English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Podsumowanie 103. Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy

23-07-2014

„Budowanie przyszłości z godną pracą” – to hasło 103. Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, która na przełomie maja i czerwca tego roku odbyła się w Genewie.

 

W sesji uczestniczyli przedstawiciele rządu, pracodawców oraz związków zawodowych. Polskiej delegacji pracodawców przewodniczył Michał Maksymiuk , reprezentant naszej Organizacji. W trakcie sesji plenarnej zaprezentował on stanowisko organizacji pracodawców dotyczące najważniejszych kwestii związanych z rodzimym rynkiem pracy. Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1570,103-sesja-miedzynarodowej-konferencji-pracy.html.

 

Przedstawiciele polskiej delegacji pracowali w następujących komitetach:

 

  1. Komitet stały ds. stosowania konwencji i zaleceń

 

Posiedzenie tego komitetu poświęcone było głównie tematyce łamania prawa i nieprzestrzegania norm zawartych w konwencjach MOP. Z inicjatywy związków zawodowych Komitet zajmował się takżeproblematyką wprowadzenia prawa do strajku jako elementarnego prawa pracowniczego. Negocjacje nad wypracowaniem konsensusu w tej sprawie zakończyły się impasem. Jeżeli do listopada 2014 r. nie zostanie osiągnięty kompromis w tej sprawie, zostanie ona skierowana do rozstrzygnięcia przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.

 

Raport z pracy komitetu można pobrać ze strony MOP:

 

Część I:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_246781.pdf


Część II:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_246782.pdf

 

  1. Komitet ds. uzupełnienia Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r.

 

Kraje zostały zobowiązane do zapewnienia efektywnych środków przeciwdziałania pracy przymusowej oraz zapewnienia ochrony i dostępu do wsparcia osobom wyzyskiwanym. Obejmuje to zapewnienie możliwości otrzymania kompensaty oraz wprowadzenie odpowiednich sankcji dla sprawców. Dodatkowo każdy kraj musi opracować – w porozumieniu z organizacjami pracodawców i pracowników – krajową politykę oraz plan działań w zakresie zwalczania pracy przymusowej i obowiązkowej.

 

Raport z pracy komitetu oraz tekst przyjętego protokołu uzupełniającego Konwencję 29:

 

Raport:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_246188.pdf

 

Tekst protokołu:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_246615.pdf

 

Tekst rekomendacji:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_246617.pdf

 

  1. Komitet ds. ułatwiania przechodzenia z gospodarki nieformalnej do formalnej

 

W ocenie MOP należy zintensyfikować działania zmierzające do wyeliminowania przyczyn tworzenia się nielegalnych form zatrudnienia. 

 

Raport z pracy komitetu:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_246193.pdf

 

  1. Komitet ds. dyskusji okresowej na temat celu strategicznego – zatrudnienie w ramach follow-up Deklaracji MOP z 2008 r. dotyczącej sprawiedliwości społecznej na rzecz uczciwej globalizacji

 

Członkowie uzgodnili przewodnie zasady polityki wspierania działań prozatrudnieniowych. Wskazano na duże znaczenie mikro- i małych firm w kreowaniu nowych miejsc pracy; zaznaczono też wiodącą rolę rządów w tworzeniu warunków przyjaznych przedsiębiorcom, a przez to w pobudzaniu wzrostu gospodarczego.

 

Materiał:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_246169.pdf

 

  1. Poprawki do Konwencji o pracy na morzu, 2006 r.

 

Poprawki do Konwencji o pracy na morzu przyjęto bez zmian i dyskusji w tym zakresie, gdyż ich treść została wypracowana już wcześniej  przez Specjalny Trójstronny Komitet.

 

Tekst poprawek:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_248905.pdf

 

Międzynarodowa Konferencja Pracy jest najwyższym organem decyzyjnym Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organization, ILO). Odbywa się corocznie w czerwcu i gromadzi członków trójstronnych delegacji ze 185 państw członkowskich Organizacji. W tym czasie omawiane są aktualne i najistotniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem rynku pracy w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym. Konferencje składają się z sesji plenarnych i komitetów technicznych. Podczas sesji plenarnych delegaci uczestniczą w dyskusji nad raportami Przewodniczącego Rady Administracyjnej i Dyrektora Generalnego. W czasie tych sesji mogą także odbywać się posiedzenia z udziałem gości honorowych – w tym głów państw czy szefów rządów.

 

Więcej informacji na temat Międzynarodowej Organizacji Pracy dostępne jest pod adresem:

http://www.pracodawcyrp.pl/dzialalnosc-miedzynarodowa/gremia-miedzynarodowe/ilo/.