English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny uchwalił rezolucję w sprawie uchodźców

17-12-2015

Rezolucja, uchwalona 10 grudnia 2015 r., podkreśla rolę społeczeństwa obywatelskiego, które działa na rzecz uchodźców uciekających z ogarniętych wojną państw. W chwili obecnej Komitet organizuje misje do 12 państw najbardziej odczuwających napływ uchodźców, tj.: Węgier, Polski, Grecji, Niemiec, Austrii, Słowenii, Bułgarii, Szwecji, Włoch, Turcji, Chorwacji i na Maltę.

 

Delegaci EKES-u odbędą spotkania z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego zajmującymi się tematyką migracji i uchodźców oraz z uchodźcami szukającymi azylu w Europie. Dodatkowo odwiedzą obozy, w których przebywają migranci, w celu sprawdzenia warunków tam panujących, ocenienia szans na integrację uchodźców ze społeczeństwem oraz poszukiwania rozwiązań, jakie może jeszcze wdrożyć UE, aby przezwyciężyć kryzys migracyjny w Europie. Wnioski z misji będą miały znaczący wpływ na opracowanie strategii kompleksowej, wspólnej europejskiej polityki imigracyjnej.

 

Ponadto EKES w swojej rezolucji wzywa do utworzenia bezpiecznych korytarzy humanitarnych oraz ustanowienia wspólnego europejskiego systemu azylowego. Miałby on być oparty na ustaleniu jednolitych warunków udzielenia azylu oraz na wzajemnym uznawaniu decyzji azylowych. Jest to istotne z punktu widzenia odpowiedzialności i solidarności państw członkowskich w kwestii relokacji i przesiedleń uchodźców. Co więcej, ważna jest również zmiana rozporządzenia dublińskiego, które w tej chwili najbardziej obciąża kraje pierwszego wjazdu (głównie Maltę, Węgry, Cypr, Grecję, Hiszpanię, Włochy), odpowiedzialne za analizę statusu migranta. Komitet opowiada się również za solidarnym podziałem obciążeń z tym związanych – na podstawie sprawiedliwych reguł, obowiązkowych do zastosowania przez wszystkich członków UE.

 

EKES podkreśla także, iż partnerzy społeczni oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego wraz z rządem i władzami lokalnymi odgrywają kluczową rolę w integracji uchodźców ze społeczeństwem i na rynku pracy. Włączanie uchodźców powinno się odbywać poprzez umożliwienie im dostępu do rynku pracy, uznawanie ich kwalifikacji zawodowych, zapewnienie szkoleń zawodowych czy kursów językowych. Należy przy tym pamiętać o równym traktowaniu oraz prawach humanitarnych i społecznych zarówno uchodźców, jak i obywateli UE.

 

EKES w swojej rezolucji wyraża również zaniepokojenie obecnym kwestionowaniem układu z Schengen, który jako jedno z najważniejszych osiągnięć UE – hołdujące swobodzie przepływu jej obywateli – powinien być chroniony. Granice zewnętrzne należy oczywiście odpowiednio zabezpieczyć, niemniej jednak budowanie murów i przywracanie barier w migracji na granicach nie przyczyniają się do wzmocnienia unijnego obywatelstwa.

 

Kwestia migracji została także podniesiona przez sekcję stosunków zewnętrznych Komitetu. Podczas ostatniego spotkania sekcji, 15.12.2015 r., omawiano ten temat w kontekście programu prac na lata 2015–2018 oraz przyszłorocznego projektu prac komitetu monitorującego ds. Euromedu. EKES, oprócz działań wzmacniających pozycję organizacji społeczeństwa obywatelskiego w tym strategicznym dla Europy regionie, skupi się również na przyczynach zjawiska nielegalnej imigracji i sposobach zwalczania go. Ponadto podejmie zagadnienia dotyczące rozwoju państw z tego regionu, integracji kobiet oraz walki z terroryzmem i ze zmianami klimatycznymi. Co więcej, Komitet będzie intensyfikował współpracę dwu- i wielostronną z Marokiem, Tunezją i Jordanią w kwestiach umów handlowych czy działań komitetów ekonomiczno-społecznych w tych krajach.

 

EKES w sprawie migracji wydał wiele opinii, które potwierdzają stanowisko wyrażone w rezolucji. Postuluje w nich dodatkowo:

  • natychmiastowe tworzenie hot-spotów – miejsc szybkiej rejestracji migrantów;
  • wzmożenie prac na rzecz osłabienia działalności siatek przestępczych, o których mowa w komunikacie KE do PE, Rady i EKES-u pt.: Unijny plan działania na rzecz zwalczania przemytu migrantów na lata 2015–2020;
  • stworzenie wspólnego kodeksu wizowego dla całej UE;
  • zwiększenie kompetencji Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) oraz nakładów finansowych członków UE na EASO, Frontex i Europol;
  • poprawę skuteczności polityki UE w zakresie powrotu migrantów do krajów pochodzenia, przy zagwarantowaniu stosowania zasad: non-refoulement oraz tych określonych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Karcie Praw Podstawowych oraz dyrektywach z nich wynikających. EKES sprzeciwia się powrotom: nieletnich pozostających bez opieki, osób wymagających opieki zdrowotnej i kobiet w ciąży, osób zagrożonych lub prześladowanych w swoim kraju;
  • zwiększenie zasobów budżetowych na natychmiastowe wsparcie uchodźców oraz krajowych organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego, co przyniesie skuteczniejszą pomoc uchodźcom oraz wpłynie na przezwyciężenie kryzysu migracyjnego;
  • utworzenie dodatkowego, nadzwyczajnego funduszu powierniczego dla Afryki;
  • zwiększenie środków przeznaczonych przez państwa członkowskie na pomoc rozwojową (członkowie UE zobowiązali się do wygospodarowania 0,7% DNB na tę pomoc, ale w wielu przypadkach zobowiązań tych nie dotrzymano);
  • wdrożenie przez wspólnotę międzynarodową celów zrównoważonego rozwoju, przyjętych na wrześniowym szczycie ONZ – zakładają one m.in. eliminację ubóstwa, wzmocnienie pozycji kobiet i dzieci, promocję zrównoważonego i trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, zapewnienie godnej pracy dla wszystkich, zmniejszenie nierówności wewnątrz krajów i pomiędzy nimi, promowanie pokojowych i integracyjnych społeczeństw.

 

Tekst rezolucji znajdą Państwo poniżej.

 

Renata Karwowska, specjalista ds. zagranicznych