English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

CSR Inicjatywy rządowe Grupa Robocza ds. Odpowiedzialnych Inwestycji Infrastrukturalnych
Zakładki 3
zakladki_video

Grupa Robocza ds. Odpowiedzialnych Inwestycji Infrastrukturalnych

DRUKUJ

Grupa Robocza ds. Odpowiedzialnych Inwestycji Infrastrukturalnych jest oddzielną, ale integralną częścią Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji. Inwestycje infrastrukturalne to działania strategiczne dla rozwoju i bezpieczeństwa gospodarczego kraju. Drogi, sieci energetyczne, gazociągi i wodociągi napotykają szereg problemów natury finansowej czy prawnej. Przed podmiotami realizującymi inwestycje stawiane są nowe wyzwania środowiskowe i społeczne. Pochodzą one zarówno ze strony administracji rządowej ale również od instytucji finansujących takich jak EBI czy EBOR.

 

Podczas spotkań Grupy Roboczej prezentowane są współczesne wyzwania społeczne i środowiskowe oraz ich znaczenie w kształtowaniu zrównoważonych inwestycji infrastrukturalnych. Jednym z głównych problemów jest właściwe prowadzenie konsultacji społecznych, które pozwolą na szybszą realizację inwestycji.
 
Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz (każdego szczebla: od lokalnych po centralne) przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli kraju. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii, negocjacji w zakresie warunków realizacji przyjętych planów, propozycji jego modyfikacji i informowania o ostatecznej decyzji. Konsultacje społeczne to zatem metoda budowania więzi i relacji z instytucjami i osobami, na których działania regulacyjne czy inwestycyjne będą miały bezpośredni lub pośredni wpływ. Dają wyraz aktywności społeczności lokalnych, ich zaangażowania i rozumienia potrzeby zmian, jak również możliwości wpływu na kształtowanie planów dla lokalnego otoczenia. Ponadto jako system głębszych relacji stanowią element partycypacyjnego modelu rządzenia, dając gwarancję rozwoju polityki gospodarczej kraju odpowiadającej wyzwaniom zrównoważonego rozwoju oraz zapewniającej w dłuższej perspektywie spójność społeczną, gospodarczą oraz terytorialną.
 
Konsultacje społecznie nie odnoszą się jednak tylko do administracji państwowej. Stanowią wymóg również dla przedsiębiorstw i innych podmiotów, których plany inwestycyjne ingerują w bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Pomimo tak szczegółowych regulacji prawnych oraz obowiązku prowadzenia konsultacji zdecydowana większość podmiotów nie prowadzi działań rzeczywiście realizujących cel konsultacji.
 
Konsekwencje wynikające z takiego stanu rzeczy to głównie:
  • brak akceptacji społecznej prowadzonych inwestycji,
  • straty finansowe, czasowe i społeczne wynikające z blokowania inwestycji,
  • brak analizy ryzyka wynikających z planowanych inwestycji.
 
Konsultacje społeczne kojarzone są głównie z działaniami podejmowanymi przez przedsiębiorstwa w momencie pojawienia się sytuacji kryzysowych. Jest to zawężenie znaczenia konsultacji społecznych, których rola powinna być znacznie rozszerzona i obejmować budowanie dialogu już na wczesnych etapach planowania inwestycji. Proces konsultacji powinien być również rozumiany jako nawiązanie trwałych relacji i więzi z lokalną społecznością np. na rzecz pozyskania nowych pracowników oraz samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi.
 
Ze względu na kompleksowość zagadnienia, koniecznym jest podjęcie dynamicznych działań w zakresie promocji prowadzenia rzetelnych i skutecznych konsultacji społecznych, z uwzględnieniem ryzyk (ograniczenia dostępu do danych) w zakresie jawności danych środowiskowych, społecznych i zarządzania. Cel ten można zrealizować głównie poprzez dostarczenie narzędzi wspierających organizację i realizację konsultacji społecznych. Dążąc do rozwoju gospodarki opartej na partnerskim dialogu biznesu ze społeczeństwem, zidentyfikowano potrzebę głębszego wsparcia przedsiębiorstw celem podniesienia jakości realizowanych przez firmy konsultacji społecznych. Jest to również wyraz próby odbudowy zaufania społecznego do sektora prywatnego w wyniku pokryzysowego załamania rynku.