English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Nasi członkowie informują
Zakładki 3
zakladki_video

Nasi członkowie informują

DRUKUJ

Komunikat prasowy GPW

22-03-2011
  • Przychody ze sprzedaży; 225,6 mln zł - wzrost o 13,1%
  • Zysk z działalności operacyjnej; 91,8 mln zł - wzrost o 15,4%
  • Zysk netto; 94,8 mln zł – spadek o 5,8 %
  • EBITDA; 122,6 mln zł – wzrost o 16,7%
  • Rentowność EBITDA; 54,3% - wzrost o 1,6 punktu proc.
  • ROE; 18,1%, wzrost o ponad 4 punkty proc.
  • Zysk netto na akcję; 2,26 zł

 

"Giełda Papierów Wartościowych weszła w pierwszy pełny rok swojego funkcjonowania jako spółka publiczna z doskonałymi wynikami finansowymi osiągniętymi przez Grupę Kapitałową GPW w roku 2010. GPW była i będzie liderem zmiany i innowacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz głównym rynkiem giełdowym regionu Europy Środkowo-Wschodniej." – powiedział Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu GPW.

 

Wyniki finansowe Grupy kapitałowej GPW w 2010 r. stanowią odzwierciedlenie zarówno sytuacji rynkowej, uwarunkowań makroekonomicznych, zaawansowania procesu realizacji strategii biznesowej Grupy GPW, a także w znacznym stopniu szczególnych wydarzeń o historycznym znaczeniu dla rozwoju Giełdy i polskiego rynku kapitałowego. Chodzi tu przede wszystkim o prywatyzację i ofertę publiczną GPW zrealizowaną w listopadzie 2010 r.

 

Grupa GPW w 2010 r. skutecznie wykorzystywała korzystną sytuację makroekonomiczną polskiej gospodarki, koniunkturę na polskim rynku giełdowym (w 2010 r. WIG wzrósł o 18,76% , zaś WIG20 o 14,88%) i dyskontowała korzyści wynikające z osiągniętej pozycji międzynarodowej. Odzwierciedleniem tego był wzrost praktycznie wszystkich parametrów charakteryzujących biznes Giełdy tj. kapitalizacji, obrotów zarówno akcjami jak i instrumentami pochodnymi, liczby debiutów i liczby spółek zagranicznych. Przełożyło się to na znaczący wzrost przychodów Grupy ze sprzedaży, zysku z działalności operacyjnej, EBITDA i rentowności EBITDA.

 

Rok 2010 był także okresem przekształceń struktury modelu finansowego Giełdy w związku z prywatyzacją oraz kosztów nieodłącznych od tego procesu. Najistotniejsze z tego punktu widzenia były takie czynniki jak wypłata w 2010 r. skumulowanej dywidendy z lat ubiegłych oraz dywidendy za 2009 r., co przełożyło się na znaczące zmniejszenie przychodów finansowych (z 32,8 mln zł w 2009 r. do 10,3 mln zł w 2010 r.) oraz koszty poniesione przez GPW w związku z procesem prywatyzacji (8,5 mln zł). Te parametry finansowe charakterystyczne dla 2010 r. miały wpływ na to, że niezależnie od skutecznego i efektywnego realizowania celów biznesowych Grupa odnotowała zmniejszenie zysku netto w porównaniu do roku poprzedniego. Wypłata dywidend w 2010 r. wpłynęła przy tym na poprawę wskaźnika ROE Grupy.

 

Zrealizowana w styczniu 2011 r. wypłata przez KDPW dywidendy za lata ubiegłe (w tym za rok 2009) stanowi wypłatę od jednostki stowarzyszonej i jako taka znajduje swoje odzwierciedlenie w jednostkowym sprawozdaniu finansowym GPW. Zgodnie z MSR 18 wypłata ta została zakwalifikowana do wyniku Spółki za 2010 r.

 

Wzrost przychodów ze sprzedaży w 2010 r. nie wiązał się z zasadniczymi zmianami struktury przychodów Grupy według głównych linii biznesowych, w stosunku do roku 2009. Przychody z obsługi obrotu stanowiły blisko 75% całości przychodów Grupy w 2010 r. podobnie jak w roku 2009. Nastąpił wzrost przychodów i nieznaczny wzrost udziału przychodów od emitentów (z 7,6% w 2009 r. do 9,2% w 2010 r.). Przychody z dystrybucji informacji, uzależnione w określonym stopniu od kursu euro, utrzymały się zasadniczo na niezmienionym poziomie, zaś ich udział w przychodach ze sprzedaży nieznacznie się zmniejszył (z ok. 17% do ok. 15%). W ramach przychodów od obrotu odnotowano wzrost udziału przychodów z obrotu instrumentami dłużnymi (wzrost przychodów o 1,9 mln zł do poziomu 8,6 mln zł, i udziału do 7,4 %).

 

Skuteczność i efektywność realizacji celów biznesowych w warunkach historycznych przekształceń Giełdy o fundamentalnym znaczeniu dla całego rynku kapitałowego odzwierciedla znaczący ponad 15-procentowy wzrost zysku z działalności operacyjnej oraz wyższa niż w 2009 rentowność na działalności operacyjnej Grupy GPW.

 

"Wzrost zysku operacyjnego potwierdza efektywność i słuszność obranej strategii biznesowej, natomiast obniżenie zysku z całokształtu działalności grupy kapitałowej jest świadectwem i dowodem przeprowadzenia w 2010 r. dwóch procesów o historycznym znaczeniu: wypłaty wieloletniego zysku dla akcjonariuszy i finalizacji transakcji prywatyzacyjnej GPW” - stwierdził Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu GPW.


Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl