English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Dialog Rada Dialogu Społecznego Zespół problemowy ds. prawa pracy
Zakładki 3
zakladki_video

Zespół problemowy ds. prawa pracy

DRUKUJ

Do zadań zespołu problemowego ds. prawa pracy należy wypracowanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

 

Przedstawiciele Pracodawców RP:

Monika Gładoch

Iwona Szmitkowska

Posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Prawa Pracy

6 kwietnia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" im. A. Bączkowskiego przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie odbędzie się Posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Prawa Pracy. Zespołowi przewodniczy Jacek Męcina.

 

Tematyka posiedzenia:

  1. Zakończenie prac nad zagadnieniem pracy tymczasowej.
  2. Dyskusja nad przedstawionym przez Komisję Europejską w dniu 8 marca br. projektem dyrektywy zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
  3. Sprawy różne.

Zmiany w pracy tymczasowej w Radzie Dialogu Społecznego

Zespół problemowy ds. prawa pracy RDS poparł kierunek zmian w projekcie nowelizacji w przepisach dotyczących pracy tymczasowej. Omówiono też prace związane z organizacją Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

 

W trakcie posiedzenia 1 marca zespół dyskutował nad projektem nowelizacji dotyczącej zmian w zakresie pracy tymczasowej. Projekt ten został przygotowany jeszcze przez poprzednią ekipę rządzącą, ale po wprowadzeniu pewnych modyfikacji będzie on dalej procedowany. Jak zapowiedział wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed do końca marca zostanie przygotowana jego finalna wersja uwzględniająca rozwiązania wypracowane na drodze porozumienia pomiędzy organizacjami pracodawców a związkami zawodowymi.

 

Wszystkie organizacje poparły kierunek zaproponowanych zmian prawnych i zgodziły się z potrzebą ograniczenia patologii występujących na rynku pracy tymczasowej. Podkreślały, że konieczne jest podnoszenie standardów dotyczących funkcjonowania agencji zatrudnienia oraz zwiększanie bezpieczeństwa pracowników tymczasowych.

 

Strona pracodawców zwróciła jednak uwagę na to, że niektóre propozycje zgłoszone jeszcze w 2014 r. podczas prac Okrągłego Stołu Pracy Tymczasowej nie znalazły się w przedmiotowym projekcie. Dotyczy to m.in. postulatu wprowadzenia rejestru agencji czy gwarancji bankowych. Dlatego warto dodać te rozwiązania, w szczególności, że strona związkowa gotowa jest je poprzeć. Kwestią najbardziej sporną pozostaje jednak dopuszczalna długość okresu wykonywania pracy przez pracowników tymczasowych u jednego pracodawcy użytkownika. Pracodawcy wnioskują o wydłużenie tego okresu z 18 miesięcy do 24 miesięcy. W toku dyskusji ustalono, że w dialogu autonomicznym zostaną podjęte dalsze prace w celu wypracowania wspólnych postulatów strony społecznej. Resort pracy zobowiązał się natomiast do respektowana uzgodnień podjętych w tym zakresie przez partnerów społecznych.

 

Podczas posiedzenia Zespołu wiceminister Stanisław Szwed na wniosek Pracodawców RP przedstawił także kwestie organizacyjno-prawne związane z powołaniem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. W skład samej Komisji wejdzie po siedmiu przedstawicieli strony społecznej RDS (czyli 1 przedstawiciel z każdej organizacji) oraz siedmiu reprezentantów strony rządowej. Przy czym mają być oni ekspertami specjalizującymi się w prawie pracy. Przewodniczącym tego gremium byłby przedstawiciel rządu, a jego zastępcą – reprezentant strony społecznej. Komisja miałaby rozpocząć prace od września br. i funkcjonowałaby przez 18 miesięcy. Efektem jej prac ma być przygotowanie dwóch projektów Kodeksu pracy – indywidualnego i zbiorowego. Podstawę prawną działania Komisji będzie stanowiło rozporządzenie wydane przez Prezesa Rady Ministrów. Zostanie ono skonsultowane z partnerami społecznymi na forum Zespołu problemowego ds. prawa pracy.

Zespoły problemowe RDS dyskutowały o projekcie nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

Podczas wspólnego posiedzenia Zespołu ds. prawa pracy oraz Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego, które odbyło się 19 kwietnia br., partnerzy społeczni wraz ze stroną rządową rozpoczęli dyskusję nad projektem zmieniającym ustawę o związkach zawodowych. Zarówno pracodawcy, jak i strona związkowa zgłosili wątpliwości do propozycji przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Jak zaznaczyli przedstawiciele ministerstwa celem projektu jest rozszerzenie prawa koalicji, zgodnie z intencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r., na osoby samozatrudnione oraz pracujące na umowach cywilnoprawnych. W konsekwencji przysługiwałyby im przywileje związkowe, m.in. szczególna ochrona zatrudnienia oraz tzw. etaty związkowe. Planowana nowelizacja uwzględnia również szereg innych problematycznych zagadnień, które wymagały uregulowania, jak chociażby kwestia doraźnej czynności związkowej czy podwyższenie progów reprezentatywności związkowej.

 

Jednak w ocenie strony pracodawców rozwiązania zaproponowane przez ministerstwo mogą okazać się niezgodne z Konstytucją RP oraz standardami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Podobne zastrzeżenia zgłosiła strona związkowa, która uznała, że projekt nie realizuje w pełni wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego rozszerzenia prawa koalicji. Organizacje pracodawców zaznaczyły, że planowane zmiany wykraczają poza kwestie poruszone w orzeczeniu TK oraz ustalenia podjęte na przestrzeni ostatnich lat przez partnerów społecznych w ramach dialogu autonomicznego. Z uwagi na ich rewolucyjny charakter oraz szereg zgłoszonych przez strony uwag pracodawcy zawnioskowali o wydłużenie terminu konsultacji społecznych i podjęcie prac nad projektem w ramach dialogu autonomicznego na forum Rady Dialogu Społecznego. Uczestnicy posiedzenia poparli takie rozwiązanie i ustalili, że strony do końca maja br. przedstawią swoje stanowiska, a następnie przystąpią do wspólnych negocjacji.

 

Pan Wiceminister Stanisław Szwed zapewnił, iż jest otwarty na dialog z partnerami społecznymi, a wypracowane przez strony propozycje zostaną uwzględnione przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ostatecznej wersji projektu.