English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Oferta

DRUKUJ
 • WPŁYW NA TWORZONE PRAWO
  Za naszym pośrednictwem Członkowie mogą wnioskować o zmianę przepisów - zgłaszać własne projekty ustaw, a także opiniować założenia i projekty aktów wykonawczych. Oferujemy pełny udział w procesie tworzenia i nowelizacji prawa w Polsce. 

 

 • USŁUGI KONFERENCYJNE
  Oferujemy możliwość organizowania szkoleń i debat prasowych w Centrum Konferencyjnym przy ul. Brukselskiej 7 w Warszawie. Zapewniamy salę na 100 osób, sprzęt multimedialny oraz pełną obsługę cateringową.
   
 • FUNDUSZE EUROPEJSKIE
  Nasi Członkowie mają możliwość opiniowania prawa europejskiego oraz uczestniczenia w gremiach odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy UE. Przekazujemy informacje o nowych konkursach oraz oferujemy pełne doradztwo w zakresie pozyskiwania
  dotacji.
   
 • PROWADZENIE MEDIACJI I NEGOCJACJI
  Prowadzimy mediacje ze związkami zawodowymi, instytucjami administracji publicznej oraz innymi podmiotami życia gospodarczego. Poprzez rekomendowanych przez Ministerstwo Pracy mediatorów, skutecznie rozwiązujemy spory gospodarcze i społeczne.
   
 • IMPREZY INTEGRACYJNE
  Członkowie biorą udział w prestiżowych imprezach sportowych – m.in. Deblowym Turnieju Tenisowym Polish Employers CUP oraz w turniejach golfowych. Organizujemy także Bale Pracodawców i ekskluzywne spotkania dla kobiet w SPA.

 

 • WSPARCIE MERYTORYCZNE
  Członkowie otrzymują rzeczowe wsparcie w postaci analiz, badań i raportów przygotowywanych przez zespół ekspertów. Opinie i ekspertyzy powstają także na bezpośrednie zlecenie firm, we współpracy z renomowanymi ośrodkami badawczymi.

 

 • SPOTKANIA Z DECYDENTAMI
  Organizujemy debaty z ministrami, posłami, szefami urzędów centralnych, instytucji i przedstawicielami administracji państwowej. Pośredniczymy także w kontaktach z posłami do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicielami Komisji Europejskiej.

 

 • SZKOLENIA I ROZWÓJ KADR
  Oferujemy udział w szkoleniach, konferencjach tematycznych i sympozjach przeznaczonych dla managerów wysokiego szczebla, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę. Zapewniamy także doradztwo w zakresie dokształcania zawodowego i szkoleń pracowników oraz udział w realizowanych przez nas programach podnoszących kwalifikacje.

 

 • PROMOCJA ZAGRANICZNA
  Promujemy oferty firm członkowskich za granicą poprzez ambasady oraz placówki zagraniczne w Polsce, które otrzymują newsletter organizacji. Oferty umieszczamy i rozpowszechniamy także za pośrednictwem internetowego serwisu www.pracodawcyRP.pl

 

 • KONSULTACJE DLA FIRM
  Nasi doradcy prawni i podatkowi pełnią stałe dyżury w siedzibie organizacji. Członkowie mają więc możliwość konsultacji mailowej i telefonicznej w szerokim zakresie. Eksperci, oprócz praktycznych porad, oferują pomoc organizacyjną.

 

 • KONTAKTY BIZNESOWE
  Pomagamy pozyskiwać partnerów i kontrahentów poprzez kojarzenie firm, zarówno polskich i zagranicznych, a także poprzez rozpowszechnianie ofert współpracy. Informujemy także o pakietach usług oferowanych między zrzeszonymi firmami.

 

 • KREOWANIE LIDERÓW OPINII
  Nasi Członkowie wypowiadają się za naszym pośrednictwem w najważniejszych kwestiach gospodarczych. Stają się rozpoznawalnymi ekspertami m.in. w tematyce prawa pracy, systemu podatkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego i wielu innych.

 

 • WSPARCIE CAŁEJ BRANŻY
  Nasi Członkowie zrzeszają się w korporacjach branżowych, dzięki czemu ich głos jest bardziej słyszalny. Korporacje, bazując na interpersonalnych kontaktach ich Członków, skuteczniej forsują najkorzystniejsze dla siebie rozwiązania prawne.

 

 • PEŁNA REPREZENTACJA FIRM
  W imieniu Członków występujemy do organów administracji publicznej - rządowej i samorządowej, a także do agend rządowych i instytucji UE. Reprezentując interesy firm zwracamy się w kwestiach formalnych, ale również podejmujemy interwencje w ich sprawie.

    

 • MONITOROWANIE LEGISLACJI
  Dostarczamy informacji o planowanych i wprowadzanych zmianach prawa w Polsce i Unii Europejskiej. Oferujemy stały monitoring prac Rządu i Sejmu, m.in. poprzez dostęp do Centrum Monitoringu Legislacji - instytucji monitorującej proces tworzenia aktów prawnych.

 

 • WYSTĘPOWANIE W CHARAKTERZE EKSPERTÓW
  Nasi Członkowie mogą występować w roli ekspertów podczas posiedzeń Komisji Sejmowych, prac Komisji Trójstronnej oraz na konferencjach uzgodnieniowych. Mogą także być obecni na spotkaniach komitetów doradczych przy Komisji Europejskiej.

 

 • ATRAKCYJNA GRUPA DOCELOWA
  Członkostwo w organizacji to dostęp do grupy docelowej 12 tysięcy firm zatrudniających 5 milionów pracowników, której można oferować usługi i produkty. Informacje o preferencyjnych ofertach dostępne są po zalogowaniu na stronie internetowej organizacji.

 

 • GWARANCJE JAKOŚCI
  Członkostwo w organizacji to swoistego rodzaju certyfikat potwierdzający wiarygodność przedsiębiorstwa. Firmom przestrzegającym podstawowych zasad etyki w biznesie, po uprzedniej weryfikacji, wystawiamy listy referencyjne. Sprawdzamy także potencjalnych partnerów gospodarczych.

  

 • DOSTĘP DO INNOWACJI
  Zapewniamy dostęp do najnowszych rozwiązań biznesowych - podczas zamkniętych seminariów wybitni ekonomiści i przedsiębiorcy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Objaśniamy Członkom także nowe przepisy i ich urzędowe interpretacje.

 

 • DOSTĘP DO OFERT GOSPODARCZYCH
  Zapewniamy wgląd do krajowych i międzynarodowych ofert gospodarczych napływających do organizacji - zarówno od firm członkowskich, przedstawicielstw handlowych, polskich i zagranicznych ambasad oraz od zaprzyjaźnionych organizacji na całym świecie.

 

 • DELEGOWANIE DO INSTYTUCJI
  Delegujemy Członków jako naszych reprezentantów do wielu ważnych instytucji, m.in. do Rady Nadzorczej ZUS, Naczelnej Rady Zatrudnienia, Rady Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Rady Nadzorczej PFRON, Rady NFZ i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

 

 • PROMOCJA I REKLAMA
  Prezentując w mediach stanowiska naszych Członków, mobilizujemy opinię publiczną do ich wspierania. Promujemy także działalność firm zgłaszając je do wielu konkursów organizowanych przez instytucje państwowe, organizacje pozarządowe i biznesowe.

 

 • KAMPANIE MEDIALNE
  Działające w ramach organizacji Centrum Informacyjne zapewnia kompleksową realizację kampanii medialnych - reprezentujemy Członków w kontaktach z mediami organizując wystąpienia w radiu i telewizji, publikując w prasie i pozyskując patronów medialnych.

 

 • KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE
  Nasi Członkowie, uczestnicząc w regularnych misjach gospodarczych, nawiązują zagraniczne kontakty. Oferujemy także organizację indywidualnych spotkań, konferencji i uczestnictwo w targach na całym świecie oraz spotkania z przedstawicielami międzynarodowego biznesu w Polsce.