English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

O Komisji Trójstronnej

DRUKUJ

Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno – Gospodarczych

Początek urynkowienia polskiej gospodarki to uchwalenie 23 grudnia 1988r. Ustawy o działalności gospodarczej. W maju 1991 roku uchwalono trzy ustawy (o związkach zawodowych, o organizacjach pracodawców oraz o rozwiązywaniu sporów zbiorowych). Zawarto Pakt o przedsiębiorstwie państwowym. Jego składnikiem było postanowienie o utworzeniu Komisji Trójstronnej, łączącej przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pracodawców i rządu. W lutym 1994 r. powołano w drodze uchwały Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. W jej skład weszło po 4 przedstawicieli rządu, konfederacji pracodawców, „Solidarności” i OPZZ oraz po jednym z pozostałych 7 związków zawodowych. Trójstronna Komisja w lipcu 2001 roku uzyskała rangę ustawową.

W lipcu 2001 roku Sejm przyjął ustawę o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Pomimo konsultacyjnego charakteru Trójstronnej Komisji, nadal pozostaje ona jedną z najważniejszych instytucji negocjacyjnego ładu społecznego i jest podstawowym narzędziem uspołecznienia procesów podejmowania decyzji w istotnych sprawach społecznych.

Ostatnim doniosłym osiągnięciem dialogu społecznego w Polsce było wypracowanie, w toku dialogu autonomicznego, Pakietu Działań Antykryzysowych. Dokument ten, przekazany 13 marca 2009 roku, zawiera zestaw działań, które w ocenie partnerów społecznych są skuteczną bronią w walce ze spowolnieniem gospodarczym. Rząd zobowiązał się do wdrożenia w życie wszystkich punktów Pakietu. Niestety nie dotrzymał słowa – nie uchylono np, pomimo osobistych zapewnień Prezesa Rady Ministrów, tzw. ustawy kominowej.