English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Dialog Rada Dialogu Społecznego
Zakładki 3
zakladki_video

Rada Dialogu Społecznego

DRUKUJ

Rada Dialogu Społecznego to instytucja dialogu trójstronnego w Polsce, funkcjonująca na poziomie centralnym. Stanowi ona forum współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej. Została utworzona na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Rada Dialogu Społecznego zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych.

 

Prace nad nową ustawą zostały zainicjowane przez partnerów społecznych. Porozumienie w sprawie projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego strony pracodawców, związków zawodowych oraz rządowa podpisały 21 marca 2015 r.

 

Cele Rady Dialogu Społecznego:

 • zapewnienie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej;
 • realizacja zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia;
 • działanie na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej;
 • wspieranie prowadzenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

Skład

Członkami Rady Dialogu Społecznego są przedstawiciele: rządu, reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców.

Reprezentatywne organizacje pracodawców:

 • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Konfederacja „Lewiatan”,
 • Związek Rzemiosła Polskiego,
 • Business Centre Club – Związek Pracodawców.

 

Reprezentatywne organizacje związkowe:

 • NSZZ „Solidarność”,
 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
 • Forum Związków Zawodowych.

 

Kompetencje

Rada Dialogu Społecznego ma prawo:

 • przygotowywać projekty aktów prawnych, które są obligatoryjnie rozpatrywane przez Radę Ministrów (tzw. quasi inicjatywa ustawodawcza);
 • występować do właściwego ministra z wnioskiem o wydanie lub zmianę aktu prawnego;
 • wnioskować do Rady Ministrów o przeprowadzenie wysłuchania publicznego w sprawie projektu aktu normatywnego;
 • kierować zapytania do właściwych ministrów, którzy muszą udzielić na nie odpowiedzi w terminie do 30 dni;
 • występować do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, jeżeli w orzecznictwie Sądu Najwyższego lub sądów powszechnych ujawniły się rozbieżności w wykładni prawa.

 

Do zadań Rady Dialogu Społecznego należy:

 • opiniowanie projektów aktów prawnych;
 • opiniowanie wstępnej prognozy wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej oraz przedstawianie propozycji w sprawie wzrostu w następnym roku wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także zwiększenia minimalnego wynagrodzenia oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • opiniowanie założeń projektu budżetu państwa oraz projektu ustawy budżetowej;
 • przedstawianie stanowisk w sprawach wniesionych przez Radę Ministrów, jej członków i inne organy państwowe;
 • rozpatrywanie kierowanych do Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego wniosków dotyczących spraw objętych zakresem właściwości Rady Dialogu Społecznego.

 

Członkami Rady Dialogu Społecznego z ramienia Pracodawców RP są:

 1. Andrzej Malinowski
 2. Iwona Sroka
 3. Rafał Baniak
 4. Jarosław Zagórowski
 5. Jan Buczek
 6. Joanna Makowiecka-Gaca