English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP zajęli stanowisko w sprawie płacy minimalnej, waloryzacji rent i emerytur oraz wynagrodzeń w sferze budżetowej

31-05-2016

Zgodnie z przepisami ustawy Radzie Dialogu Społecznego oraz innych instytucjach dialogu społecznego, partnerzy społeczni – po zapoznaniu się z opracowanymi przez rząd prognozami kluczowych wskaźników makroekonomicznych, stanowiącymi podstawę do dalszych prac nad budżetem na kolejny rok – zobowiązani są przedstawić swoje propozycje odnośnie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzeń  państwowej sferze budżetowej, a także wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawcy RP przekazali Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbiecie Rafalskiej, swoje stanowisko w wyżej wymienionych kwestiach.

 

Pracodawcy RP zarekomendowali, by płaca minimalna w 2017 r. została ukształtowana zgodnie z algorytmem określonym w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj. podwyższona o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz 2/3 przewidywanej dynamiki wzrostu PKB w przyszłym roku z dodatkowym uwzględnieniem wskaźnika weryfikacyjnego. Oznacza to, że wyniosłaby ona 1862 zł brutto miesięcznie. Wyższy wzrost byłby niepożądany z uwagi na fakt, iż począwszy od przyszłego roku nowa, godzinowa stawka minimalnego wynagrodzenia odnosząca się do umów zleceń oraz osób samozatrudnionych będzie podnoszona w tempie równym podwyższaniu poziomu płacy minimalnej dotyczącej osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co mogłoby przyczynić się do pogłębienia się negatywnych skutków związanych z wejściem w życie tych zmian.

 

Zaproponowaliśmy również, by fundusz płac w państwowej sferze budżetowej został utrzymany na poziomie z poprzedniego roku. Waloryzacja wyłącznie o wskaźnik inflacji byłaby bowiem niekorzystna z uwagi na spadek cen konsumenckich, jaki następuje od 2 lat. Przyjęcie tej propozycji nie musiałoby oznaczać zamrożenia płac w sferze budżetowej. W przypadku, gdyby dokonano racjonalizacji zatrudnienia, które rosło w poprzednich latach (zwłaszcza w administracji) w sposób niekontrolowany, byłoby bowiem możliwe wygospodarowanie w ramach funduszu płac znacznych środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej.

 

Opowiedzieliśmy się ponadto za ukształtowaniem wskaźnika waloryzacji w sposób niewykraczający ponad zapisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która gwarantuje wzrost świadczeń o wskaźnik inflacji oraz 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Propozycja ta uwzględnia trudną i stale pogarszającą się kondycję finansową polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, która w naszej ocenie wyklucza możliwość wyższej waloryzacji tych świadczeń, zwłaszcza mając na uwadze planowane przez rząd ponowienie wypłaty jednorazowych dodatków w przyszłym roku.