English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Skuteczność wydatkowania środków unijnych – podsumowanie KK NSRO

25-02-2016

Prezentacja pierwszych wyników ewaluacji m.in. dotyczącej wpływu realizacji polityki spójności na rozwój Polski Wschodniej oraz dostępność transportową w Polsce była przedmiotem obrad XII posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO). Przewodniczył mu wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Było to jedno z ostatnich posiedzeń Zespołu, ze względu na zakończenie perspektywy finansowej 2007–2013 i wydatkowania środków.

 

Głównym celem ewaluacji ex post była ocena wpływu interwencji publicznych podejmowanych w ramach NSRO w okresie 2007–2013 na rozwój społeczno-ekonomiczny kraju i regionów. Ponieważ ma ona także ułatwić dotarcie z poruszaną problematyką do szerszego grona odbiorców, w przyszłości planowane są tematyczne konferencje informacyjno-promocyjne.

 

Badania dotyczące wpływu Partnerów Społecznych na rozwój Polski Wschodniej

 

Wraz z wejściem do Unii Europejskiej polityka spójności stała się kluczowym źródłem finansowania inwestycji w Polsce Wschodniej. Wnioski z badań wskazują iż obserwowana zmiana społeczno-gospodarcza jest silnie powiązana z dofinansowaniem ze środków UE. Wpływ ten był widoczny w rozwoju infrastruktury podstawowej oraz miała kluczowe znaczenie dla pozytywnych zmian na rynku pracy oraz integracji społecznej – wpłynęła m.in. na wzrost stopy zatrudnienia. O ile zmiany w zakresie innowacyjności i konkurencyjności  przedsiębiorstw miały znaczenie na poziomie lokalnym, o tyle nie można ich jednak zaobserwować na poziomie makroekonomicznym, a województwa z wyżej wymienionego regionu nadal  należą do najmniej konkurencyjnych w kraju. W makroregionie wyraźnie wzrosły nakłady na działalność B+R, istotnie zwiększyła się również liczba patentów, choć wyzwaniem pozostaje efektywne wdrożenie wypracowanych rozwiązań.

 

Badania dotyczące rozwoju infrastruktury transportowej

 

Oddziaływanie polityki spójności w zakresie infrastruktury transportowej to nie tylko widoczne i mierzalne efekty w postaci wybudowanych dróg, ale także zmiany społeczno-gospodarcze, jakie dokonują się w wyniku rozbudowy sieci transportowej, np. zwiększenie dostępności mieszkańców do rynków pracy. Wyniki badań potwierdziły, iż obszarami najlepszej dostępności kolejowej i drogowej były Mazowsze (głównie okolice Warszawy) oraz Górny Śląsk. Dla okresu 2007–2015 najistotniejsze były inwestycje drogowe, które pośrednio wpłynęły na poprawę dostępności lotniczej, wodnej (śródlądowej) oraz kolejowej np. przez ułatwienie dojazdu do najbliższych stacji. W dziedzinie dostępności kolejowej największe zmiany są widoczne w połączeniach miedzy głównymi aglomeracjami, szczególnie na kierunkach Warszawa-Gdańsk, Łódź-Katowice/Kraków oraz Wrocław-Katowice. Dostępność lotnicza na koniec perspektywy 2007–2013 była ponad dwukrotnie wyższa w porównaniu z początkiem tego okresu. Na inwestycjach lotniczych najbardziej skorzystała Polska Wschodnia, głównie województwo lubelskie w wyniku otwarcia portu lotniczego w Lublinie oraz podlaskie –  przez bliskość lotniska w Modlinie.

 

Jak podkreślał minister Kwieciński, badanie skuteczności programów i projektów realizowanych w ramach perspektywy 2007–2013 jest priorytetem Ministerstwa Rozwoju, gdyż wyniki pomogą lepiej wydatkować fundusze z nowej perspektywy finansowej.