English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Działalność w UE

DRUKUJ

 

CEEP
Europejska Organizacja Pracodawców Sektora Publicznego (European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest - CEEP). Członkiem CEEP jest polska sekcja CEEP, która składa się z przedsiębiorstw użytecznośći publicznej skupionych w Pracodawcach Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczącym polskiej sekcji jest Pan Mirosław Motyka z firmy Arcelormittal.
 
CEEP jest europejskim stowarzyszeniem reprezentującym:
 • Organizacje pracodawców i przedsiębiorstwa z udziałem publicznym
 • Przedsiębiorstwa pożytku publicznego
 • Jednym z trzech partnerów społecznych uznawanych przez Komisję Europejską reprezentującym Pracodawców sektora publicznego.

 

CEEP i jego Sekretariat Generalny w Brukseli reprezentuje interesy swoich członków przed europejskimi instytucjami. CEEP posiada bardzo dobre kontakty z dyrektoriatami Komisji Europejskiej, przedstawicielami Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Pozycja europejskiego partnera dialogu społecznego pozwala CEEP na kontakty z przedstawicielami Komisji Europejskiej na najwyższym szczeblu. CEEP posiada swoich reprezentantów w różnorodnych komitetach oraz ciałach konsultacyjnych instytucji europejskich, co pozwala na bieżące monitorowanie inicjatyw europejskich będących przedmiotem zainteresowania członków CEEP. To pozwala na bieżące informowanie członków oraz angażowanie ich w proces legislacyjny na wczesnym etapie konsultacji.
 
Organizacja, występując w roli partnera społecznego uznanego przez Komisję Europejską:
 • Reprezentuje przedsiębiorstwa publiczne oraz przedsiębiorstwa pożytku publicznego przed instytucjami UE, promując innowacyjne projekty w interesie sektora publicznego i walcząc o odrzucenie rozwiązań niekorzystnych
 • Uczestniczy w dialogu społecznym na poziomie europejskim.

 

Więcej: www.ceep.org 
 
 
Europejska Fundacja ds. Poprawy Warunków Życia i Pracy
 
Fundacja jest jednym z pierwszych organów Unii Europejskiej. Została powołana przez Radę Europy (Rozporządzenie Rady (EEC) Nr 1365/75 z 26 maja 1975), aby przyczynić się do planowania i poprawy warunków życia i pracy w Europie.
 
Misja:
Dostarczanie informacji, porad i ekspertyz na temat warunków pracy i stosunków przemysłowych i zarządzania zmianą w Europie – dla kluczowych podmiotów w obszarze polityki społecznej UE, opracowanych na podstawie porównywalnych informacji, badań i analiz.
 
Tematy:
 • Zatrudnienie i warunki pracy
 • Równowaga między pracą a życiem
 • Stosunki między pracodawcą a pracownikami
 • Społeczna spójność

 

Główni odbiorcy informacji:
 • Pracodawcy
 • Decydenci UE
 • Rządy
 • Związki zawodowe

 

Trzy zadania główne:
 • Monitorowanie zmian
 • Badania
 • Komunikowanie i dzielenie się pomysłami oraz doświadczeniem
 
Lifelong Learning Programme
Program Uczenie się przez całe życie jest kolejną inicjatywą w obszarze edukacji i nauki, którą przyjął Parlament Europejski i Rada w dniu 15 listopada 2006 r. Obejmuje on okres od 2007 do 2013 roku, uczestniczy w nim 31 krajów: 27 krajów Unii Europejskiej, kraje EFTA i EOG - Islandia, Norwegia i Lichtenstein oraz Turcja jako kraj kandydujący. Całkowity budżet programu szacuje się na 784 mln euro.
 
Podstawowym celem programu Uczenie się przez całe życie jest wspieranie realizacji Strategii lizbońskiej, a więc stymulowanie rozwoju gospodarczego w państwach członkowskich poprzez edukację i rozwój różnych dyscyplin naukowych. Program powinien również przyczynić się do budowania społeczeństwa wiedzy, podnoszenia poziomu zatrudnienia w państwach członkowskich, a także budowania spójności społecznej w całej Europie.
 
Począwszy od 2007 roku program Lifelong Learning łączy ze sobą istniejące już programy unijne:
 • Comenius - adresowany do uczniów i nauczycieli, uczących się w szkołach podstawowych i średnich. Wspiera kooperację szkół w całej Europie w zakresie wspólnej pracy nad projektami dotyczącymi nauki języków obcych i innych aspektów nauczania
 • Erasmus - skierowany do studentów szkół wyższych, kadry naukowej, dydaktycznej i administracyjnej uczelni. Wspiera instytucje kształcenia wyższego w całej Europie w zakresie prac nad wspólnymi projektami dotyczącymi rozwoju edukacji i innych dziedzin.
 • Leonardo da Vinci umożliwia osobom uczącym się - w ramach kształcenia zawodowego i różnego rodzaju szkoleń - zdobywanie doświadczenia zawodowego i rozwijanie swojej kariery poprzez prace w innych krajach
 • Grundtvig wspiera działalność małych grup społecznych. Ma na celu rozwijanie podstawowych umiejętności i pobudzanie uczestników do pełnienia bardziej aktywnej roli w społeczeństwie. Program ten adresowany jest także do osób dorosłych uczących się.

 

W skład LLP wchodzą także:
 • program przekrojowy (transversal programme) - ukierunkowany na wspieranie wspólnej polityki, promowanie nauki języków obcych, wspieranie nowych inicjatyw w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii, tworzenie i publikowanie materiałów edukacyjnych dotyczących programów.
 • program Jean Monnet - zachęcający kraje Europy do szerszej współpracy w zakresie integracji na poziomie szkolnictwa wyższego
 • Youth in Action - oferujący wsparcie dla szerokiego zakresu działalności prowadzonej przez młodych ludzi miedzy 13 i 30 rokiem życia