English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Nasi członkowie informują
Zakładki 3
zakladki_video

Nasi członkowie informują

DRUKUJ

Pracodawcy pomogą wybrać zawód

08-09-2014

Pracodawcy Pomorza i Kujaw oraz miasta Bydgoszcz i Toruń zawarły porozumienie o współpracy przy realizacji przedsięwzięcia dotyczącego systemowego programu doradztwa edukacyjno – zawodowego w gimnazjach. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to pierwsze porozumienie uzgodnione w ramach  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Terytorialnego.  Inicjatorem  przedsięwzięcia  są Pracodawcy Pomorza i Kujaw. Związek od wielu lat obserwuje rozdźwięk pomiędzy poziomem przygotowania absolwentów, a potrzebami  regionalnego rynku pracy.  Projekt ma wpłynąć na właściwy wybór zawodu i ma formułę otwartą, zatem do jego realizacji mogą przystąpić kolejne gminy. Podpisanie dziś porozumienie sygnowali prezes zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw Mirosław Ślachciak oraz prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i prezydent Torunia Michał Zaleski.

 

Przypomnijmy, że ZIT w okresie programowania 2014-2020 pozwoli realizować strategie terytorialne, dotyczące zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Na finansowanie tych działań rząd wydzielił odrębną pulę pieniędzy w ramach funduszy unijnych i przekazał ją częściowo do Regionalnych Programów Operacyjnych.
Współpraca na rzecz realizacji przedsięwzięcia pozwoli na opracowanie i wdrożenie systemowego programu doradztwa edukacyjno - zawodowego na poziomie kształcenia gimnazjalnego w obu miastach. Inicjatywa ta przyczyni się do budowy nowoczesnego i zintegrowanego systemu kształcenia dzieci i młodzieży dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i będzie zgłoszona do dofinansowania w ramach wspomnianego wcześniej ZITu. Cytując za treścią porozumienia: „Strony postanawiają, iż wspólnie zgłoszą przedsięwzięcie będące przedmiotem porozumienia do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10 „Innowacyjna edukacja”, Priorytet Inwestycyjny PI 10.1:Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

 

- Na poziomie gimnazjalnym to rodzice wpływają na wybór zawodu. Na współpracę z nimi chcemy kłaść duży nacisk przez cały okres nauczania, bowiem lepiej mieć technika w pracy, niż magistra w domu. W budowaniu nowego modelu doradztwa zawodowego będziemy korzystali z dobrych praktyk niemieckiego partnera, który od wielu lat prowadzi w szkołach  Brandenburgii dokumentację wyboru zawodu – wyjaśnił prezes Mirosław Ślachciak.

 
- Rozszerzamy formułę doradztwa zawodowego w szkołach. Dzięki współpracy z pracodawcami nasze działania nabiorą rozpędu. Pracodawcy Pomorza i Kujaw dobrze znają potrzeby regionalnego rynku, więc dzięki tej współpracy będziemy mieć lepsze rozeznanie i większe możliwości wsparcia uczniów w wyborze zawodu -  zaznaczył prezydent Rafał Bruski.

 

W kolejnych etapach przedsięwzięcia  będą realizowane działania pozwalające na opracowanie nowoczesnych narzędzi analitycznych do prowadzenia doradztwa edukacyjno – zawodowego w gimnazjach przez cały okres kształcenia, a nie tylko w ostatniej klasie. Dzięki tej współpracy możliwe będzie  rozwinięcie dialogu środowiska dydaktycznego z rodzicami i lokalnymi przedsiębiorcami. Poznanie potrzeb rynku i ciągłe uświadamianie otoczenia rodzinnego uczniów pozwoli na wdrożenie nowej metody doradztwa zawodowego w gimnazjach w wymiarze długofalowym. Projekt zakłada również badanie losów absolwentów  szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych.

 

-Dzięki projektowi zwiększymy zainteresowanie nauką w technikach i szkołach zawodowych, co jest dziś dużym problemem. Przekonamy uczniów i rodziców, że są zawody potrzebne na rynku pracy wymagające kształcenia zasadniczego  i warto kształcić się w tym kierunku. Takie działania są bardzo potrzebne. Dziękuję związkowi pracodawców, że zaraził nas tą inicjatywą- dodał prezydent Michał Zaleski.

 

Liderem przedsięwzięcia  będzie organizacja „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców z siedzibą w Bydgoszczy, zaś Partnerami Miasto Bydgoszcz i Miasto Toruń.