English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

EKES (Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny)

27-01-2009

Podczas sesji plenarnej, która odbyła się w dniach 14–15 stycznia 2009 r., EKES (Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny) przyjął zdecydowaną większością głosów opinię w sprawie europejskiego planu naprawy gospodarczej. Opinia skupia się na analizie zaproponowanej strategii przezwyciężenia kryzysu gospodarczego, poprzez nowe uregulowania zmierzające do ochrony najbardziej narażonych członków społeczeństwa oraz do wsparcia firm, które znalazły się w trudnej sytuacji.
EKES w opinii sporządzonej przez sprawozdawcę Thomasa Delapinę (Grupa II – Pracodawcy, Austria) popiera program naprawy zaproponowany przez Komisję, ale wzywa równocześnie do natychmiastowego wprowadzenia go w życie. Wyraża także pewne zastrzeżenia co do przeznaczonych środków, które mogą okazać się niewystarczające.
Przedsięwzięte środki, mające na celu wsparcie gospodarki okażą się skuteczne wtedy, gdy w pełni zostanie odbudowana zdolność funkcjonowania sektora finansowego. W tym celu należy również przewidzieć reorganizację i nowe uregulowania rynków finansowych, co w konsekwencji wpłynie na odbudowę zaufania. Tymczasem Komitet z zadowoleniem przyjmuje wysiłki podjęte na rzecz skuteczniejszej ochrony najbardziej narażonych jednostek społeczeństwa.
Szczegóły proponowanego planu naprawy
Został zaproponowany bodziec budżetowy na lata 2009–2010 w wysokości 1,5% PKB Unii Europejskiej, co stanowi 200 mld euro. Państwa członkowskie i instytucje europejskie chcą przedsięwziąć konkretne działania mające na celu pobudzenie inwestycji, stworzenie miejsc pracy i pomoc osobom bezrobotnym w ponownym znalezieniu pracy.
Europejski Fundusz Społeczny pokryje koszty działań zmierzających do promowania zatrudnienia, zwłaszcza wśród grup społecznych w najtrudniejszej sytuacji. Więcej środków przeznaczy się między innymi na fundusze na rzecz osób bezrobotnych, gospodarstwa domowe o niskich dochodach, pomoc w postaci pożyczek dla MŚP, a
także na walkę ze zmianami klimatycznymi. Przewidziano także obniżenie podatków oraz tymczasowe obniżenie podstawowej stawki podatku VAT.