English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Więcej nowych miejsc pracy w przemyśle i zachowanie produkcji w Europie

02-11-2010

Pogorszenie koniunktury gospodarczej mocno odbiło się na europejskim przemyśle. Teraz, gdy widać oznaki ożywienia, Komisja przygotowała plany wzmocnienia tego sektora. Nowa polityka przemysłowa opiera się na założeniu, że w dobie globalizacji przemysł nie może mieć wymiaru wyłącznie krajowego oraz że silny sektor produkcji zapewni wiele dobrze płatnych miejsc pracy. Przejście do zrównoważonego modelu gospodarki musi być w biznesie rozumiane jako okazja do podniesienia konkurencyjności.


Ta strategia jest jedną z siedmiu sztandarowych inicjatyw ujętych w planie Europa 2020, który ma pobudzić inteligentny i zrównoważony rozwój oparty na sprawiedliwych zasadach. Jej cele obejmują: stworzenie otoczenia prawnego, które pomoże przedsiębiorstwom utrzymać konkurencyjność; ułatwienie firmom dostępu do finansowania i zachęcanie do zakładania małych przedsiębiorstw; modernizację infrastruktury transportowej, energetycznej i komunikacyjnej; zapewnienie efektywnych i zrównoważonych dostaw surowców oraz odpowiedniego zarządzania nimi; promowanie innowacji w konkretnych sektorach takich jak budownictwo, biopaliwa oraz transport drogowy i kolejowy.


Co roku mają być przedstawiane sprawozdania na temat konkurencyjności UE i sytuacji w każdym państwie członkowskim. Pierwsze sprawozdanie poświęcone jest kondycji przemysłu w poszczególnych krajach, powiązanym z nim badaniom i innowacjom oraz podejściu do zrównoważonego rozwoju. Przykładowo dowiedzieliśmy się z niego, że w latach 2000-2007 koszty siły roboczej w Polsce wzrosły w bardzo niewielkim stopniu w porównaniu z innymi krajami UE, przy uwzględnieniu inflacji. Natomiast, produkcja przemysłowa zapewnia miejsca pracy dla jednej czwartej Europejczyków zatrudnionych w sektorze prywatnym oraz odpowiada za 80 proc. badań naukowych prowadzonych w tym sektorze.