English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Europejski filar praw socjalnych - działanie priorytetowe Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

09-09-2016

Europejski filar praw socjalnych, którego utworzenie zapowiedział Przewodniczący Juncker w Parlamencie Europejskim 9 września 2015 roku, powinien opierać się na „dorobku” socjalnym UE i uzupełniać go poprzez przygotowywanie wytycznych dla polityków w zakresie budowania sprawiedliwych rynków pracy i systemów opieki społecznej.

 

W dniu 8 marca 2016 r. Komisja Europejska rozpoczęła szeroko zakrojone konsultacje i przedstawiła pierwszy zarys tego, co powinno stać się europejskim filarem praw socjalnych. Inicjatywa ta jest skierowana do strefy euro, a pozostałe państwa członkowskie mogą potem się do niej przyłączyć. Proces konsultacji powinien zakończyć się do 31 grudnia 2016 r. Na początku 2017 roku Komisja przedstawi ostateczny dokument w sprawie filaru. Do głównych zadań po jego ustanowieniu i wprowadzeniu w ramy referencyjne można zaliczyć: kontrolę zatrudnienia i sytuacji społecznej uczestniczących państw członkowskich, wspieranie procesu reform na szczeblu krajowym oraz wyznaczanie drogi odnowionej konwergencji w strefie euro.

 

Na prośbę Komisji do konsultacji społecznych został włączony Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), którego członkami ze strony Pracodawców RP są Prezydent Andrzej Malinowski i Wiceprezydent Janusz Pietkiewicz. Efektem prac Komitetu będzie opinia przyjęta na plenarnym posiedzeniu w grudniu br. Ponadto Komitet prowadzi własne badania, na podstawie których zostanie przekazany KE wkład Komitetu dotyczący: podsumowania „dorobku” socjalnego UE, przyszłości rynku pracy i systemów opieki społecznej oraz roli europejskiego filaru praw socjalnych w ramach pogłębionej i bardziej sprawiedliwej unii gospodarczej i walutowej.

 

EKES przeprowadzi debaty ze zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim w 28 państwach członkowskich UE. Na potrzeby tego projektu utworzono 28 trójek eksperckich złożonych z przedstawicieli: organizacji pracodawców (Grupa I EKES-u), organizacji związków zawodowych (Grupa II EKES-u), interesów różnych jak np. rolników, wolnych zawodów, konsumentów, organizacji pozarządowych itp. (Grupa III EKES-u) oraz administracji Komitetu. W polskim trio znajdują się Wiceprezydent Janusz Pietkiewicz (Grupa I), Pan Andrzej Adamczyk (NSZZ Solidarność, Grupa II) oraz Pan Krzysztof Balon (WRZOS, Grupa III).

 

Sprawozdania z konferencji narodowych posłużą jako wnioski, które następnie zostaną opracowane przez przewodniczących trzech grup EKES-u oraz przedstawione
w opinii Komitetu dla Komisji Europejskiej.

 

Zachęcamy Państwa do udziału w społecznej debacie poświęconej europejskiemu filarowi praw socjalnych, zaplanowanej na 14 października br. w godz. 9:30 – 13:00 w Warszawie. Miejsce debaty oraz szczegóły organizacyjne zostaną podane do 15 września. W załączniku znajdą Państwo główne kwestie, którymi zajmie się EKES podczas 28 narodowych konferencji.

 

W Polsce zadanych zostanie sześć pytań, z czego najważniejszymi będą:

  1. W jaki sposób odnowiona unijna strategia rynku pracy może zaspokoić potrzeby przedsiębiorstw, pracowników i osób poszukujących pracy w zakresie elastyczności
    i bezpieczeństwa? W jakim stopniu można uwzględnić ważne kwestie, takie jak nowa, w coraz większym stopniu cyfrowa, rzeczywistość gospodarki i rynku pracy, starzenie się społeczeństwa i potrzeba przemian na rynku pracy?
  2. Jak zapewnić stabilność systemów bezpieczeństwa społecznego oraz wykorzystać dostępne zasoby przede wszystkim na rzecz skutecznych, odpowiedzialnych
    i niezbędnych inwestycji i usług społecznych? Jaka powinna być rola poszczególnych podmiotów?

 

Zapraszamy do wypowiadania się w powyższych kwestiach i przesyłania swoich stanowisk, a także do zgłaszania udziału w debacie do dnia 30 września br.