoterminowe źródła finansowania inwestycji o charakterze prorozwojowym.

 

Niewątpliwie najważniejszą dla przedsiębiorców i całej gospodarki ustawą, którą udało się przyjąć przez pierwsze pół roku pracy Rady Ministrów, jest nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Dobrze, że udało się tego dokonać – gdyż bez wdrożenia unijnych dyrektyw niemożliwe byłoby organizowanie przetargów w ramach obecnej perspektywy finansowej UE. Prace nad ustawą toczyły się w atmosferze dialogu i współpracy rządu, głównie odpowiedzialnego za projekt Ministerstwa Rozwoju, oraz partnerów społecznych z Rady Dialogu Społecznego. Jednocześnie dialog ten został podważony przez przeforsowanie instytucji in-house przez Radę Ministrów i większość parlamentarną, wbrew jednolitemu stanowisku strony pracowników i pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego. Dokonano tego bez dogłębnych analiz i ocen skutku wpływu regulacji na funkcjonowanie gospodarki, a potencjalne zagrożenia wynikające z in-house są ogromne – nie dotyczą tylko gospodarki odpadami komunalnymi, czyli sektora który skupiał uwagę mediów w tej sprawie.

 

Cieszy zapowiedź Ministra Rozwoju o planach przedstawienia w czerwcu pakietu ustaw ułatwiających przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Odbiurokratyzowanie gospodarki oraz likwidacja barier administracyjnych to wielkie wyzwanie, przed którym stają kolejne rządy i ponoszą na tym polu mniejsze bądź większe porażki. Dobra współpraca w ramach Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych pozwala liczyć na to, że możliwe są daleko idące zmiany – włącznie z uchwaleniem tzw. konstytucji dla biznesu, czyli Prawa działalności gospodarczej.

 

W trakcie dzisiejszej prezentacji pierwszego półrocza rządów obecnej władzy, Minister Konstanty Radziwiłł poinformował, że resort zdrowia pracuje nad wieloma ustawami i rozwiązaniami, które maja na celu „naprawę służby” zdrowia.  Wiele działań Pana Ministra jest godnych pochwały i z wieloma planami się zgadzamy. Projekt bezpłatnych leków dla seniorów w nasze opinii jest dobrym rozwiązaniem, jednak czekamy na szczegóły, czyli listę leków, które mają być udostępniane osobom starszym bezpłatnie. Dobrze, że wreszcie wdrożono system e-krew, że zintensyfikowano prace nad przygotowaniem map potrzeb zdrowotnych – chociaż w tym zakresie pośpiech spowodował, że konsultacje map z Członkami Rad do Spraw Potrzeb Zdrowotnych były fikcyjne. W ocenie Pracodawców RP jednak najważniejsze jest to, co Pan Minister mówił w mediach, a czego nie powiedział w obecności pozostałych Członków Rady Ministrów. Zdecydowanie brakowało nam zapowiedzi nad zwiększeniem nakładów na ochronę zdrowia – szkoda, że Minister nie wykorzystał tego podsumowania dla przedstawienia tych prac i uzyskania w tym zakresie zgody Rady Ministrów. Pracodawcy RP będą Pana Ministra wspierać w przekonaniu Ministra Finansów i Pani Premier, że zwiększenie nakładów do 6% PKB na ochronę zdrowia to inwestycja w zdrowie Polaków, która zwróci się poprzez wydłużenie czasu ich aktywności zawodowej i zmniejszy liczbę absencji chorobowych – przez co zwiększy się PKB.

 

Jednocześnie bardzo brakowało nam w tej prezentacji informacji o tym, że Minister drastycznie obniżył wycenę wielu świadczeń medycznych (i planuje następne), nie przedstawiając raportów taryfikacyjnych. Nasz zdecydowany sprzeciw budzi, skierowany do konsultacji, projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów oceny ofert, który ma zakazać pacjentom leczenia się w prywatnych szpitalach za publiczne środki. Zupełnie nie do zaakceptowania przez Pracodawców RP są propozycje, które de facto likwidują prywatny sektor w ochronie zdrowia – ten, dzięki któremu istotnie poprawiła się jakość także w publicznych szpitalach i który bardzo cenią sobie pacjenci. Rozwiązania w tym zakresie uważamy za nie do zaakceptowania.

 

W ocenie Pracodawców RP brakuje w podsumowaniu także zapowiedzi zmian w zakresie refundacji wyrobów medycznych. Mamy nadzieję, że ta zmiana mieści się w tych 35 przygotowywanych projektach aktów prawnych. Szkoda, że Minister tak dużo uwagi skupił na sprawa nieistotnych z puntu widzenia pacjenta (informatyzacja, likwidacja NFZ, itp.) a tak mało powiedział, co czeka pacjentów po tych zmianach!

 

Minister finansów Paweł Szałamacha w swoim wystąpieniu dużą uwagę poświęcił uszczelnieniu systemu podatkowego. Ma temu służyć m.in. uszczelnienie rynku paliw i wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, która zgodnie z zapowiedziami ma wejść w życie latem tego roku. Idea uszczelnienia systemu podatkowego jest bez wątpienia słuszna, niemniej jednak przedsiębiorcy obawiają się, iż klauzula może zostać zastosowana również w stosunku do podmiotów, które nie stosują agresywnej optymalizacji podatkowej. Z uwagi na skalę wyłudzeń przedsiębiorcy czekają na zapowiadany przez ministra finansów pakiet uszczelniający system podatku VAT. W tym kontekście oczekiwane jest stworzenie rozwiązań, które po pierwsze pozwolą na skuteczną walkę z oszustami, a po drugie zabezpieczą przedsiębiorców przed ryzykiem uwikłania w nielegalny proceder. Nie można zapominać również o tych przedsiębiorcach, którzy zostali nieświadomie uwikłani w proceder wyłudzenia podatku, w przypadku gdy działali w dobrej wierze i nie mogli wiedzieć o tym, że padli ofiarą oszustów. W tym przypadku państwo powinno zapewnić im odpowiednią ochronę, aby nie ponosili odpowiedzialności za nieprawidłowości, których dopuściły się inne podmioty. Pozytywnie należy ocenić stworzenie systemów informatycznych, które pozwolą na szybką identyfikację oszustw podatkowych.