English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Jak wspierać rozwój polskich przedsiębiorców

16-05-2012

Podczas Europejskiego Forum Gospodarczego w Katowicach odbył się panel pt. Wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorców. Jednym z jego uczestników był Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

 

Uczestnicy panelu dyskutowali m.in. o wpływie kryzysu i zmian regulacyjnych na dostęp polskich przedsiębiorstw do finansowania, o jego pozyskiwaniu, a także o zarządzaniu ryzykiem w działalności gospodarczej.

 

Zdaniem Pracodawców RP trudności w pozyskiwaniu finansowania to od lat jedna z barier rozwoju polskich przedsiębiorstw. Uzyskanie kredytów jest szczególnie trudne dla firm z sektora MŚP – korzysta z nich mniej niż połowa firm z tego sektora. Głównym źródłem finansowania inwestycji są środki własne, co w porównaniu z przedsiębiorstwami działającymi w krajach Europy Zachodniej jest nietypową sytuacją. Co prawda w dwóch ostatnich latach pojawiły się oferty kredytowe kierowane do małych firm, ale jednak ciągle niewiele banków jest zainteresowanych współpracą z tą grupą podmiotów. Konsekwencją takiego stanu rzeczy były problemy z zachowaniem płynności i konieczność anulowania projektów inwestycyjnych, które miały być finansowane przez banki. Zmniejszyły się też możliwości pozyskania kapitału poprzez emisję papierów dłużnych.

 

Uczestnicy panelu podkreślili jednak, że – w przeciwieństwie do innych krajów UE – Polskę w stosunkowo niewielkim stopniu dotknęły skutki kryzysu finansowego i związanego z nim ograniczania akcji kredytowej. Z badań przeprowadzonych przez Eurostat wynika, że w czasie kryzysu tylko nieznacznie wzrósł odsetek odrzucanych wniosków kredytowych polskich przedsiębiorstw. W 2007 r. z odmową spotkało się 3,7% przedsiębiorców, a w 2010 r. było ich 4,3%. W tym samym czasie w Irlandii i na Łotwie do kosza trafiała jedna czwarta wniosków.

 

Zaostrzenie warunków udzielania kredytów nie doprowadziło w naszym kraju do załamania się rynku kredytowego, aczkolwiek spowodowało obniżenie się tempa wzrostu akcji kredytowej. Ponieważ drobny biznes jest w mniejszym stopniu uzależniony od koniunktury na rynkach międzynarodowych i częściej korzysta z kredytów udzielanych przez banki spółdzielcze, jego sytuacja podczas spowolnienia gospodarczego okazała się nieco lepsza niż dużych przedsiębiorstw nastawionych na eksport.

 

Podczas panelu poruszono także problem zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zwracali uwagę na fakt, że ryzyko jest integralną częścią każdej działalności gospodarczej i zarządzanie nim stanowi kwestię kluczową dla każdej branży i każdej wielkości przedsiębiorstwa. Wśród najważniejszych rodzajów ryzyka można wymienić wysokość stopy procentowej, kursy walutowe, wydarzenia z otoczenia rynkowego czy też zmieniające się prawo. Ten ostatni rodzaj ryzyka zasługuje na szczególną uwagę, gdyż nie można się przed nim zabezpieczyć, tak jak np. w przypadku kursów walut, a jego zmaterializowanie się może być brzemienne w skutkach. Przykładem branż silnie regulowanych, a więc silnie narażonych na ten rodzaj ryzyka, są branża tytoniowa i farmaceutyczna, gdzie zmiana prawa bardzo silnie wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dużym niebezpieczeństwem są przede wszystkim nagłe i nieoczekiwane zmiany prawa, dodatkowo w małym stopniu konsultowane ze stroną społeczną (pracodawcami), której te zmiany dotyczą. Przykładem takiego zachowania może być np. ograniczenie możliwości odliczania podatku VAT na pojazdy z kratką, które zostało podpisane przez Prezydenta RP 22 grudnia 2010 r., a weszło w życie już 1 stycznia 2011 r. Tak szybka zmiana spowodowała, że importerzy zamówili wcześniej pojazdy z kratką, a po wprowadzeniu nowych przepisów mieli problemy z ich sprzedażą, co naraziło ich na spore straty. Podobna sytuacja wystąpiła ostatnio w przypadku wprowadzania podatku od wydobycia niektórych kopalin. Wprowadzenie podatków podnoszących istotnie koszty funkcjonowania niecały kwartał później powoduje konieczność korygowania wszystkich planów.

 

W poprzedniej kadencji Sejm uchwalił prawie tysiąc ustaw oraz kilka tysięcy rozporządzeń i innych aktów normatywnych. Niektóre ustawy były nowelizowane kilka razy w roku. Hamuje to rozwój gospodarki, a także zmniejsza konkurencyjność polskiej gospodarki oraz napływ inwestorów zagranicznych.