English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Fundusze Europejskie Nabory partnerów do projektów
Zakładki 3
zakladki_video

Nabory partnerów do projektów

DRUKUJ

Nabór partnera do projektu szkoleniowo-doradczego z zakresu zamówień publicznych

20-01-2016

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają otwarty nabór partnera krajowego

do współpracy w przygotowaniu i realizacji

 

projektu szkoleniowo-doradczego z zakresu zamówień publicznych

 

w ramach konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-001/16

ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

 

Działanie 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 2  2: Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji"

 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,

 

Wymagania wobec Partnera:

a)            posiadanie udokumentowanego doświadczenia w realizacji, w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku, co najmniej 5 projektów lub usług o łącznej wartości 50 tys. złotych brutto, w ramach których realizowane były szkolenia lub doradztwa dla przedsiębiorców z obszaru prawa zamówień publicznych (dokumenty potwierdzające, że wykazane projekty/usługi zostały faktycznie zrealizowane oraz, że dotyczyły szkoleń lub doradztwa dla przedsiębiorców z obszaru prawa zamówień publicznych

(np. referencje, opinie, listy obecności uczestników, umowy dotyczące realizacji projektów, usług itp.).

 

b)           prowadzenie działalności w zakresie szkoleń i doradztwa

 

c)            dysponowanie, zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę lub umowę o współpracy, personelem merytorycznym (trenerzy/doradcy) posiadającymi udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub doradztwa z obszaru prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorców. W przypadku trenerów wymagane jest posiadanie wypracowanych, co najmniej 320 godzin szkoleniowych w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku z obszaru prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorców. W przypadku doradców wymagane jest posiadanie wypracowanych, co najmniej 320 godzin doradczych w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku z obszaru prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorców. W przypadku łączenia funkcji trenera i doradcy przez jedną osobę, wymagane jest posiadanie wymaganego doświadczenia zarówno w odniesieniu do trenera, jak i doradcy. 

 

Zgłoszenia do współpracy należy złożyć drogą elektroniczną do 28 stycznia 2016r.

na adres e-mail:

 

Osoba uprawniona do udzielania informacji o zasadach naboru:

Dariusz Kapusta – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich

tel.: (+48 22) 518 87 80, e-mail: