English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna CSR Baza wiedzy Raporty i analizy
Zakładki 3
zakladki_video

Raporty i analizy

DRUKUJ

Raporty i analizy

W Polsce idea odpowiedzialnego biznesu jest wciąż mało znana i stosowana w firmach. W celu rozpowszechniania informacji oraz wdrożenia do polskich przedsiębiorstw zasad odpowiedzialnego biznesu, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej podjęli się realizacji projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”.

 

W ramach projektu przeprowadzono badania na trzech grupach respondentów, w celu dokonania dogłębnej analizy stanu świadomości oraz oczekiwań względem CSR opinii publicznej, przedstawicieli otoczenia biznesowego i samych pracowników. Ponadto Pracodawcy RP przeprowadzili weryfikację nt. przestrzegania zasad Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu, zgodnie ze złożoną przez 54 firmy Deklaracją.

 

Pierwsze badanie dotyczące CSR, zrealizowano w dniach 15 – 18 października 2010 roku. Głównym celem badania, było sprawdzenie świadomości na temat odpowiedzialnego biznesu oraz zapoznanie się z oczekiwaniami Polaków wobec przedsiębiorstw, dotyczących odpowiedzialności ekonomicznej, społecznej i ekologicznej. Badanie przeprowadzono za pomocą bezpośredniego wywiadu w domach respondentów (CAPI). Przebadano reprezentatywną próbę 975 osób, w wieku 18-75 lat.

 

Badania pokazały, że jedynie 3% Polaków zetknęło się z pojęciem odpowiedzialnego biznesu. Z uwagi na dużą świadomość tego zagadnienia wśród tej grupy osób, widoczny jest wzrost wymagań oraz oczekiwań względem CSR. Respondenci jako najważniejszy obszar CSR wskazali stosunki w pracy, relacje z innymi pracownikami. Pojęcie odpowiedzialnego biznesu jest szczególnie ważne dla mieszkańców wsi, osób z niższym dochodem oraz osób starszych. Sektor, który najlepiej spełnia zasady CSR, według badanych to branża finansowa. Wśród badanych, osoby najbardziej zaangażowane w tematykę odpowiedzialnego biznesu, to respondenci ze średnim wykształceniem.

 

więcej w: prezentacja wyników badania świadomości CSR badanie ogólnopolskie (raport)

 

Kolejne badanie dotyczące CSR, zrealizowano w dniach 1 września – 15 listopada 2010 roku.

Badanie miało na celu wsparcie procesu tworzenia Kodeksu Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy oraz poznanie oczekiwań interesariuszy poszczególnych branż wobec CSR. Badanie zrealizowane za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), na celowo wybranej próbie respondentów.

 

Respondenci udzielali informacji, zgodnie z podziałem CSR na cztery elementy: społeczeństwo, rynek, pracownicy i środowisko naturalne. Stwierdzono, iż przede wszystkim należy zmienić świadomość i postawę wobec CSR wśród kadry zarządzającej, właścicieli przedsiębiorstw oraz konsumentów. Działania jakie należałoby podjąć w celu podniesienia świadomości, to stworzenie kanonu dobrych praktyk, tworzenie kodeksów etycznych oraz organizowanie szkoleń na temat CSR. W działania na rzecz promowania etycznego biznesu, głównie powinny być zaangażowane organizacje pracodawców, organizacje branżowe oraz administracja.

 

więcej w: badanie interesariuszy (raport)

 

Ostatnia część badań została zrealizowana pod koniec 2010 roku.

 

W badaniu wzięło udział blisko 100.000 pracowników z 20 przedsiębiorstw. Badanie wykonano za pomocą wywiadu komputerowego przeprowadzonego przez Internet (CAWI) oraz kwestionariusza ankiety samowypełnialnej (PSAQ), dostarczanej osobiście respondentom.

 

Badania pokazały, iż tylko połowa pracowników z każdej branży, posiada informację na temat odpowiedzialnego biznesu bądź została poinformowana w tym zakresie przez swojego pracodawcę. Respondenci jako główny element dotyczący miejsca pracy wskazywali możliwość rozwoju, jasny system wynagradzania i premii, elastyczny czas pracy. Istotne znaczenie dla pracowników mają działania na rzecz środowiska, przede wszystkim ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. Ważne jest również zaangażowanie na rzecz rynku lokalnego oraz bieżące informowanie otoczenia na temat działalności firmy i planów na przyszłość. Badani jako ważny aspekt wskazywali również dbanie o dobre kontakty z dostawcami, oferowanie bezpiecznych produktów oraz zaspokajanie potrzeby klientów.

 

więcej w: badanie pradowników na przykładzie branży teleinformatycznej (raport)

 

Przeprowadzone badania w ramach projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”, ukazały jak wiele jest jeszcze do zrobienia w polskich przedsiębiorstwach w zakresie CSR. Jednak już teraz możemy mówić o sukcesie projektu, w związku ze znaczącym wzrostem liczby członków-partnerów, którzy dołączyli do Koalicji CR i propagują w przedsiębiorstwach zasady odpowiedzialnego biznesu. Mamy nadzieję, że działania Koalicji staną się inspiracją dla kolejnych przedsiębiorstw.

 

W 2012 roku Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej podjęli się przygotowania kolejnego badania. W związku z podpisaniem przez przedsiębiorstwa Deklaracji o przestrzeganiu zasad Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu, zweryfikowano czy w codziennej praktyce faktycznie wywiązują się ze złożonej Deklaracji. Weryfikacja odbyła się w 54 firmach, które przystąpiły do Koalicji CR.

 

Rezultaty przeprowadzonej weryfikacji pokazały, że generalnie przedsiębiorstwa wdrażają poszczególne aspekty CR w sposób niezorganizowany. Podejmują działania krótkofalowe, które nie przynoszą wymiernych efektów. Ważnym wnioskiem, jaki nasuwa się po zakończeniu weryfikacji, to konieczność wdrażania zasad Kodeksu w wielu obszarach, w sposób stały, a nie przypadkowy. Wówczas przedsiębiorcy oraz pracownicy firm osiągną realne korzyści.

 

więcej w: raport z przestrzegania kodeksu odpowiedzialnego biznesu za 2012