English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Fundusze Europejskie Projekty europejskie Zakończone projekty Perspektywa finansowa 2007-2013 Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP
Zakładki 3
zakladki_video

Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP

DRUKUJ

Podstawowym problemem, do którego rozwiązania przyczyni się projekt, jest instytucjonalne niedopasowanie polskiego systemu rozwiązywania sporów (w tym słabość partnerów społecznych) do zapotrzebowania na wykorzystanie Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów w relacjach pracy. Przegląd literatury, wnioski płynące z poprzednich projektów, a także zjawiska obserwowane w Europie wskazują na konieczność wzmocnienia zaplecza eksperckiego Pracodawców RP w zakresie rozwiązywania sporów w zakładach pracy. Obecnie w UE zmniejsza się liczba sporów pracowniczych dotyczących interesów (spory zbiorowe), zaś zwiększa się liczba sporów dotyczących praw. Skutkuje to wzrostem liczby spraw rozpatrywanych przez sądy pracy.

 

Partnerzy społeczni – z racji swoich zadań w dialogu społecznym, a także z uwagi na częsty bezpośredni wpływ na strony sporu – mają możliwość występowania w roli instytucji, która zajmuje się prewencją sporów i ich łagodzeniem.

 

Realizując projekt, dokonamy próby adaptacji rozwiązań brytyjskiej Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS), która – choć jest finansowaną z budżetu państwa instytucją pożytku publicznego – może stanowić wzór ze względu na doświadczenie, skalę działań oraz elastyczność we wspieraniu oraz upowszechnieniu ADR w relacjach pracy.

 

Czas realizacji: 1 listopada 2013 r. – 30 czerwca 2015 r.

 

Kwota dotacji: 1 053 371,84 zł.

 

Cel główny: Wzmocnienie potencjału Pracodawców RP dzięki realizacji pilotażowych działań szkoleniowych i mediacyjnych, a także porad prawnych oraz upowszechniających metody polubowne w dialogu zakładowym i relacjach pracy.

 

Cele szczegółowe:

 

  • Zwiększenie kompetencji Pracodawców RP w zakresie świadczenia usług polubownego i prewencyjnego rozwiązywania konfliktów w relacjach pracy.
  • Podnoszenie świadomości o korzyściach z ADR w relacjach pracy wśród członków Pracodawców RP i innych podmiotów uczestniczących w dialogu społecznym.