English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Zdrowe zdrowie

DRUKUJ

Działalność korporacji „Zdrowe Zdrowie”:

 

  • Promocja zdrowia obywateli jako fundamentalnej szansy dla gospodarki Polski a nie problemu dla budżetu państwa.

 

  • Współdziałanie w budowa narodowej strategii zdrowia w horyzoncie czasowym 2020-2025 lat a w niej równoprawnej roli państwa i świadczeniodawców prywatnych w systemie opieki zdrowotnej.

 

  • Zaprzestanie dzielenia świadczeniodawców ze względu na formę własności i własność majątku lub kapitału a w miejsce tego dzielenie świadczeń na publiczne i prywatne ze względu na źródła ich finansowania.

 

  • Równe traktowanie podmiotów w zakresie dostępu do środków pomocowych służących rozwojowi infrastruktury medycznej i jej wyposażenia, w szczególności europejskich funduszy strukturalnych a także dotacji państwa i samorządów dla podmiotów, które świadczą opiekę medyczną finansowaną ze środków publicznych.

 

  • Równy dostęp podmiotów do źródeł finansowania świadczeń, tzn. podmiotów prywatnych do środków publicznych w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia a podmiotów publicznych do środków prywatnych pacjentów, operatorów usług medycznych i firm ubezpieczeniowych.

 

  • Wprowadzenie trwałych i przejrzystych kryteriów finansowania świadczeń ze środków publicznych.

 

  • Wprowadzenie dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych w celu uporządkowania i znormalizowania rynku opieki zdrowotnej finansowanej ze źródeł prywatnych przy jednoczesnym zapewnieniu równych praw, w szczególności w obszarze podatkowym, ugruntowanym i istotnym dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli pracowniczym programom zdrowotnych.

 

  • Równe traktowanie sektora opieki zdrowotnej z innymi gałęziami gospodarki poprzez skończenie z dyskryminacją sektora w zakresie podatku VAT. Zdecydowane odejście od zwolnienia z VAT na rzecz stawki 0% lub innej stawki preferencyjnej.

 

  • Faktyczne traktowanie zdrowia zatrudnionych jako inwestycji w kapitał ludzki poprzez wprowadzenie możliwości finansowania opieki zdrowotnej z funduszu socjalnego oraz zwolnienia przedmiotowego w limitowanym zakresie wydatków pracodawcy na świadczenia medyczne pracownika i jego rodziny.

 

  • Promocja partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.