English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

ILO

DRUKUJ

Międzynarodowa Organizacja Pracy jest jedną z najdłużej działających organizacji międzyrządowych zajmującą się sprawami społecznymi. Powstała w 1919 r. w wyniku rosnącej troski o reformy społeczne po I Wojnie Światowej. Wśród członków - założycieli znalazły się: Belgia, Kuba, Czechosłowacja, Francja, Japonia, USA, Wielka Brytania oraz Polska. MOP jest jedyną spośród światowych organizacji, w której przedstawiciele pracodawców i pracowników - "partnerzy społeczni" w gospodarce - mają równe prawo z przedstawicielami rządów do kształtowania swojej polityki i programów. Podstawą istnienia MOP jest jej Konstytucja. Obecnie członkami Organizacji jest 178 państw. W 1946 r. MOP jako pierwsza została uznana za organizację wyspecjalizowaną Systemu Narodów Zjednoczonych. W 1969 roku, w 50. rocznicę jej powstania, MOP została uhonorowana Pokojową Nagrodę Nobla.

Zadania

Do podstawowych zadań MOP należy:

  • tworzenie międzynarodowego prawa pracy, w formie konwencji i zaleceń, które zawierają minimalne standardy w zakresie podstawowych praw pracowniczych, takich jak: wolność związkowa, prawo do organizowania się, prawo do rokowań zbiorowych, zakaz pracy przymusowej i obowiązkowej, równouprawnienie w pracy i wykonywaniu zawodu;
  • oferowanie współpracy technicznej, zwłaszcza w zakresie szkolenia zawodowego i rehabilitacji zawodowej, polityki zatrudnienia, administracji pracy, prawa pracy i stosunków pracy, warunków pracy, spółdzielczości, zabezpieczenia społecznego, statystyki pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • promowanie rozwoju niezależnych organizacji pracodawców i pracowników, a także szkolenie członków tych organizacji.

 

Informacja opracowana na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej: www.mpips.gov.pl
 

Organy MOP

1. Konferencja Ogólna (Międzynarodowa Konferencja Pracy)
Konferencja składa się z czterech delegatów każdego państwa członkowskiego: dwóch przedstawicieli rządu, jednego reprezentanta pracodawców i jednego pracowników. Jej zadaniem jest omawianie spraw skierowanych pod obrady przez Radę Administracyjną, przyjmowanie konwencji, zaleceń oraz rezolucji. Zgodnie z Konstytucją sesje Konferencji odbywają się przynajmniej raz w roku raz w roku (zwykle w czerwcu) chyba, że zachodzi potrzeba nadzwyczajnego zwołania Konferencji. Konferencja obraduje w Genewie.

 

2. Rada Administracyjna Międzynarodowego Biura Pracy
Rada Administracyjna składa się z 56 członków, z których 28 reprezentuje rządy, a po 14 pracodawców i pracowników. Wśród rządowych członków RA 10 miejsc piastują przedstawiciele państw odgrywających największą rolę w przemyśle. Obecnie są to: Brazylia, Chiny, Francja, Indie, Japonia, Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy. Pozostali przedstawiciele rządowi są wybierani przez Konferencje co trzy lata. W 2005 r. Polska została wybrana zastępcą członka w RA. RA jest organem zarządzającym i koordynującym działalność Organizacji. Do jej kompetencji należy ustalanie porządku obrad Konferencji oraz zajmowanie się sprawami bieżącymi, w tym finansowymi. RA spotyka się w Genewie trzy razy w roku (marzec, czerwiec, listopad).

3. Międzynarodowe Biuro Pracy
Funkcję administracyjną w MOP pełni Międzynarodowe Biuro Pracy, na czele którego stoi Dyrektor Generalny wybierany przez Radę Administracyjną na 5-letnią kadencję. MBP zajmuje się działalnością techniczną organizacji, przygotowaniem, zarówno merytorycznym, jak i technicznym obrad konferencji oraz organizacją pomocy technicznej. Jest to również centrum badawcze i dokumentacyjne oraz wydawca periodycznych i jednorazowych publikacji MOP.
Do 2005 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy przyjęła 185 konwencji i 195 zaleceń.

 

Udział Pracodawców RP w pracach MOP
Jedynym reprezentantem pracodawców w Konferencji Ogólnej są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, których przedstawicielem w ostatnich latach był Pan Zdzisław Śladowski. Pracodawcy RP realizują cele statutowe w imieniu swoich członków poprzez udział w konferencjach, spotkaniach i sesjach organizowanych przez MOP. W imieniu wszystkich organizacji pracodawców polskich deleguje swoich przedstawicieli na coroczną sesję w Genewie, w trakcie której przedstawia stanowiska wobec proponowanych zapisów konwencji i decyduje które z nich przyjąć, a które wycofać. Wyjeżdżając na sesje delegaci otrzymują z Ministerstwa materiały do których później są zobowiązani pisać opinię. Przedstawiciele Pracodawców RP biorą także udział w spotkaniach organizowanych przez Centrum Europy Środkowo – Wschodniej w Budapeszcie, gdzie dokonują analiz, przeglądów i ocen kwestii rozpatrywanych na forum MOP.