English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP oceniają nowelizację ustawy o finansach publicznych

06-12-2010

Sejm uchwalił zmianę ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Pracodawcy RP popierają rozwiązanie polegające na tym, że przyjmowane przez Radę Ministrów projekty ustaw, które mogą doprowadzić do zwiększenia wydatków jednostek sektora finansów publicznych, mają określać maksymalny limit tych wydatków, wyrażony kwotowo, na 10 lat obowiązywania ustawy - oddzielnie dla każdego roku.

 
To rozwiązanie będzie miało charakter dyscyplinujący w stosunku do wydatkowania pieniędzy publicznych. Tym bardziej, że opiniowany projekt przewiduje także wprowadzenie mechanizmów korygujących, które będą stosowane w przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok poziomu skutków finansowych. Trzeba pamiętać, że wprowadzane w życie są także projekty poselskie, senackie, prezydenckie oraz obywatelskie.
 
Kwota wydatków budżetu państwa na zadania publiczne nie będzie mogła być większa niż kwota środków przeznaczonych na ich realizację w roku poprzednim, powiększona o prognozowaną inflację powiększoną o 1 punkt procentowy. Zasada ta będzie dotyczyć tylko wydatków niesztywnych, tj. tylko ok. 25 proc. wydatków budżetu i obowiązywać do czasu zdjęcia z Polski procedury nadmiernego deficytu. - Dlatego efekt w postaci ograniczenia wzrostu wydatków budżetu będzie ograniczony – mówi ekspert Pracodawców RP, Piotr Rogowiecki. Jego zdaniem potrzebne jest pilne przedstawienie ścieżki ograniczenia wydatków prawnie zdeterminowanych, które wciąż będą decydować o ostatecznym kształcie budżetu i całkowitym poziomie wydatków. Bez takich działań nie może być mowy o stabilizacji finansów publicznych.
 
- Nie widzimy także uzasadnienia dla faktu, że opiniowany mechanizm będzie stosowany tylko w okresie nałożenia na Polskę procedury nadmiernego deficytu. Poziom zadłużenia Polski osiągnął takie rozmiary, że wszelkie mechanizmy oszczędnościowe powinny być stosowane aż do momentu, gdy osiągniemy trwałą stabilizację finansów publicznych – podkreśla Rogowiecki. Zdjęcie procedury nadmiernego deficytu nie jest równoznaczne z tym, że finanse publiczne danego kraju są stabilne. Dowodzi tego fakt, że Polska była objęta procedurą nadmiernego deficytu w latach 2004 – 2008. choć została ona zdjęta, zadłużenie nadal wzrastało, co spowodowało ponowne objęcie naszego kraju wspomnianą procedurą.
 
- Negatywnie oceniamy projektowane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od towarów i usług. Propozycja dalszego podnoszenia stawek podatku VAT w przypadku przekroczenia drugiego progu ostrożnościowego to wprowadzenie mechanizmu, który dałby efekt krótkoterminowy, a w dłuższym okresie zdławiłby wzrost gospodarczy. Bez niego finanse publiczne nie odzyskają równowagi. W miejsce takich rozwiązań potrzebne są bardziej zdecydowane działania po stronie wydatkowej budżetu – podsumowuje Rogowiecki.