English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Rozstrzygnięte

DRUKUJ

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0915/11.16/DK

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0915/11.16/DK dotyczącego zapewnienia zaplecza logistycznego: sal szkoleniowych, cateringu oraz noclegów dla uczestników/uczestniczek z niepełnosprawnością w ramach szkoleń realizowanych w projekcie „PPP dla MMSP”.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, umowa o dofinansowanie nr UDA- POWR.02.02.00-00-0306/16-00.

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr DFE/0672/08.16/DK

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (zwani dalej: Zamawiającym) w związku z realizacją sieci współpracy pn. „Platforma funduszy europejskich Pracodawców RP” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przeprowadzili postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, na wyłonienie Wykonawcy Platformy Internetowej wraz z kompleksowym wsparciem technicznym.

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert Komisja Oceny Ofert podjęła decyzję o wyborze do współpracy: Sm32 STUDIO Marek Mucharski, ul. Grapa 10, 34-300 Żywiec

 

Uzasadnienie:

 

Oferent przedstawił wymagane doświadczenie w zakresie realizacji platform internetowych. Przedstawione portfolio, poparte listami referencyjnymi i rekomendacjami potwierdzają terminowość, rzetelność i profesjonalizm w realizacji wyżej wymienionych usług. Zaproponowana przez Oferenta cena brutto za wykonanie Platformy Internetowej jest racjonalna i nie przekracza ceny, którą Zamawiający przewidział do realizacji zamówienia.

 

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach.

Aktualizacja rozstrzygnięcia postępowania nr DFE/0501/05.16/DK

Zapraszamy do zapoznania się z aktualizacją wyników postępowania wyboru trenerów na przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu tematyki funduszy, które Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzili  w związku z przygotowaniem realizacji „Konkursu dotacji na działania edukacyjne dotyczące Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”.

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0501/05.16/DK

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania wyboru trenerów na przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu tematyki funduszy, które Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzili  w związku z przygotowaniem realizacji „Konkursu dotacji na działania edukacyjne dotyczące Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”.

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0733/10.15/AP

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy RP dokonali wyboru oferty przeprowadznie co najmniej 50 usług doradczych w przedsiębiorstwach z branży wysokich i średniowysokich technologii w wymiarze 32 godzin na każde przedsiębiorstwo w ramach projektu "MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2.

 

Szczegóły znajdą Państwo w załączonym wyciągu z protokołu.

Rozstrzygnięcie postepowania nr DFE/0429/06.15/AP

Szanowni Państwo,
 
Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0415/06.15/AP dotyczącego przeprowadzania szkoleń.

Rozstrzygnięcie postepowania nr DFE/0415/06.15/AP

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0415/06.15/AP dotyczącego zapewnienia sal szkoleniowych oraz cateringu i noclegów dla uczestników/uczestniczek szkoleń i trenerów/trenerek w związku z realizacją szkoleń w ramach projektu „Efektywne zarządzanie zmianą kluczem do adaptacyjności pracowników polskich przedsiębiorstw w czasach spowolnienia gospodarczego".

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0366/06.15/AP/AK

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0366/06.15/AP/AK dotyczącego wyboru wykonawcy usług wydruku broszur z analizami w projekcie „Utworzenie Centrum Badań i Analiz”.

 

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0312/05.15/AP/AK

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0312/05.15/AP/AK dotyczącego wyboru Wykonawcy usług na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego w projekcie „Utworzenie Centrum Badań i Analiz”.

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0215/04.15/KR/DS

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0215/04.15/KR/DS dotyczącego wyboru wykonawców odpowiedzialnych za przygotowanie ekspertyz prawnych w ramach projektu „Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny poprzez mediacje”.

 

Szczegóły znajdą Państwo w wyciągu z protokołu wyboru wykonawcy. 

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0320/05.15/AP/JW

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0320/05.15/AP/JW, dotyczącego wyboru wykonawcy  audytu w projekcie „Zarządzanie innowacją. Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim”.

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0253/05.15/AP/AK

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0253/05.15/AP/AK, dotyczącego wyboru Wykonawcy usług przygotowania do druku podręcznika i 10 broszur z analizami oraz przygotowanie do druku i wydruk publikacji w projekcie „Utworzenie Centrum Badań i Analiz”.

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0292/05.14/EB

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, realizujący projekt pn. „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”, w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan, Związkiem Pracodawców Business Centre Club, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych informują iż, jako Zamawiający w procesie wyboru ofert w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr DFE/0292/05.14/EB z dnia 13 maja 2015 r., wybrał ofertę Pana Piotra Fuchsa, ul. Wojskowa 5/73, 60-792 Poznań.


Oferent spełnił kryteria formalne oraz otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej zawartymi w zapytaniu ofertowym. Szczegóły wyboru zostały zawarte zostały w  protokole wyboru wykonawcy.

 

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0262/05.15/EB

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, realizujący projekt pn. „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”, w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan, Związkiem Pracodawców Business Centre Club, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych informują iż, jako Zamawiający w procesie wyboru ofert w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 7 maja 2015 r., nr DFE/0262/05.15/EB wybrał ofertę firmy „CONGRESS-OR” Biuro Kongresów i Turystyki, Krystyna Ornatkiewicz, ul. Żurawia 47 lok. 304, 00-680 Warszawa

Oferent spełnił kryteria formalne oraz otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej zawartymi w zapytaniu ofertowym. Szczegóły wyboru zostały zawarte zostały w  protokole wyboru wykonawcy.

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0286/05.15/EB

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, realizujący projekt pn. „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”, w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan, Związkiem Pracodawców Business Centre Club, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych informują iż, jako Zamawiający w procesie wyboru ofert w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 8 maja 2015 r., nr DFE/0286/05.15/EB wybrał ofertę firmy Synkro Przemysław Borowczyński, Paweł Kalinowski Spółka Jawna; ul. Graniczna  59 D/7, 93-428 Łódź.


Oferent spełnił kryteria formalne oraz otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej zawartymi w zapytaniu ofertowym. Szczegóły wyboru zostały zawarte zostały w  protokole wyboru wykonawcy.

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0272/04.15/EB

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, realizujący projekt pn. „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”, w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan, Związkiem Pracodawców Business Centre Club, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych informują iż, jako Zamawiający w procesie wyboru ofert w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr DFE/0272/04.15/EB  z dnia 6 maja 2015 r., wybrał ofertę firmy Instytut Innowacji, ul. Czajcza 2a/13, 61-546 Poznań.

Oferent spełnił kryteria formalne oraz otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej zawartymi w zapytaniu ofertowym. Szczegóły wyboru zostały zawarte zostały w  protokole wyboru wykonawcy.

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0247/04.15/EB

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, realizujący projekt pn. „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”, w partnerstwie
z Konfederacją Lewiatan, Związkiem Pracodawców Business Centre Club, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych informują iż, jako Zamawiający w procesie wyboru ofert w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr DFE/0247/04.15/EB z dnia 17 kwietnia 2015 r. wybrał ofertę firmy Infor Biznes, z siedzibą przy ul. Okopowej 58/72, w Warszawie.

Oferent spełnił kryteria formalne oraz otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej zawartymi w zapytaniu ofertowym. Szczegóły wyboru zostały zawarte zostały w  protokole wyboru wykonawcy.

 

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0863/12.14/KR/DS

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0863/12.14/KR/DS dotyczącego wyboru prawników, którzy będą przygotowywać ekspertyzy dla przedsiębiorców w ramach projektu „Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny poprzez mediacje”.

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0813/11.14/KR/DS

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0813/11.14/KR/DS dotyczącego wyboru ekspertów mediatorów w ramach projektu „Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny poprzez mediacje”.

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0031/01.15/KR/MW

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0031/01.15/KR/MW dotyczącego organizacji konferencji w ramach projektu „Utrwalenie efektów partnerstwa polsko-szwajcarskiego w zakresie opracowania rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce”.

Pliki do pobrania

Rozstrzygniecie postępowania nr DFE/0030/01.15/KR/MW

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0030/01.15/KR/MW dotyczącego przygotowania opracowania dotyczącego procesu konsultacji społecznych oraz jego znaczenia i wpływu na kształt obowiązującego prawa podatkowego pn. „Przeprowadzenie konsultacji społecznych w obszarze prawa podatkowego” w ramach projektu „Utrwalenie efektów partnerstwa polsko-szwajcarskiego w zakresie opracowania rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce”.

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0025/01.15/KR/MW

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0025/01.15/KR/MW dotyczącego przygotowania do druku i druk publikacji w ramach projektu „Utrwalenie efektów partnerstwa polsko-szwajcarskiego w zakresie opracowania rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce”.

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie postepowania nr DFE/0903/12.14/KR/TW/EB

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, realizujący projekt pn. „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”, w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan, Związkiem Pracodawców Business Centre Club, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych informują iż, jako Zamawiający w procesie wyboru ofert w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr DFE/0903/12.14/KR/TW/EB z dnia 29 grudnia 2014 r. wybrał ofertę firmy Active V Media z Warszawy (00-105), ul. Twarda 16a.

Oferent spełnił kryteria formalne oraz otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej zawartymi w zapytaniu ofertowym. Szczegóły wyboru zostały zawarte zostały w  protokole wyboru wykonawcy.

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0781/21.10/KR/DS

W związku z realizacją projektu pn. „Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny poprzez mediacje”, Komisja Oceny Ofert dokonała wyboru Wykonawcy na przygotowanie ekspertyzy dot. efektywności kosztowej nakładów poniesionych na prewencje w konfliktach vs koszty konfliktów.

 

Szczegóły znajdą Państwo w wyciągu z protokołu wyboru wykonawcy.       

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0771/09.14/KR/AK

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum Badań i Analiz”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.5.2 przedstawiają w załączeniu wyciąg z protokołu rozstrzygający postępowanie na wykonanie usługi przygotowania strategii Centrum Badań i Analiz, modelu zarządzania wiedzą CBiA i podręcznika dla ekspertów CBiA.

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0716/09.30/KR/DS

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu pn. „Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny poprzez mediacje” został wyłoniony zwycięzca postępowania na zakup portalu internetowego oraz usług towarzyszących.

 

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie postępowania nr DD/0660/09.14/KR/MW

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DD/0660/09.14/KR/MW  dotyczącego przygotowania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Nowe rozwiązania w zarządzaniu HR kluczem do wzrostu adaptacyjności polskich przedsiębiorstw”.

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0591/08.14/KR/KKo

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku realizacją projektu pn. „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 poszukują Wykonawcy usług doradztwa indywidualnego.

 

W załączniku znajdą Państwo wyciąg z protokołu rozstrzygnięcia postępowania.

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0675/09.14/KR/JŁ

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce”, realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy planują zakupić materiały promocyjne.

 

W załączniku znajdą Państwo wyciąg z protokołu rozstrzygnięcia postępowania. 

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0678/09.14/KR/JŁ/AJ

Szanowni Państwo, 

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce”, realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy planują zakupić usługę przygotowania do druku i druk czterech publikacji.

 

W załączniku znajdą Państwo wyciąg z protokołu rozstrzygnięcia postępowania.

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0632/09.14/KR/JŁ

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce”, realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy planują zlecić organizację dwóch konferencji.

 

W załączniku znajdą Państwo wyciąg z protokołu postępowania. 

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0555/07.14/KR/ŁK

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0555/07.14/KR/ŁK dotyczącego koordynacji obsługi prawnej przedsiębiorców  oraz świadczenia uproszczonych porad prawnych  w ramach Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP.

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/059/08.14/KR/JŁ

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy RP dokonali wyboru wykonawcy uslugi emisji 4-stronicowej wkładki do ogólnopolskiego dziennika gospodarczego.

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0571/08.14/KR/JŁ

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy RP dokonali wyboru wykonawcy w związku z zakupem usługi opracowania propozycji zmian przepisów w ustawie o podatku VAT i ustawie Ordynacja podatkowa.

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE /0563/08.14/KR/JŁ

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy RP dokonali wyboru wykonawcy w związku ze zleceniem emisji 4-stronicowej wkładki w ogólnopolskim dzienniku.

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie postępowania DFE/04.14/0319/KR/AŻ

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją projektu pn. „Zarządzanie innowacją. Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 planują zakupic usługę z zakresu przeprowadzenia badania systemu zachęt podatkowych w Polsce i w Hiszpanii.

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE /0477/06.14/KR/AŻ

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją projektu pn. „Zarządzanie innowacją. Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 planują zakupić usługę doradztwa i tutoringu.

 

Poniżej znajdą Państwo wyciąg z protokłu wyboru wykonawcy.

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE /0486/06.14/KR/JŁ

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce”, realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko – Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy planują zakupić usługę opracowania merytorycznego dotyczącego prawa podatkowego na potrzeby szkolenia e-learningowe.

 

Poniżej znajdą Państwo wyciąg z protokłu wyboru wykonawcy.

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE /0485/06.14/KR/JŁ

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce”, realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko – Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy planują zakupić usługę przygotowania do druku i druku insertu - wkładki do gazety.

 

Poniżej znajdą Państwo wyciąg z protokłu wyboru wykonawcy.

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0329/05.14/KR/KKo

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0329/05.14/KR/KKo, dotyczącego zakupu scenariuszy do szkoleń e-learningowych w ramach projektu „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2.

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0328/05.14/KR/KKo

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0328/05.14/KR/KKo, dotyczącego zakupu usługi przygotowania procedury diagnostycznej oraz jej przeprowadzenia w 110 firmach w ramach projektu „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2.

Rozstrzygnięcie postępowania nr DD/0262/04.14/KR/MW

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DD/0262/04.14/KR/MW dotyczącego przygotowania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wdrażania normy SA8000 w wybranych przedsiębiorstwach w Polsce w ramach projektu „Nowe rozwiązania w zarządzaniu HR kluczem do wzrostu adaptacyjności polskich przedsiębiorstw”.

 

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0104/02.14/TW/KK

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0104/02.14/TW/KK, dotyczącego zakupu platformy e-learningowej w ramach projektu „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2.

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0103/02.14/TW/KK

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0103/02.14/TW/KK, dotyczącego zakupu platformy diagnostycznej w ramach projektu „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2.

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0102/02.14/TW/KK

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0102/02.14/TW/KK, dotyczącego zakupu scenariuszy do szkoleń e-learningowych w ramach projektu „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2.

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0101/02.14/TW/KK

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0101/02.14/TW/KK, dotyczącego zakupu materiałów merytorycznych do szkolenia e-learningowego w ramach projektu „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2.

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0100/02.14/TW/KK

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0100/02.14/TW/KK, dotyczącego zakupu usługi przygotowania procedury diagnostycznej oraz jej przeprowadzenia w 110 firmach w ramach projektu „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2.

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/00106/02.14/TW/JB

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/00106/02.14/TW/JB, dotyczącego opracowania szkolenia e-learningowego w ramach projektu „Utworzenie partnerstwa polsko szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce”,  realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko – Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0105/02.14/TW/JB

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0105/02.14/TW/JB dotyczącego opracowania i wdrożenia platformy e-learningowej z funkcjonalnościami strony internetowej w ramach projektu „Utworzenie partnerstwa polsko szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce”,  realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko – Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/1166/12.13/TW/ŁK

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/1166/12.13/TW/ŁK w związku z naborem na stanowisko Specjalisty/-ki telesprzedaży (telemarketer/-ka).

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/1165/12.13/TW/ŁK

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/1165/12.13/TW/ŁK w związku z naborem na stanowisko Specjalisty/-ki ds. promocji i upowszechniania.

Unieważnienie zaproszenia do składania ofert nr DFE/0882/11.13/TW/JB

Szanowni Państwo,

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej unieważniają zaproszenie do składania ofert nr DFE/0882/11.13/TW/JB dotyczące zakupu usługi przygotowania strategii  Centrum Badań i Analiz  oraz modelu zarządzania wiedzą CBiA i podręcznika dla ekspertów CBiA.

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup usługi rekrutacji i utworzenia bazy ekspertów Centrum Badań i Analiz

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0881/11.13/TW/JB dotyczącego zakupu usługi rekrutacji i utworzenia bazy ekspertów Centrum Badań i Analiz. 

Informacja o wynikach wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego z dnia 9 stycznia 2014 r., nr DFE/ 0004/01.14/TW/EB

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, realizujący projekt pn. „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”, w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan, Związkiem Pracodawców Business Centre Club, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych informują iż, jako Zamawiający w procesie wyboru ofert w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr DFE/ 0004/01.14/TW/EB z dnia 9 stycznia 2014 r.,. wybrał ofertę firmy Agrotec Polska Sp. z o.o., ul. Dzika 19/23 lok. 55, 00-172 Warszawa


Oferent spełnił kryteria formalne oraz otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej zawartymi w zapytaniu ofertowym. Szczegóły wyboru zostały zawarte zostały w  protokole wyboru wykonawcy.

Rozstrzygnięcie postępowania nr DD/0948/12.13/KR/MW

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DD/0948/12.13/KR/MW  dotyczącego przygotowania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wdrażania normy SA8000 w wybranych przedsiębiorstwach w Polsce w ramach projektu „Nowe rozwiązania w zarządzaniu HR kluczem do wzrostu adaptacyjności polskich przedsiębiorstw”.

Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie zakupu usługi przygotowania do druku i druku dwóch publikacji

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/1176/12.13/TW/JB dotyczącego zakupu usług przygotowania do druku i druku publikacji pt. „Doświadczenia w prowadzeniu dialogu społecznego Schweizerischer Gewerbeverband sgv” oraz przygotowania do druku i druku raportu końcowego z badań polskiego sektora MŚP pod kątem problemów związanych z rozliczeniami podatkowymi.

Pliki do pobrania

Informacja o wynikach wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego z dnia 13 grudnia 2013 r., nr DFE/ 0976/12.13/TW/EB

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, realizujący projekt pn. „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”, w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan, Związkiem Pracodawców Business Centre Club, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych informują iż, jako Zamawiający w procesie wyboru ofert w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr DFE/ 0976/12.13/TW/EB z dnia 13 grudnia 2013 r. wybrał ofertę firmy Active V Media sp. z o.o., ul. Twarda 16a, 00-105 Warszawa.

Oferent spełnił kryteria formalne oraz otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodniez kryteriami oceny merytorycznej zawartymi w zapytaniu ofertowym. Szczegóły wyboru zostały zawarte w  protokole wyboru wykonawcy.

Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie badania potencjału i badania foresight w ramach Centrum Badań i Analiz

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania na realizację usługi badania potencjału i badania foresight (wyprzedzającego) w ramach Centrum Badań i Analiz.

 

Szczegółowe informacje na temat rozstrzygnięcia zawiera protokół nr DFE/1181/12.13/TW/JB

 

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0878/11.13/TW

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania, z dn. 7 listopada 2013 r., nr DFE/0878/11.13/TW w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyłonienia Eksperta Merytorycznego.

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0833/10.13/TW/JB

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0833/10.13/TW/JB dotyczącego przygotowanie analizy wpływu podatku VAT oraz jego regulacji prawnych na rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

Pliki do pobrania

Protokół.

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0834/10.13/TW/JB

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0834/10.13/TW/JB dotyczącego przygotowanie analizy sposobu ustalenia progów podatku VAT i ich wpływu na rozwój przedsiębiorczości na przykładzie 11 krajów europejskich, które mają zbliżone do Polski uwarunkowania instytucjonalno – gospodarcze.

Pliki do pobrania

Protokół.

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0637/08.13/TW/ŁK

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0637/08.13/TW/ŁK dotyczącego wykonania walidacji metodyki ZZPI.

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0636/08.13/TW/ŁK

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0636/08.13/TW/ŁK dotyczącego wykonania ekspertyzy metodyki ZZPI.

Protokół wyboru wykonawcy badania sektora MSP

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania na przeprowadzenie badania pn. „Badanie polskiego sektora MŚP dotyczące problemów w obszarze obowiązującego prawa podatkowego”.

 

Szczegółowe informacje na temat rozstrzygnięcia zawiera poniższy protokół.

Rozstrzygnięcie postepowania nr DFE/0558/07.13/TW/ŁK

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku realizacją ponadnarodowego projektu rozwojowego  „Zarządzanie innowacją. Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim” planują przeprowadzić działania mające na celu podniesienie poziomu adaptacyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2.

 

Infomacje na temat rozstrzygnięcia zawiera poniższy wyciąg z protokołu.

 

 

 

Pliki do pobrania

Wyciąg z protokołu

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0520/07.13/TW/ŁK

Szanowni Państwo,
 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania nr DFE/0520/07.13/TW/ŁK, na walidację hiszpańskiej metodyki zarządzania innowacyjnością INNOSYZ.

 

Szczegółowe infomacje na temat rozstrzygnięcia zawiera poniższy wyciąg z protokołu.

Pliki do pobrania

Wyciąg z protokołu

Rozstrzygnięcie postępowania nr DFE/0506/06.13/TW/ŁK

Szanowni Państwo,
 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania nr DFE/0506/06.13/TW/ŁK, na ekspertyzę hiszpańskiej metodyki zarządzania innowacyjnością INNOSYZ.

 

Szczegółowe infomacje na temat rozstrzygnięcia zawiera poniższy wyciąg z protokołu.

Pliki do pobrania

Wyciąg z protokołu

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem postępowania nr DFE/0134/01.13/TW/ŁK na wykonanie konsultacji i przygotowanie raportów w ramach projektu „Zarządzane Innowacją. Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim”.

Wyciąg z protokołu

WYCIĄG Z PROTOKOŁU OCENY OFERT DOKONANEJ W ZWIĄZKU Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2012 r. NA TŁUMACZENIE ZWYKŁE PISEMNE PUBLIKACJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA JĘZYK POLSKI STANDARDU SA8000, DLA PROJEKTU „NOWE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU HR KLUCZEM DO WZROSTU ADAPTACYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIOSTW”, REALIZOWANEGO PRZEZ PRACODAWCÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Pliki do pobrania

wyciąg z protokołu

Wyciąg z protokołu

WYCIĄG Z PROTOKOŁU OCENY OFERT DOKONANEJ W ZWIĄZKU Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2012 r. NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI DLA PROJEKTU „NOWE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU HR KLUCZEM DO WZROSTU ADAPTACYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIOSTW”, REALIZOWANEGO PRZEZ PRACODAWCÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pliki do pobrania

Wyciąg z protokołu.

Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego realizacji zadań zleconych w projekcie „Zarządzanie innowacją. Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim”

 

W dniu 27 września 2012 r. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej dokonali wyboru Wykonawcy w postępowaniu dotyczącym realizacji zadań zleconych w projekcie „Zarządzanie innowacją. Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim”.

 

W wyniku oceny ofert Pracodawcy RP wybrali ofertę konsorcjum firm: F5 Konsulting Sp. z o.o. – Lider konsorcjum; Business Media Software Solutions Sp. z o.o. – Członek konsorcjum.

 

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej wyciągiem z protokołu.

Pliki do pobrania

Wyciąg z protokołu.

Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego przeprowadzenia audytu zewnętrznego

W dniu 21 sierpnia 2012 r. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej dokonali wyboru Wykonawcy w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia audytu zewnętrznego oraz opracowania i przedstawienia Zamawiającemu raportu z audytu dla projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”

 

W wyniku oceny ofert Pracodawcy RP wybrali ofertę firmy „Euroin i Partnerzy” Audytorzy i Konsultanci Sp. z o.o.".

 

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej wyciągiem z protokołu.

 

 

Pliki do pobrania

Wyciąg z protokołu.

Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego przygotowania oraz druku publikacji

W dniu 20 sierpnia 2012 r. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej dokonali wyboru Wykonawcy w postępowaniu dotyczącym przygotowania oraz druku publikacji podsumowującej projekt „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”. W wyniku oceny ofert Pracodawcy RP wybrali ofertę firmy „Studio Projektowe Kiwi Dominik Strzałkowski”.

 

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej wyciągiem z protokołu.

 

Pliki do pobrania

Wyciąg z protokołu.

Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego przygotowania płyty CD oraz prezentacji

W dniu 20 sierpnia 2012 r. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej dokonali wyboru Wykonawcy w postępowaniu dotyczącym przygotowania płyty CD oraz prezentacji podsumowującej projekt „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”. W wyniku oceny ofert Pracodawcy RP wybrali ofertę firmy „Rzeczy Obrazkowe”.

 

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej wyciągiem z protokołu.

 

Pliki do pobrania

Wyciąg z protokołu.

Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego tłumaczenia zwykłego pisemnego publikacji z języka polskiego na język angielski

W dniu 20 sierpnia 2012 r. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej dokonali wyboru Wykonawcy w postępowaniu dotyczącym wykonania tłumaczenia zwykłego pisemnego publikacji z języka polskiego na język angielski. W wyniku oceny ofert Pracodawcy RP wybrali ofertę firmy Centrum Językowe Idea.
 

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej wyciągiem z protokołu.
 

Pliki do pobrania

Wyciąg z protokołu.

Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego zaprojektowania i wykonania statuetki

W dniu 25 czerwca 2012 r. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej dokonali wyboru Wykonawcy w postępowaniu dotyczącym zaprojektowania i wykonania statuetki – nagrody w konkursie Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu 2012. W wyniku oceny ofert Pracodawcy RP wybrali ofertę firmy "Smaga Projektanci".

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej wyciągiem z protokołu.

Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego organizacji gali

W dniu 6 czerwca 2012 r. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej dokonali wyboru Wykonawcy w postępowaniu dotyczącym organizacji gali Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu 2012. W wyniku oceny ofert Pracodawcy RP wybrali ofertę firmy "Kręgliccy – Restauracje i Catering".

 

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej wyciągiem z protokołu.

Szanowni Państwo,
 

W dniach 27-28 marca 2012 r. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej dokonali wyboru Wykonawcy elektronicznych formularzy rekrutacyjnych na potrzeby projektu „Mediator pilnie poszukiwany”. W wyniku analizy ofert, wybrano ofertę firmy „Mixmultimedia Magdalena Mróz”. Oferta okazała się najkorzystniejsza we wszystkich ocenianych kryteriach. Więcej szczegółów znajduje się w załączonym wyciągu z protokołu oceny.

 

Od powyższego wyboru nie przysługuje odwołanie.
 

Dostawcy książek naukowych i podręczników dla uczestników szkolenia "Jak rozmawiać z Schumannem?"

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej realizując współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt szkoleniowy pt. „Jak rozmawiać z Schumannem?” wyłonili dostawców książek naukowych i podręczników dla uczestników.


Najlepszą cenę łączną zaproponowała „Super Siódemka” Hurt Książek Spółka Jawna, która równocześnie przedstawiła najlepszą jednostkową dla ofertę dla 5 z 8 pozycji.
 

W załączeniu szczegółowe porównanie złożonych ofert.
 

Pytania proszę kierować do Tomasza Włodarskiego, pod nr tel. 22 518 87 18 lub na adres:
 

Działania hiszpańskich organizacji pracodawców na rzecz zwiększania adaptacyjności na rynku pracy – wzorem dla Polski

Dziękujemy wszystkim za przesłanie ofert na przeprowadzenie audytu projektu pt. "Działania hiszpańskich organizacji pracodawców na rzecz zwiększania adaptacyjności na rynku pracy – wzorem dla Polski” finansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, poddziałanie 2.1.2.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniliśmy wykonawcę do przeprowadzenia audytu w/w projektu , którego oferta została najwyżej oceniona biorąc pod uwagę kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym.

 

Wykonawcą audytu została firma Global Erisson Consulting Sp. z o.o.

 

W załączeniu zestawienie wszystkich otrzymanych ofert wraz z przyznaną punktacją.

 

Lp.

Nazwa firmy

suma punktów

1

Global Erission Consulting Sp. z o.o.

95

2

Doradca Auditors Sp. z o.o.

89

3

EURO-in i PARTNERZY AUDYTORZY, KONSULTANCI I KSIĘGOWI, SP. z o.o.

86

4

JPA International Biuro Ekonomiczno-Prawne PROMAR Sp. z o.o.

45

5

Audito Sp. z o.o.

41

6

POL-TAX SP. z o.o.

11

7

Biuro Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o.

9

8

Audyt Wycena Doradztwo Rafał Sosnkowski

9

9

Dossier Sp z o.o.

6

10

Akar Sp. z o.o.

0

11

Audit Consult Sp. z o.o.

0

12

A. BOMBIK Kancelaria Biegłego Rewidenta Sp. z o.o.

0

 

Gratulujemy firmie Global Erisson Consulting Sp. z o.o. a wszystkim Państwu dziękujemy za nadesłane oferty.

 

Pytania proszę kierować do Małgorzaty Wójtowicz, pod nr tel. 22 518 87 38 lub na adres:

 

Recenzja koncepcji Centrum Szkolenia Pracodawców RP

W ramach realizowanego przez Departament Funduszy Europejskich projektu pt. „Działania hiszpańskich organizacji pracodawców na rzecz zwiększania adaptacyjności na rynku pracy – wzorem dla Polski", współfinansowanego ze środków EFS w ramach poddziałania 2.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki („Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności”), przewidziane zostało zlecenie przygotowania recenzji koncepcji Centrum Szkoleń Pracodawców RP, dokumentu strategicznego wyznaczającego zasady działania i funkcjonowania ciała odpowiadającego za kreowanie polityk kształcenia i planów szkoleniowych w podmiotach zrzeszonych, opracowującego ofertę szkoleń pracowników opartą o badania potrzeb szkoleniowych oraz wykorzystującego nowe technologie i adaptującego najnowsze rozwiązania szkoleniowe z krajów europejskich.

 

Zgodnie z § 14 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA – POKL. 02.01.02-00-041/09 wybór wykonawcy badania został przeprowadzony zgodnie z zasadami przejrzystości i uczciwej konkurencji.
 

Procedura wyboru przebiegała następująco:
1. Przygotowanie zapytania ofertowego.
2. Przygotowanie listy osób (na podstawie rozeznania internetowego) i rozesłanie do nich zapytania ofertowego drogą elektroniczną,
3. Zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie www.pracodawcyrp.pl
4. Analiza i porównanie ofert otrzymanych od potencjalnych wykonawców (lista oferentów w załączniku). Analiza i porównanie ofert zostało przeprowadzone w oparciu o kryteria oceny zawarte w zapytaniu ofertowym, tzn.:

  • doświadczenie oferenta (waga 45%),
  • cena (waga 45%)
  • referencje (waga 10%)

 

5. Podsumowanie ocen i wyłonienie oferty z największą liczbą punktów. Szczegółowe zestawienie ocen znajduje się w załączniku.

 

Dziękujemy wszystkim za przesłanie ofert na przygotowanie recenzji Koncepcji Szkoleń Pracodawców RP, Na podstawie przeprowadzonego postępowania wybrana została oferta firmy Doradztwo Biznesowe-Experientia Iwona Kwarciak-Porowska na wykonawcę w/w recenzji. Za wyborem tego podmiotu przemawia duże doświadczenie w przygotowywaniu, wdrażaniu i realizacji projektów szkoleniowych, także współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

 

Pytania proszę kierować do Tomasza Włodarskiego, pod nr tel. 22 518 87 18 lub na adres:

 

 

  • Rozstrzygnięte