English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Podniesienie VAT na szkolenia może rodzić bardzo poważne konsekwencje

07-03-2011

Wraz z początkiem roku nałożono 23-procentową stawkę VAT na usługi szkoleniowe. W opinii Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej jest to błąd, który może mieć poważne konsekwencje dla rynku usług szkoleniowych.

 

 

Do 31 grudnia 2010 r. usługi w zakresie edukacji były zwolnione z podatku VAT. Ministerstwo Finansów w ramach poszukiwania dochodów, które mogłyby zasilić budżet państwa, zdecydowało się jednak na nałożenie na usługi szkoleniowe podatku w wysokości 23 proc. W przypadku drobnych przedsiębiorców zmiany te mogą mieć poważne znaczenie. - Stawka została podniesiona nagle i w drastyczny sposób. Skok z 0 proc. do 23 proc. to oczywisty cios w konkurencyjność ofert, który wywoła niższy popyt – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Emilia Amielanczyk.

 

 

Pojawia się również problem rozliczania działań rozpoczętych w poprzednim roku podatkowym, które będą miały swój finał w tym roku. W 2011 r. poszczególne podmioty będą rozliczać się z podatku za dane przedsięwzięcia. Natomiast w wielu przypadkach opłaty na wszelkiego rodzaju konferencje czy szkolenia zostały określone i wpłacone przez uczestników w 2010 r. - W tej sytuacji instytucje zajmujące się szkoleniami muszą zdecydować, czy obciążyć swoich klientów dodatkową opłatą, czy też wydać pieniądze z własnej kieszeni, narażając się na straty – mówi Emilia Amielanczyk.

 

 

Pracodawcy RP podkreślają także to, że ponoszenie większych kosztów może zmusić podmioty prowadzące działalność edukacyjną do szukania oszczędności. Oznacza to zwolnienia pracowników tych podmiotów - po to, aby uchronić się przed upadkiem.

 

 

Pomimo wielu negatywnych skutków wprowadzonej nowelizacji wydaje się wątpliwe, iż pojawi się możliwość szybkiej zmiany przepisów. W tej sytuacji Pracodawcy RP zwracają uwagę na wyjątki od obowiązku opłacania podatku, które ze względu na brak jednolitej interpretacji, wywołują duże wątpliwości.

 

 

Obecnie ustawa zwalnia od podatku:
• usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane;
• usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;
• usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane;
• usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.


Wiele wątpliwości wywołuje określenie „usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego”. Nie ma jednolitego zdania co do tego, jak należy je rozumieć. Możliwe są dwa rozwiązania: sformułowanie to będzie definiowane przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2007 r. w sprawie kwalifikacji zawodów szkolnictwa wyższego (znaczenie węższe) bądź uznanie, że oznacza to każde kształcenie (znaczenie szersze).

 

 

Inną kwestią jest zapis w rozporządzeniu Ministra Finansów z 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Mówi on, iż zwolnione są od podatku „usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt. 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane”. Oznacza to, że uczelnie, które mogą również zapewniać usługi szkoleniowe, są stawiane w lepszej pozycji w świetle przepisów prawa, niż ich konkurencja w postaci komercyjnych firm. Oczywiste jest, że te ostatnie będą musiały zwiększyć ceny ze względu na podatek VAT o 23 proc. To z kolei w znaczny sposób może się przekładać na ich pozycję na rynku.

 

 

Pracodawcy RP wskazują na pilną potrzebę zmiany znowelizowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie usług szkoleniowych. Niezbędna jest analiza danych regulacji w taki sposób, aby nałożenie stawki VAT na usługi szkoleniowe było rozłożone w czasie. Ponadto doprecyzowania wymagają te przepisy, które zezwalają na różne traktowanie podmiotów proponujących te same usługi.