English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Fundusze Europejskie Nabory partnerów do projektów
Zakładki 3
zakladki_video

Nabory partnerów do projektów

DRUKUJ

Nabór partnera do projektu dotyczącego wsparcia w ramach outplacementu

09-03-2016

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają otwarty nabór partnera krajowego

do współpracy w przygotowaniu i realizacji

projektu dotyczącego wsparcia w ramach outplacementu

do konkursu nr RPLD.10.02.02-IZ.00-10-001/16

ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

 

w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działania X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement. 

 

Wymagania wobec Partnera:

a) nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania

b) posiada udokumentowanego doświadczenia w realizacji projektów lub usług, w ramach których realizowany był outplacement tj. kompleksowe działania, mające na celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania zatrudnienia,

- w obszarze wsparcia projektu,

- na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt,

- na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu.

(np. referencje, opinie, listy obecności uczestników, umowy dotyczące realizacji projektów, usług itp.).

 

 Zgłoszenia do współpracy należy złożyć drogą elektroniczną do 15 marca 2016 r.

na adres e-mail:

 

Osoba uprawniona do udzielania informacji o zasadach naboru:

Dariusz Kapusta – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich

tel.: (+48 22) 518 87 80, e-mail: